Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 21 - 29 2018-12-31

Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Selahattin ÇINAR [1] , Rüştü HATİPOĞLU [2] , Mustafa AVCI [3] , İlker İNAL [4] , Celal YÜCEL [5]

20 114

Bu araştırma, Adana İli Tufanbeyli ilçesinin yüksek kesiminde bulunan 5 farklı merada, botanik kompozisyonun belirlenmesi amacıyla 2010 yılında yürütülmüştür. Araştırmada, her merada toplam 12 lup hattındaki 1200 noktada ölçüm yapılarak meralardaki bitkilerin türleri, cins ve familyaları, baskın olan türler, bitki ile kaplı alan oranları, yaygın olan türler, türlerin ömür uzunlukları belirlenmiştir. Vejetasyon etütlerinde mera alanlarında familya, cins ve tür sayıları sırasıyla 9-14, 24-45 ve 25-51 arasında değiştiği, bitki ile kaplılık oranlarının ortalama % 95.3 olduğu, meralarda buğdaygiller familyasının yaygın olarak bulunduğu,, baskın olan türlerin 2/3’ünün çok yıllık olduğu, en yaygın türlerin Chrysopogon gryllus, Hordeum bulbosum, Bromus danthoniae, Trifolium arvense, Astragalus bicolor, Sanguisorba minor ve Eryngium campestre olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, incelenen meralarda mera durumlarının, mera kalite derecelerinin belirlenerek mera ıslahına yönelik yeni araştırmaların yapılması gerektiği söylenebilir. 

Mera, botanik kompozisyon, familya
  • KAYNAKLAR[1] Anonim., Türkiye İstatistik Kurumu Veritabanı (www.tuik.gov.tr) 15.5.2018[2] Gökkuş A., Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri Çayır Mera ve Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri. 20-22 Şubat 1991, Erzurum. [3] Erkun V., Hakkari ve Van İllerinde Mer’a Araştırmaları. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gn. Müd. Yayınları No:13 Ankara.1971[4] Erkun V., Bala İlçesi Mer’aları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Bakanlığı Hayvancılığı Geliştirme Gn. Müd. Yayınları Ankara.1972.[5] Özmen T., Konya İli Meralarının Bitki Örtüsü Üzerinde Araştırmalar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.1977[6] Gökkuş A., Değişik Islah Yöntemleri Uygulanan Erzurum Tabii Meralarının Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri ile Botanik Kompozisyonları Üzerinde Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora tezi) A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum.1984.[7] Çınar S., Adana İli Tufanbeyli İlçesi Hanyeri Köyü Merasında Verim ve Botanik Kompozisyonun Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 70 s. Adana.2001.[8] Uslu S.Ö., Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Araplar Köyü Yeniyapan Merasında Botanik Kompozisyonun Tespiti ve Farklı Gübre Uygulamalarının Meranın Verim ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana. 2005.[9] Şen Ç., Kilis İli Bazı Köylerindeki Meralarda Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 96 s. 2010.[10] İnal İ., Avcı M., Çınar S., Yücel C., Hatipoğlu R., Çukurova Bölgesi Sahil Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma. IX. Tarla Bitkileri Kongresi Sunulu Bildiri, 3. Cilt. s. 1664-1667. 12-15 Eylül Bursa. 2011.[11] Çınar S., Hatipoğlu R., Avcı M., İnal İ., Avağ A., Hatay İli Kırıkhan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG), 31(2), 52-60.2014.[12] Yılmaz T., Konya ili Sorun Alanlarında Oluşan Meraların Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar. Tarım Bakanlığı Toprak-Su Gn. Müd. Konya Toprak Su Bölge Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 46, Konya.1977.[13] Tükel T., Ulukışla’da Korunan Tipik bir Step Dağ Mer’ası ile Eş Orta Malı Meraların Bitki Örtüsü ve Verim Güçlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Adana. 1981.[14] Çınar S., Hatipoğlu R., Avcı M., Bazı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Akdeniz Bölgesi Meralarında Ot Verimi Botanik Kompozisyon Ve Ot Kalitesi Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Science, A.Ü.Ziraat Fakültesi, 21(1), 39-49.2015.[15] Avağ A., M Uzun., M.M Özgöz., E Aksakal., S Dumlu., H Yıldız., A Mermer., A Koç., A Gökkuş., R Hatipoğlu., E Ünal., Ö Urla., M Aydoğdu., F Dedeoğlu., KA Özaydın., O Aydoğmuş., S Ünal., Z Mutlu., Ç Palta., DA Çarkacı., T Yıldırım., Ş Aksoyak., M Tezel., C Aygün., A.L Sever., İ Erdoğdu., İ Kara., A Atalay., T Yavuz., M Avcı., S Çınar., İ İnal., C Yücel., M Sürmen., U Şimşek. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi Kapsamında Yapılan Muhafaza ve Dijital Herbaryum Çalışmaları. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3. Cilt. s. 1983-1986. 12-15 Eylül 2011.Bursa.[16] Anonim., Meteorological data for Adana, www.wunderground.com. 18.5.2018[17] Anonim., Range Research: Basic problems and techniques, National Academy of Science. National Research Council Pub.890.1962.[18] Gökkuş A., Koç A. ve Çomaklı B., Çayır-Mera Uygulama Kılavuzu. (Geliştirilmiş 3. Baskı). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:142, Ankara. 2000.[19] Edgecombe W., Weeds of Lebanon. Faculty of Agriculture Sciences American University of Beirut, Lebanon, Publication No:24.1964.[20] Garms H., Eigener W., Melderis A., Pope T., and Durrell G., The Natural History of Europe. Paol Hamilyn Limited, London.1968.[21] Davis P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. University of Edinburgh Press, Volume 1-3, Edinburgh.1970[22] Polunin O., and Huxley A., Flowers of the Mediterranean Chatto and Windus, London.1974.[23] Huxley A., and Taylor W., Flowers of Greece and the Aegean. Chatto and Windus Ltd. Printed Great Britain by Richard Clay Ltd Bunges, Suffolk.1977.[24] Weymer H., Lernt Pflanze Kennen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.1981. [25] Demiri M., Flora Ekskursionistee Shqiperise. T.,Shtepia Botuese e Librit Shkollor Tirane.1983.[26] Öztan Y. ve Okatan A., Çayır Mera Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanıtım Klavuzu. Cilt II. K.Ü. Orman Fakültesi. Karadeniz Üniversitesi Basımevi Genel Yayın No: 95 Fakülte Yayın No: 8 Trabzon.1985.[27] Anonim., Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı.2008.[28] Yurtsever N., Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 121, Ankara.1984.[29] Bakır Ö., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arazisinde Bir Mer’a Etüdü. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:232 Ankara.1970.[30] Aydın A., Çaçan E., Başbağ M., Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bil. Dergisi Özel sayı 2:1625-1630.2014.[31] Büyükburç U., Ankara İli Yavrucak Köyü Meralarını Gübreleme ve Dinlendirme Yolu İle Islahı Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Çayır-Mera Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No:79, Ankara.1980.[32] Koç A., ve Gökkuş A., Güzelyurt Köyü Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu ve Toprağı Kaplama Alanı ile Bırakılacak En Uygun Anız Yüksekliğinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt 18 sayı 6. (498-500) TUBİTAK. Ankara.1994.[33] Seydoşoğlu S., Saruhan V., Mermer A., Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2:1-7.2015.[34] Wester L composition of native grasslands in the San Joaquin Valley, California, 28:231-241. 1981.[35] Edwards G.R., Parsons A.J., Newman J.A., Wright I.A., The spatial pattern of vegetation in cut and grazed grass/White clover pastures. Grass and Forage Science, 51: 219-231. 1996. [36] Çaçan E., Aydın A., Başbağ M., Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım ve Doğa Bil. Dergisi Özel sayı 2:1734-1741.2014.[37] Gür M., Altın M., Trakya yöresinde farklı kullanım geçmişine sahip meraların florastik kompozisyonlarının bazı özellikleri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30:60-67.2015.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9049-0044
Author: Selahattin ÇINAR (Primary Author)
Institution: KT Manas Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Ünv.
Country: Kyrgyzstan


