Year 2017, Volume 3, Issue 2, Pages 97 - 104 2017-12-27

Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey

Hamdi Pınar [1] , Elif Cemre Hazıroğlu [2]

161 370

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası karma ekono­miyi benimsemiş olup, Anayasa’nın 2. maddesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sosyal hukuk devle­ti olduğunu ifade etmektedir. Sosyal devlet olmak, bu niteliğin, diğer alanların yanı sıra ekonomiye de yansıtılmasını gerektirir. Dolayısıyla, Türkiye Cum­huriyeti Devleti Anayasası’nın rekabet politikası bağlamında sosyal piyasa ekonomisini tercih ettiğini söylemek yanıltıcı olmayacaktır.

Rekabet hukuku ve haksız rekabet hukuku hükümleri, piyasa aktörleri ve toplum refahı için piyasanın rekabet ihlallerine karşı korunması hede­finde birleşmekte ve bu amaç açısından birbirlerini tamamlayıcı özellik göstermektedir. Rekabet huku­ku, rekabet ortamını ihlâllere karşı korurken, hak­sız rekabet hukuku, dürüstlük kuralına aykırı ticari davranışları yasaklamak suretiyle adil rekabet orta­mının sağlanmasına hizmet eder. Türk hukukunun, rekabet hukukuna ve haksız rekabet hukukuna iliş­kin hükümlerine genel olarak bakılması, söz konusu düzenlemelerin aynı amaca yöneldiğinin anlaşılma­sı için yeterlidir.

Sosyal piyasa ekonomisi üzerine inşa edilmiş bir sistemde, rekabet hukuku ile haksız rekabet hukuku hükümlerinin işbirliği, özgür rekabet or­tamının sağlanması ve korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Karma ekonomi, sosyal pi¬yasa ekonomisi, devlet müdahalesi, rekabetin korun¬ması, haksız rekabet, rekabet serbestisi
  • Ahrens, Joachim (2008) Transition Towards a Social Market Economy: Limits and Opportunities PFH Forschungspapiere/Research Papers, Private Fachhochschule Göttingen, No. 2008/01. Aşçıoğlu Öz, Gamze (2000) Avrupa Topluluğu ve Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Rekabet Kurumu Yayınları, Lisansüstü Tez Serisi No: 4, 2000. Baudenbacher, Carl (2001) Lauterkeitsrecht, Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag. Berger, Mathis (1995) “Über das Verhältnis zwischen dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbe¬werb und dem Kartellgesetz” Aktuelle Fragen zum Wirtschaftsrecht zur Emeritierung von Walter R. Schluep, 31 ff. Callmann, Rudolf (1968) “Unfair Competition and Antitrust: Coexistence Within Complementary Goals”, Antitrust Bulletin, V. 13, Issue 4, p. 1335- 1346. Dornis, Tim W. (2017) Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives, Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press. Emmerich, Volker (2008) Kartellrecht, 11. Aufl., München, Verlag C.H. Beck. Emmerich, Volker (2009) Unlauterer Wettbewerb, 8.Aufl., München, Verlag C.H. Beck (abb: Wettbewerb). Erdem, Ercüment (2002) “Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi” Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, V. 1, p. 377-398. Ertan, Füsun Nomer (2016) Haksız Rekabet Hukuku (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre), İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. Gürzumar, Osman Berat (2006) Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Ankara, Seçkin Yayıncılık. Immenga, Ulrich & Mestmäcker, Ernst-Joachim (Editör) (2012) Wettbewerbsrecht: Band 1. EU/Teil 1, 5. Aufl., München, Verlag C.H. Beck. İnan, Nurkut (1999) “Rekabet Hukukunun Diğer Disiplinlerle İlişkisi” Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, V. 1, p. 3-30. Jung, Peter & Spitz, Philippe (2010) Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bern, Stämpfli Verlag. Köhler, Helmut (2005) “Zur Konkurrenz lauterkeitsrechtlicher und kartellrechtlicher Nor¬men”, WRP, p. 645 – 654. Köhler, Helmut & Bornkamm, Joachim & Feddersen, Jörn (Editör) (2017) Beck’sche Kurz-Kommentare; Band 13a, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG mit PAngV, UKlaG, DL-InfoV, Aufl. 35, Verlag C.H. Beck. Pınar, Hamdi (2006), “Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku” Rekabet Dergisi, Issue 23, p. 30-86. Pınar, Hamdi (2014) “Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku İli şkisi” Rekabet Dergisi, V. 15, Issue. 2, p. 59-87. Piper, Henning & Ohly, Ansgar & Sosnitza, Olaf (Editör) (2010) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 5. Aufl., München, Verlag C.H. Beck. Şenocak, Kemal (2001) “İşletme Personelinin Ayartılması Meselesinin Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde (TTK m. 56 vd.) Değerlendirilmesi” AÜHFD, V. 50, Issue 2, p. 193-246. Şenocak, Kemal (2009) “Haksız Rekabet Açısından Boykot” BATİDER, V. 25, Issue 1, p. 67- 95. Türk, Hikmet Sami (1985), “Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi” BATݬDER, V. XIII, Issue 2, p. 119-132. Türkkan, Erdal (2009) Nasıl Bir Rekabet Vizyonu?, Ankara, Rekabet Kurumu.
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hamdi Pınar

Author: Elif Cemre Hazıroğlu

Bibtex @research article { tfm372352, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {97 - 104}, doi = {}, title = {Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey}, key = {cite}, author = {Pınar, Hamdi and Hazıroğlu, Elif Cemre} }
APA Pınar, H , Hazıroğlu, E . (2017). Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 3 (2), 97-104. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/33429/372352
MLA Pınar, H , Hazıroğlu, E . "Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 97-104 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/33429/372352>
Chicago Pınar, H , Hazıroğlu, E . "Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 97-104
RIS TY - JOUR T1 - Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey AU - Hamdi Pınar , Elif Cemre Hazıroğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 104 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey %A Hamdi Pınar , Elif Cemre Hazıroğlu %T Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Pınar, Hamdi , Hazıroğlu, Elif Cemre . "Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the Attainment of Social Market Economy in Turkey". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 2 (December 2017): 97-104.