Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 319 - 336 2018-12-29

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Awareness of Socio-Scientific Issues Appearing in Newspapers

Nurhan ÖZTÜRK [1] , Hilal ERABDAN [2]

54 218

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fen okuryazarlığı için bir ön koşul niteliği olarak ifade edilebilecek sosyo-bilimsel konularla ilgili farkındalıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 15 (13 kadın, 2 erkek) 3.sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Uygulama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, araştırmacılar tarafından 2016 yılına ait gazete tirajları dikkate alınarak en yüksek tiraja sahip dört ulusal gazete bir ay boyunca takip edilmiş ve incelenen 120 gazete haber metni arasından fen ile ilgili olan haber metinleri belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşaması ise öğretmen adaylarının aktif katılımı ile planlanmış bir uygulama sürecinden oluşmaktadır. Adaylar, bir konunun sosyo-bilimsel olmasında hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmişler ve gazetelerde yer alan haber metinleri arasından sosyo-bilimsel konuları tespit etmişlerdir. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının büyük bir kısmının, haber metinlerinde yer alan fen kavramlarını belirleyebildikleri ve gazetelerde yer alan sosyo-bilimsel konuların çoğunu tespit edebildikleri görülmüştür. Adayların, tespit ettikleri sosyo-bilimsel konuları seçme nedenleri olarak; konuların tartışmaya açık olması, güncel olması ve bireyi ikileme düşürmesi gibi gerekçeler öne sürdükleri belirlenmiştir.

The purpose of this study was to determine pre-service science teachers’ awareness of socio-scientific issues that are considered to be the pre-requisite of scientific literacy.  The sample of this qualitative research is comprised of 15 third-year (junior) pre-service science teachers (13 females and 2 males) who were selected using purposive sampling method. This research consists of two phases. In the first phase researchers followed four newspapers with the highest circulations rate for a month in 2016 and, specific articles those are related to the science were selected after the evaluation of 120 newspaper articles. The second phase was an application process carried out based on the active involvement of pre-service science teachers. This application process included determining the science concepts in the newspapers, the reasons of labelling an issue as socio-scientific, and determining the socio-scientific concepts in these newspapers.  The findings of this study revealed that most of the pre-service science teachers were able to determine the science-related concepts in the newspaper articles as well as majority of them were able to determine the headings regarded as socio-scientific issues. Pre-service science teachers explained some of their reasons, as issues being open to dispute, being up-to-date, and leading individuals to experience dilemmas for their selection of socio-scientific issues.

 • Akcay, H., Kapici, H. O. ve Yager, R. E. (2017). Using newspapers and advertisement as a focus for science teaching and learning, Universal Journal of Educational Research, 5(1), 99-103.
 • Akçay, H., Yager, E. R., Iskander S. M. ve Turgut, H. (2010). Change in student beliefs about attitudes toward science in grades 6-9. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1,) 1-18.
 • Aydın, F. ve Karaçam, S. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik görüşlerinin gelişiminde gazete haberlerinin kullanımı. Eğitim Bilimleri Dergisi, 41, 1-17.
 • Bozkurt, E. (2010). İlköğretim 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” Ünitesinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Tutum, Başarı ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi.Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Buluş-Kırıkkaya, E. ve Bozkurt, E. (2012). Fen ve teknoloji derslerinde gazetelerden yararlanılarak hazırlanan ders etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 1-17.
 • Cooper, C. B. (2011), Media literacy as a key strategy toward improving public acceptance of climate change science. BioScience, 61, 231–237.
 • Dani, D., Wan, G. ve Henning, J. E. (2010). A case for media literacy in the context of socioscientific issues. New Horizons in Education, 58 (3), 85-98.
 • De Vries, M. J. (2005). Teaching about technology: An introduction to the philosophy of technology for non-philosophers. Science & Technology Education Library, 27, Published by Springer.
 • Deboer, E. G. (2000). Scientific literacy: another look at ıts historical and contemporary meanings and ıts relationship to science education reform. Journal of Research In Scıence Teachıng, 36(6), 582-601.
 • Dimopoulos, K. ve Smyrnaiou, Z., (2005). Factors related to students' interest in science learning. In D. Koliopoulos & A. Vavouraki (Eds.), Science Education at Cross Roads: Meeting the Challenges of the 21st Century (pp. 135-142). Athens: Association for Science Education.
 • Elliott, P. (2006). Reviewing newspaper articles as a technique for enhancing the scientific literacy of student-teachers. International Journal of Science Education, 28, 1245–1265.
 • Ercan, S., Bozkurt, E., Kol, A.A., Turgut, H., Öztürk, N., ve Eş, H. (2012-Eylül). Öğretmen adaylarının fen okuryazarlıkları: Anahtar fen kavramları boyutu. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eş, H. (2014). Concepts of Vegetable and Fruit in Preschool and Elementary Education. Journal of Baltic Science Education, 13(5), 709-725.
 • Evren-Yapıcoğlu, A. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarına yönelik görüşleri ve çalışmalarına yansıtmaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 132-151.
 • Fleming, R. (1986). Adolescent reasoning in socio-scientific issues. Part I: Social cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23, 677-687.
 • Huang, H. P. ve Yore, L. D. (2003). A comparative study of Canadian and Taiwanese grade 5 children’s environmental behaviours, attitudes, concerns, emotional dispositions, and knowledge. International Journal of Science and Mathematics Education, 1, 419–448.
 • Ianacone, J. A. (2001). I only know what I read in the paper. English Journal, 82(8), 46–49.
 • Jarman,R. ve McClune, B. (2001). Use the news: a study of secondary teachers’ use of newspapers in the science classroom. Journal of Biological Education, 35(2), 69- 74.
 • Kavak, N., Tufan, Y. ve Demirelli, H. (2006). Fen-teknoloji okuryazarlığı ve informal fen eğitimi: gazetelerin potansiyel rolü. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 17-28.
 • Klosterman, M. L., Sadler, T. D. ve Brown, J. (2012). Science teachers’ use of mass media to address socio-scientific and sustainability issues. Research in Science Education, 42, 51–74.
 • Kolstø, S. D. (2001). To trust or not to trust, pupils’ ways of judging information encountered in a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, 23, 877–901.
 • Levinson, R., & Turner, S. (2001). Valuable lessons: Engaging with the social context of science in schools. London, UK: The Wellcome Trust.
 • McClune, B. ve Jarman, R. (2010). Critical reading of science-based news reports: Establishing a knowledge, skills and attitudes framework. International Journal of Science Education, 32, 727–752.
 • MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2013). İlköğretim fen bilimleri dersi (3. - 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miller, J. D. (1998), The measurement of civic scientific literacy. Public Understanding of Science, 7, 203–223.
 • Mutlu, M. ve Özel, M. (2008). Sınıf öğretmen adaylarının çiçekli bitkilerin büyüme ve gelişimi konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. [Preservice elementary teachers’ understanding levels and misconceptions related to the grow and development of flowering plants]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 107-124.
 • Nielsen, J. A. (2012). Arguing from Nature: The role of ‘nature’ in students’ argumentations on a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, 34(5), 723-744.
 • Oliveras, B., Márquez, C. ve Sanmartí, N. (2011). The use of newspaper articles as a tool to develop critical thinking in science classes. International Journal of Science Education, 35(6), 1-21.
 • Öztürk, N., Eş, H. veTurgut, H. (2017). How gifted students reach decisions in socio-scientific ıssues? warrants, ınformation sources and role of media, International Online Journal of Educational Sciences, , 9 (4), 1111 -1124.
 • Rausch, A. S. (2004). Newspaper in education’ in rural Japan. Journal of Asian Pacific Communication, 14(2), 223–244.
 • Rennie, L. J. (2007). Developing scientific and technological literacy through community projects. In B. Choksi & C. Natarajan (Eds.). The epiSTEME reviews: Research trends in science technology and mathematics education (Vol. 2, pp. 179–196). Delhi, India: Macmillan India.
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2004). The morality of SSI: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88, 4–27.
 • Sadler, T. D. ve Zeidler, D. L. (2005). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding socioscientific issues: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93.
 • Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513- 536.
 • Sadler, T.D., Amirshokoohi, A., Kazempour, M. ve Allspaw, K. (2006). Socioscience and ethics in science classrooms: Teacher perspectives and strategies. Journal of Research in Science Teaching, 43, 353–376.
 • Shibley, I. A. (2003). Using newspapers to examine the nature of science, Science & Education, 12, 691–702.
 • Sigler, E. A. ve Saam, J. (2006). Teacher candidates’ conceptual understanding of conceptual learning: from theory to practice. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 6 (1), 118-127.
 • Snowman, J. ve Biehler, R. (2003). Psychology applied to teaching (10th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
 • Topcu, M. S. (2011). Turkish elemantary Student Teachers’ Epistemological Beliefs and Moral Reasoning. European Journal of Teacher Education, 34(1), 99-125.
 • Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Uşak, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkiler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Walker, K. ve Zeidler, D.L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.
 • Wellington, J. ve Osborne, J. F. (2001). Language and literacy in science education. Buckingham, UK: Open University Press.
 • Yager, R. E. (1996). History of science/technology/society as reform in the United States. In R.E. Yager (Ed.), Science/technology/society as reform in science education (pp. 3–15). Albany: State University of New York Press.
 • Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A. ve Simmons, M. L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86, 343-367.
 • Zeidler, D.L. ve Sadler, D.L. (2011). An inclusive view of scientific literacy: Core issues and future directions of socioscientific reasoning. In Linder, C. Ostman, L, Roberts, D.A., Wickman, P., Erickson, G. & MacKinnon, A. (Eds.), Promoting scientific literacy: Science education research in transaction (pp. 176-192). New York: Routledge / Taylor & Francis Group.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4395-7780
Author: Nurhan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8925-1428
Author: Hilal ERABDAN
Institution: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje461200, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {319 - 336}, doi = {10.19126/suje.461200}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Nurhan and ERABDAN, Hilal} }
APA ÖZTÜRK, N , ERABDAN, H . (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 319-336. DOI: 10.19126/suje.461200
MLA ÖZTÜRK, N , ERABDAN, H . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 319-336 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/461200>
Chicago ÖZTÜRK, N , ERABDAN, H . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 319-336
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi AU - Nurhan ÖZTÜRK , Hilal ERABDAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.461200 DO - 10.19126/suje.461200 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 336 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.461200 UR - https://doi.org/10.19126/suje.461200 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi %A Nurhan ÖZTÜRK , Hilal ERABDAN %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.461200 %U 10.19126/suje.461200
ISNAD ÖZTÜRK, Nurhan , ERABDAN, Hilal . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 319-336. https://doi.org/10.19126/suje.461200
AMA ÖZTÜRK N , ERABDAN H . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 319-336.
Vancouver ÖZTÜRK N , ERABDAN H . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 336-319.