Cilt: 4 - Sayı: 2

Yıl: 2015

Research Article

. Doğuştan kitlelerin tespiti için prenatal ultrasonografinin faydası

. Henoch-Schönlein Purpurası Nedeniyle İzlenen 91 Çocuk Hastanın Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

. The utility of prenatal ultrasonography for the detection of congenital masses

. Plasental Kalsifikasyonun Perinatal Sonuçlara Etkisi

. Tüberkülin Deri Testi

. Enfeksiyon Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Kısa ve Uzun Dönem Mortaliteye Etkili Faktörler

. Konvansiyonel Koroner Anjiografi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Sol homonim Hemianopsi

. Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları

. Çinkodan Zengin Diyetin, Sigara Dumanı Maruziyetindeki Sıçan Mesane Dokusu Sitokin Profiline Etkisi

. Cornelia de Lange sendromuna eşlik eden nadir bir konjenital anomali: Yarık dudak-damak

. Bir Üniversite Hastanesinde Bakteriyel ve Viral Menenjit Etkenlerinin Farklı PCR Yöntemleri ile Araştırılması

Olgu Sunumu

. Prurigo Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu

. İlk prezentasyonu otalji olan beta talasemi: olgu sunumu

. Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu sunumu

Editöre Mektup

. İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörde Farklı Uygunsuz Şok Nedeni

. Fenitoin Kullanımına Sonrası Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis