Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CRITIQUE OF THE LAW ON EMPLOYMENT OF TURKIC FOREIGNERS: FOREIGNER OR CITIZEN?

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 77 - 99, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769344

Öz

The law on employment of Turkic foreigners embodies to allow one category of foreigners to have some privilege to perform their professions and art, and to work in Turkey due to their Turkish descent. Under this law, these privileges granted to foreigners who have special status are accompanied by a number of legal problems. The first problem is that, as a consequence of the determination of legal subject of this law refers to Turkish descent, the law exemplifies a conflict situation in the relationship between modern law and identity, peculiarly seen in citizenship debates. Another problem arises as the law creates a new subject form named Turkic foreigners apart from the “citizen” and “foreigner” categories, which leads to unconstitutional and conflicting practices. This law also illustrates a practice against rule of law by creating legal uncertainty, as well as demonstrating the violation of very same law. All legal issues that are revealed in this study are analyzed from the sociological point of view.

Kaynakça

 • ALTINTAŞ Ekin, Uluslararası İş Gücü Kanunu’nda Yabancı İstihdamını Kolaylaştıran Yenilikler, Dünya Gazetesi, 21/09/2016, erişim: https://www.dunya.com/kose-yazisi/uluslararasi-is-gucu-kanununda-yabanci-istihdaminikolaylastiran-yenilikler/330226.
 • ARICI Kadir, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,1984,Sayı 43.
 • ATASOY Fahri, Küreselleşmenin etkisi Altında Milli Kimlikler ve Türk Kimliği, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • AYBAY Rona, “Teba-i Osmani”den “T.C. Yurttaşı”na Geçişin Neresindeyiz?, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, (ed. A. Ünsal), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998.
 • AYBAY Rona, Yabancılar Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
 • BAYKARA Tuncer, Türk Adının Anlamı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
 • BORATAV Korkut, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, Ankara, 2016.
 • BRAUBAKER Roger, Cooper Frederik, Kimliğin Ötesine Geçmek, Kimlik Politikaları Özdeşlik Tanınma ve Farklılık, (ed. F. Mollaer), Doğubatı, Ankara, 2014.
 • CİN Mustafa, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü, Mevzuat Dergisi, 2005, Yıl:8, sayı:88.
 • CONNOLLY William, Kimlik ve Farklılık Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, (çev. F. Lekesizalın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.
 • ÇAĞLAR Selda, Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik İlkesi Üzerinden Değerlendirilmesi, Beta, İstanbul, 2013.
 • ÇELİKEL Aysel, GELGEL Günseli, Yabancılar Hukuku, Beta, İstanbul, 2017.
 • DOĞAN Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2017.
 • DOİX Jean Paul, Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, (çev. A. Kazancıgil, L. Arslan Özcan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • EKŞİ Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta, İstanbul, 2012.
 • ERCİLASUN Ahmet B., Kimlik ve Dil, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • ERGİN Hediye, Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri, Beta, İstanbul, 2017.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Ankara, 2015.
 • GÜNGÖR Gülin, Tabiiyet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 • GÜRAN Sait, Anayasanın 128. ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri, Bakanların Durumu, Anayasa Mahkemesi 22. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla 1984 tarihli Sempozyumda Sunulan Metin, erişim: http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg1/guran.pdf.
 • İNSEL Ahmet, Türklük ve Türk Soylu Yabancılar, Radikal İki, 01/01/2006, erişim: http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/59/turkluk-ve-turk-soylu-yabancilar#.WqqmWujFLIU.
 • KABOĞLU İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
 • KARAHANOĞULLARI Onur, Kamu Hizmeti ve Kamu Çalışanı (Kimlik ve Önem Arayışına İlişkin Notlar), 2002, Toplu Sözleşme Süreci ve Kamu Reformu Paneli’nde sunulan tebliğ, ESM Sendikası, erişim: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/kamuhizmetikamucalisani.pdf
 • KARAHANOĞULLARI Onur, Pasukanis ve Sönümlemeci Hukuk Kuramı, Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış, Fikret Başkaya’ya Saygı 2, Erişim: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/.
 • Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 4, 72. Birleşim 18/09/2018.
 • Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 4, 73. Birleşim 25/09/2018.
 • PINAR Mehmet, Tek Parti Döneminde Pomaklar, Tarih Okulu Dergisi, 2016, Yıl:9 Sayı:25.
 • SADOĞLU Hüseyin, Küreselleşme Türk Kimliği ve Türk Dili, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • SADRULEŞRAFİ Hüseyin Ali, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları, Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.
 • SARAÇOĞLU Cenk, Tank Paletiyle Neoliberalizm, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Haz. G. Atılgan, vd.) Yordam Yayınları, İstanbul, 2015.
 • SONER Ali B., Citizenship and the minority Question in Turkey, Citizenship in a Global World European questions and Turkish Experiences, (ed. F. Keyman and A. İçduygu), Routledge, Abingdon, 2005.
 • TÜRK Hikmet Sami, Adı İnkar Edilen Millet, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 sayı: 2013/1.
 • Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, erişim: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf.
 • Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 13.02.2012 Tarihli Meclis Anayasa 3 No’lu Alt Komisyon Tutanağı, Erişim: https://anayasa.tbmm.gov.tr/.
 • ÜSTEL Füsun, Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara,1999.
 • Yör-Türk Yörük Türkmen Vakfı, 13.02.2012 Tarihli Meclis Anayasa 3 No’lu Alt Komisyon Tutanağı, Erişim: https://anayasa.tbmm.gov.tr/.
 • ZİZEK Slavoj, Kırılgan Temas Slavaj Zizek’ten Seçme Yazılar, (Haz. B. Somay, T. Birkan), (çev. T. Birkan), Metis Yayınları, İstanbul, 2011.