Author: Rüştü HATİPOĞLU

Author: Mustafa AVCI

Author: İlker İNAL

Author: Celal YÜCEL

Bibtex @research article { tdfd446583, journal = {Türk Doğa ve Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6366}, address = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {21 - 29}, doi = {}, title = {Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÇINAR, Selahattin and HATİPOĞLU, Rüştü and AVCI, Mustafa and İNAL, İlker and YÜCEL, Celal} }
APA ÇINAR, S , HATİPOĞLU, R , AVCI, M , İNAL, İ , YÜCEL, C . (2018). Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 7 (2), 21-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tdfd/issue/41964/446583
MLA ÇINAR, S , HATİPOĞLU, R , AVCI, M , İNAL, İ , YÜCEL, C . "Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Türk Doğa ve Fen Dergisi 7 (2018): 21-29 <http://dergipark.org.tr/tdfd/issue/41964/446583>
Chicago ÇINAR, S , HATİPOĞLU, R , AVCI, M , İNAL, İ , YÜCEL, C . "Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Türk Doğa ve Fen Dergisi 7 (2018): 21-29
RIS TY - JOUR T1 - Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma AU - Selahattin ÇINAR , Rüştü HATİPOĞLU , Mustafa AVCI , İlker İNAL , Celal YÜCEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Doğa ve Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 29 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-6366 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Nature and Science Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %A Selahattin ÇINAR , Rüştü HATİPOĞLU , Mustafa AVCI , İlker İNAL , Celal YÜCEL %T Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Türk Doğa ve Fen Dergisi %P -2149-6366 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÇINAR, Selahattin , HATİPOĞLU, Rüştü , AVCI, Mustafa , İNAL, İlker , YÜCEL, Celal . "Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Türk Doğa ve Fen Dergisi 7 / 2 (December 2019): 21-29.