Year 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 92 - 104 2014-07-22

TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ

Ömür KINAY [1]

302 276

“Consumer society” is one of the terms available to describe the structure of societies today. In the film Fight Club, the act of “consuming” is exemplified through product placement, which the film does, but nonetheless approaches in a critical context in order to demonstrate how it directly affect the individual and society. As a type of narrative, film can be analyzed through different methods. Discourse analysis, content analysis, inter-textual analysis and semiology are some of these methods. In this study, the critical point of view towards the consumer society taken on by Fight Club has been examined through a close analysis of the brands and products placed within the narrative structure. This analysis has been undertaken through Cristel A. Russel’s three different product placement classification systems: screen placement, script placement and plot placement.
“Tüketim toplumu”, bugün yürürlükte olan toplum yapısının, yapılan birçok tanımlamalarından sadece bir tanesi olmaktadır. Tüketim toplumu denilince akla ilk gelen ‘tüketme’ edimi Fight Club filminde, ürün yerleştirme uygulamasıyla bireyi ve toplumu doğrudan etkileyen ve biçimlendiren bir yapıyı ifade etmek için kullanılmış ve eleştirel bir bakış açısıyla işlenmiştir. Bir anlatı türü olarak sinema filmlerinin çözümlenmesi pek çok farklı yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan; söylem analizi, içerik analizi, metinlerarası ve göstergebilimsel çözümleme başlıcaları olmaktadır. Bu çalışma kapsamında Fight Club filminin tüketim toplumuna yönelik geliştirdiği eleştirel bakış açısı incelenmiş, filmin anlatısal yapısında gösterdiği marka ve ürünleri, Cristel A. Russel tarafından üç farklı ürün yerleştirme sınıflandırmasıyla; ekrana yerleştirme (screen placement), senaryoya yerleştirme (script placement) ve olay örgüsüne yerleştirme (plot placement) olarak tespit edilip çözümlenecektir.
 • Alankuş, Sevda (Der.) (2005). “Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya” (içinde. s.61-90), Ümit Atabek, İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya için Olanaklar. IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Altay, Derya (Der.) (2005). Küresel Köyün Medyatik Mimarı Marshall McLuhan, “Kadife Karanlık”. Haz. Nurdoğan Rigel, Gül Batuş, Güleada Yücedoğan, Barış Çoban, Su Yayınları, İstanbul, 2. Baskı.
 • Atabek, Gülseren Şendur ve Atabek, Ümit (2007). “Medya Metinlerini Çözümlemek-İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri”. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Baldini, Massimo. (2000). “İletişim Tarihi”. Çev.: Gül Batuş, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Baudrillard, Jean. (2012). “Tüketim Toplumu”. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bourse, Michel ve Yücel, Halime (2012) . “İletişim Bilimlerinin Serüveni”. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Çoban, Savaş. (2013). “Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya”, Parşömen Yayınları, İstanbul.
 • Dick, Jan Van. (1999). “The Network Society: Social Aspects of New Media”, London: Sage Publications.
 • Elden, Müge. (2013). “Reklam ve Reklamcılık”, Say Yayınları, İstanbul, 2.Baskı.
 • Hepkon, Zeliha. (2011). Yeni İletişim Teknolojileri Tartışmalarının Yeni Olmayan Boyutu:Teknolojik Determinizm. “İletişim ve Teknoloji”. Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.
 • McQuail, Denis ve Windahl, Sven. (1997). “Kitle İletişim Modelleri”, Çev.;Konca Yumlu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Mutlu, Erol. (1998). “İletişim Sözlüğü”, Ark Yayınevi, Ankara.
 • Ongur, Hakan Övünç. (2011). “Tüketim Toplumu, Nevrotik Kültür ve Dövüş Kulübü”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Yılmaz, Mehmet. (2013). “Modernden Postmoderne Sanat”, Ütopya Yayınevi, 2. Basım, Ankara.
 • Yengin, Deniz. (2013). “Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum”, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Yengin, Deniz. (2012). “Dijital Oyunlarda Şiddet”, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kınay, Ömür. Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı:V.Propp’a Göre ‘Kayıp Balık Nemo’ Filminin Çözümlenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dan.:Prof.Dr.Selçuk Hünerli, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, İstanbul, 20 Tecimer, Ömer. (2006). “Sinema Modern Mitoloji”. Plan B Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.
 • Zeybek, Işıl. (2013) “Lüks ve Markalama-Tüketici Davranışlarında Lüks İmgesi”, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Harvard “key word”: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic601771.files/GSD%203503_Line%2010.pdf (22Ocak2014)
 • Blog, blog.adresgezgini.com. (22Ocak2014).
 • Özcan, Burcu. web.firat.edu.tr, Postmodernizmin Tüketim İmajları. (20Ocak2014).
 • Çevik, Merve. “Bilgi Toplumu: ‘Network Cities’ Yaklaşımı ve Enformasyon Toplumunun Sosyolojisi”http://www.planlama.org/index.php/aratrmalar/makaleler/1549-bilgi-toplumu-network-citiesyaklam-ve-enformasyon-toplumunun-sosyolojisi. (20Ocak2014). http://notoku.com/kitle-iletisimi-ve-kitle-iletisim-araclari/ (12Ocak2014).
 • “Lovemarks”. World Socialist Website: http://www.wsws.org/en/articles/2003/06/stew-j10.html (31Ocak2014)
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ömür KINAY

Bibtex @ { tojdac156831, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {92 - 104}, doi = {}, title = {TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KINAY, Ömür} }
APA KINAY, Ö . (2014). TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4 (2), 92-104. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156831
MLA KINAY, Ö . "TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 92-104 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13017/156831>
Chicago KINAY, Ö . "TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 (2014): 92-104
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ AU - Ömür KINAY Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 104 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ %A Ömür KINAY %T TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD KINAY, Ömür . "TÜKETİM OLGUSUNUN SİNEMADA KULLANIMI: FIGHT CLUB FİLMİNİN İNCELENMESİ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 4 / 2 (July 2014): 92-104.