Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 276 - 296 2018-04-01

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN

Yılmaz AYDIN [1] , Oğuz DİLMAÇ [2]

97 0

Bu çalışmanın amacı, Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler ile ilgili Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşlerini araştırmaktır. Ayrıca hem nitel hem de nicel yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma evreni/örneklemini 2014-2015 bahar yarıyılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim İş eğitimi anabilim dalında bu dersi almakta olan 45 kişilik son sınıf öğrencisinden oluşturmuştur. Araştırmada nicel veriler likert tipi ”topluma hizmet dersinin değerlendirilmesi ölçeği” ile nitel veriler ise uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Nitel verilere ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Öğretmen adayları dersin kendilerine toplumsal duyarlılık, farkındalık, insan ilişkilerinde rahatlık ve sorumluluk kazandırdığını, kendilerine rehberlik eden öğretim görevlisinden yeterince yardım ve destek gördüklerini, gidilen kurum yönetici ve çalışanlarının destek ve yardımlarını gördüklerini belirtmişlerdir. Dersin katkılarının oldukça fazla olduğunu belirtseler de bazen maddi sıkıntıların oluştuğunu da vurgulamışlardır. Çalışmadan elde edilen diğer bulgulara göre ise dersin son sınıfta veriliyor olması öğretmen adaylarının okul deneyimi dersiyle aynı döneme geldiği için zorlandıklarını ve önce ki dönemlerde THU dersini almayı istediklerini ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bulgular ışığında çalışmanın sonunda ileride gerçekleştirilecek araştırmalara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Görsel sanatlar eğitimi, topluma hizmet uygulamaları, resim-iş, sanat eğitimi
  • Aksoy, B., Çetin, T. ve Sönmez, Ö. F. (2009). Topluma hizmet uygulamaları, Ankara: Pegem Yayıncılık. Aydın, P. (2006). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitim fakülteleri ve topluma hizmet işlevi çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Yayın No: 200, Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Çağlayan Dinçer. Baldwin, S., Buchanan, A.M., & Rudisill, M.E. (2007). What teacher candidates learned about diversity, social justice, and themselves from service-learning experiences. Journal of Teacher Education, 58(4), 315-327. Creswell, J. W.(2013).Araştırma deseni. (Çev. Demir, S. B.).Ankara: Eğiten kitap. Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N., & Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(2), 231-252. Erkan, S. , Uludağ, G. ve Burçak, S.(2012).İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 1: 184-194. Habermas, J. (1992) Rasyonel bir topluma doğru. Ankara. Vadi Yayınları. Jenkins, A. & Sheehey, P. (2009). Implementing service learning in special education coursework: What we learned. Education, 129 (4), 668-682. Keleş, U. P. & Aydın, S.(2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2, 169-184. Kurtaslan, Z. , Barışeri, N. ve Sevinç, S.(2012). Güzel sanatlar bölümü öğrencilerinin topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik farkındalık düzeyleri. e-journal New World Seciences Academy, Volume: 7, Number: 4, Article Number: D0109. Küçükoğlu, A. ve Kaya, H.İ., (2009). Toplum hizmetine dayalı bir öğrenme uygulaması olarak THU. I. iyilik sempozyumu. 20-21 Haziran. Elazığ: Elazığ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 73-80. Mercin, L. (2011). Sanat nedir? (Edt. Ali Osman Alakuş, Levent Mercin), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. McConnell, E., Clasen, C., Stolfi, A., Anderson, D., Markert, R., ve Jaballas, E. (2010). Community service and the pediatric exam: An introduction to clinical medicine via a partnership between first year medical students and a community elementary school. Teaching ve Learning in Medicine, 22(3), 187-190. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC ISSN: 2146-5193, April 2018 Volume 8 Issue 2, p. 276-296 Submit Date: 29.06.2017, Acceptance Date: 17.03.2018, DOI NO: 10.7456/10802100/010 Research Article - This article was checked by Turnitin Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Nelson, C., Antayá-Moore, D. Badley, K., & Coleman, W. (2010). The sustaining possibilities of service-learning engagements. Teachers ve Teaching, 16(3), 353- 371. Özdemir, S.(2011) / Eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi/ uluslararası yükseköğretim kongresi: yeni yönelişler ve sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 3. Cilt / Bölüm XV / Sayfa 2218. Uğurlu Z. Kıral,E. (2012). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (1). 59-93. http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/1964335803_4.%20z.ugurlu-e.k%C4%B1ral.pdf adresinden 15/11/2016 tarihinde alınmıştır. Yeşilyaprak B. (2006). Eğitim bilimler bakış açısıyla eğitim fakülteleri ve topluma hizmet işlevi çalıştayı, 2000, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Yıldırım, A. (2011). Topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin temel kavramlar. S. Erdoğan (Ed.), Topluma Hizmet Uygulamaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yılmaz, M. ve Arslan, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 598-607. YÖK. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını. http://www.yok.gov.tr/content/view/16/52 adresinden 11/12/2014 tarihinde alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5213-8659
Author: Yılmaz AYDIN (Primary Author)
Institution: MEB Yıldızkent Ortaokulu Kapaklı Tekirdağ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6778-6912
Author: Oğuz DİLMAÇ
Institution: Atatürk University,Erzurum,Turkey
Country: Turkey


Bibtex @research article { tojdac408382, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {276 - 296}, doi = {}, title = {GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN}, key = {cite}, author = {AYDIN, Yılmaz and DİLMAÇ, Oğuz} }
APA AYDIN, Y , DİLMAÇ, O . (2018). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 8 (2), 276-296. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/36245/408382
MLA AYDIN, Y , DİLMAÇ, O . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2018): 276-296 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/36245/408382>
Chicago AYDIN, Y , DİLMAÇ, O . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2018): 276-296
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN AU - Yılmaz AYDIN , Oğuz DİLMAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 296 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN %A Yılmaz AYDIN , Oğuz DİLMAÇ %T GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN %D 2018 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Yılmaz , DİLMAÇ, Oğuz . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 / 2 (April 2018): 276-296.