Cilt: 4 - Sayı: 4

Yıl: 2015

Research Article

1. Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması

7. Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanısı Alan Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

9. Helicobacter Pylori pozitif Alopesi areata ve Vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi

10. Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İndüksiyon Kemoterapisi Sonrası Gelişen Nötropeni Süresini Etkileyen Faktörler

Olgu Sunumu

12. Sol Serbest Duvarda Çift Aksesuar Yolun Olduğu Wolf Parkinson White Sendromunun Nadir Bir Antitesi

13. Primer kardiyak leiomiyosarkom ile birlikte olan mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör: İlk vaka sunumu

16. Sorumlu lezyonu stentlemeden önce ön koşul sol ana koroner revaskülarizasyonu

17. Skalp Yerleşimli Plexiform Nörofibromatozis: Olgu Sunumu

Editöre Mektup

18. Dyke-Davidoff Masson Syndrome

19. Advanced Stage Hepatocellular Carcinoma with Multiple Splenic Metastasis

20. Hipertansif Hastalarda Renal Doppler Ultrasononografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

21. Malignant Meningioma; Tümör Rekurrensi veya Radyasyon Nekrozu? Manyetik Rezonans Spektroskopi-Perfüzyon Görüntüleme Yardım Edebilir mi?

Collection

25. Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon