Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 97 - 108 2018-12-15

Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Mehmet TUNCER [1] , Sait DOĞAN [2]

89 252

Toplumun sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesinde önemli bir pay sahibi olan girişimcilik faaliyetleri önemini giderek artırmaktadır. Bu tür faaliyetlerin önemini kavrayan ülkelerde girişimcilik faaliyetleri gün geçtikçe daha fazla desteklenmektedir. Sürekli büyüme eğiliminde olan turizm sektöründe giri-şimcilik faaliyetleri, ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla turizm alanında eğitim görmüş insanların girişimcilik eğilimlerinin artması, turizm alanındaki hizmet kalitesinin yükselmesine ve sosyo-ekonomik ilerlemelere katkı sunacaktır. Bu araştırmanın amacı, turizm alanında eğitim gören öğrenci-lerin girişimcilik eğitimi öncesi ve sonrasındaki girişimcilik eğilimlerine yönelik farklılıkları belirlemek ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine olan etkisini araştırmaktır. Araştırma, Aksaray üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve nitel araştırma türünde tasarlanmıştır. Bu amaçla, literatürdeki çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler ile yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Bu görüşme formunda, eğitim öncesi ve sonrasında çeşitli tema-lara göre girişimcilik eğilimini gösteren soruların yanı sıra öğrencilerin kişisel özelliklerine yönelik sorular da yer almıştır.  Araştırmada girişimcilik eğitiminin öğrencileri farklı açılardan etkilediği ve onlara yeni bilgi ve beceriler kazandırdığı anlaşılmıştır. Bu sonuç, ülke ve bölge ekonomilerinin geli-şiminde önemli bir etkiye sahip olan turizm sektöründe girişimciliği canlandırmak için girişimcilik eğitiminin etkisini ortaya koymaktadır.
Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Eğilimi, Turizm İşletmeciliği
 • Aksay, B. & İplik, E. (2014). Girişimcilik eğilimi ölçeğinin (Get 2) Türkiye bağla-mında değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 2, 199-210
 • Arslan, K. (2011). Üniversiteli Gençler-de Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3 (2), 1-11.
 • Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15) 139-160
 • Bilge, H. & Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğren-cileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 16(2).131-148
 • Blichfeldt, B. (2009). Innovation and entrepreneurship in tourism: the case of a Danish caravan site. Innovation and Entrepreneurship in the Tourism, 7(3), 415–43
 • Bozkurt, Ö. & Erdurur, K. (2013). Giri-şimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: potansiyel girişim-ciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (8) 2. 57-78
 • Buluç, B. ( 2007). İlk ve ortaöğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgi-lendirme işlevini gerçekleştirme düzey-leri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-25.
 • Çemrek, F. & Girginer, N. (2017). Üni-versite Öğrencilerinin Girişimcilik Eği-limleri: Eskişehir Osmangazi Üniversi-tesi Üzerine Bir Araştırma. EconWorld, 1-14, France: Paris, Erişim tarihi: 20.01.2018, http://paris2017.econworld.org/papers/Cemrek_Girginer_Enterpreneurship.pdf
 • De Vita, L., Mari, M. & Poggesi, S. (2014). Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literature. European Management Journal, 32(3), 451-460.
 • Doğan, N. (2013). Türkiye’de girişimcilik eğilimi: üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri ve Endüstrisi ABD, İstanbul.
 • Ekici, E. (2016). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemede planlanmış davranışlar teorisi ve girişimcilik eğitiminin rolü. (Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon ABD, Adana.
 • Ensari, M.Ş. & Alay, H.K. (2017). Üni-versite öğrencilerinin yenilikçilik eğilimi ile girişimcilik potansiyelleri arasındaki ilişkiye ailelerin girişimcilik öyküsünün aracı etkisinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, 235-248
 • Günlü, E. (2015). Sosyal girişimcilik olgusunun kavramsal analizi ve turizmde sosyal girişimcilik. Sosyal ve Beşeri Bilim-ler Araştırmaları Dergisi (35)23-42
 • Işık, C. & Aydın, E. (2017). Kişisel değer-lerin sosyal girişimcilik eğilimine etkisi: turizm öğrencileri üzerine bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2), 131-154
 • Koh, K. Y., & Hatten, T. S. (2002). The tourism entrepreneur: the overlooked player in tourism development studies, International Journal of Hospitality & Tourism Administration. (3) 1, 21-48
 • Korkmaz, O. (2015). Üniversite Öğrenci-lerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirle-meye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Koca-tepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Nicolaou, N., Shane, S., Cherkas, L., Hunkin, J. & Spector, T. D. (2008). Is The Tendency To Engage İn Entrepreneurship Genetic?. Management Science, 54(1), 167-179.
 • Örücü, E, Kılıç, R. & Özer Y. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2), 2. 27-47.
 • Pillis, E.D. & Reardon, K.K. (2007). The influence of personality traits and persuasive messages on entrepreneurial intention a cross-cultural comparison. Career Development International, (12) 4, 383-396
 • Ulucan, S. (2015). Girişimcilik Eğiliminin ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Fak-törlerin Analizi: Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Ankara.
 • Yıldırım, A. & H. Simsek. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, A.M. (2009). Üni-versite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi, Selçuk Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, 195-203
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5929-4902
Author: Mehmet TUNCER (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4486-8699
Author: Sait DOĞAN

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { touraj433290, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {Detay Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {97 - 108}, doi = {}, title = {Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TUNCER, Mehmet and DOĞAN, Sait} }
APA TUNCER, M , DOĞAN, S . (2018). Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 97-108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/433290
MLA TUNCER, M , DOĞAN, S . "Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 97-108 <http://dergipark.org.tr/touraj/issue/41158/433290>
Chicago TUNCER, M , DOĞAN, S . "Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 (2018): 97-108
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma AU - Mehmet TUNCER , Sait DOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 108 VL - 5 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma %A Mehmet TUNCER , Sait DOĞAN %T Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD TUNCER, Mehmet , DOĞAN, Sait . "Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 5 / 2 (December 2018): 97-108.
AMA TUNCER M , DOĞAN S . Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 97-108.
Vancouver TUNCER M , DOĞAN S . Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2018; 5(2): 108-97.