Türk Soylu Yabancıların Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun’un Eleştirisi: Yabancı Mı Yurttaş Mı?

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 77 - 99, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769344

Öz

Türk soylu yabancıların çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun, Türk soylu kabul edilen bir kısım yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını yapabilmeleri ve çalışabilmeleri hususunda bir takım ayrıcalıklara sahip kılınmasına ilişkindir. Kanun kapsamında bu özel statülü yabancılara tanınan ayrıcalıklar birtakım hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan ilki kanunun özne belirlemesinin Türk soyluluğa referansta bulunmasıyla; yurttaşlık tartışmaları başta olmak üzere, modern hukukun kimliklerle girdiği ilişkinin çatışmalı haline örnek teşkil etmesidir. Bir diğeri ise kanunun “yurttaş” ve “yabancı” kategorilerinden ayrı olarak, Türk soylu yabancı
adıyla bir ara özne formu yaratıp Anayasa’ya aykırı ve çelişkili uygulamalara izin vermesidir. Bununla birlikte kanun mevzu hukuka aykırılığın yanı sıra yarattığı hukuki belirsizlik ile de hukuk devletine aykırı uygulamaların bir örneğini sunar. Bu çalışmada ortaya konulan tüm hukuki sorunlar sosyolojik bir bakış açısı ile analiz edilmektedir.

Kaynakça

 • ALTINTAŞ Ekin, Uluslararası İş Gücü Kanunu’nda Yabancı İstihdamını Kolaylaştıran Yenilikler, Dünya Gazetesi, 21/09/2016, erişim: https://www.dunya.com/kose-yazisi/uluslararasi-is-gucu-kanununda-yabanci-istihdaminikolaylastiran-yenilikler/330226.
 • ARICI Kadir, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,1984,Sayı 43.
 • ATASOY Fahri, Küreselleşmenin etkisi Altında Milli Kimlikler ve Türk Kimliği, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • AYBAY Rona, “Teba-i Osmani”den “T.C. Yurttaşı”na Geçişin Neresindeyiz?, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, (ed. A. Ünsal), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998.
 • AYBAY Rona, Yabancılar Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
 • BAYKARA Tuncer, Türk Adının Anlamı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
 • BORATAV Korkut, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, Ankara, 2016.
 • BRAUBAKER Roger, Cooper Frederik, Kimliğin Ötesine Geçmek, Kimlik Politikaları Özdeşlik Tanınma ve Farklılık, (ed. F. Mollaer), Doğubatı, Ankara, 2014.
 • CİN Mustafa, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü, Mevzuat Dergisi, 2005, Yıl:8, sayı:88.
 • CONNOLLY William, Kimlik ve Farklılık Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, (çev. F. Lekesizalın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.
 • ÇAĞLAR Selda, Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik İlkesi Üzerinden Değerlendirilmesi, Beta, İstanbul, 2013.
 • ÇELİKEL Aysel, GELGEL Günseli, Yabancılar Hukuku, Beta, İstanbul, 2017.
 • DOĞAN Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2017.
 • DOİX Jean Paul, Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, (çev. A. Kazancıgil, L. Arslan Özcan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • EKŞİ Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta, İstanbul, 2012.
 • ERCİLASUN Ahmet B., Kimlik ve Dil, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • ERGİN Hediye, Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri, Beta, İstanbul, 2017.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Ankara, 2015.
 • GÜNGÖR Gülin, Tabiiyet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 • GÜRAN Sait, Anayasanın 128. ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri, Bakanların Durumu, Anayasa Mahkemesi 22. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla 1984 tarihli Sempozyumda Sunulan Metin, erişim: http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg1/guran.pdf.
 • İNSEL Ahmet, Türklük ve Türk Soylu Yabancılar, Radikal İki, 01/01/2006, erişim: http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/59/turkluk-ve-turk-soylu-yabancilar#.WqqmWujFLIU.
 • KABOĞLU İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
 • KARAHANOĞULLARI Onur, Kamu Hizmeti ve Kamu Çalışanı (Kimlik ve Önem Arayışına İlişkin Notlar), 2002, Toplu Sözleşme Süreci ve Kamu Reformu Paneli’nde sunulan tebliğ, ESM Sendikası, erişim: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/kamuhizmetikamucalisani.pdf
 • KARAHANOĞULLARI Onur, Pasukanis ve Sönümlemeci Hukuk Kuramı, Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış, Fikret Başkaya’ya Saygı 2, Erişim: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/.
 • Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 4, 72. Birleşim 18/09/2018.
 • Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, Cilt 4, 73. Birleşim 25/09/2018.
 • PINAR Mehmet, Tek Parti Döneminde Pomaklar, Tarih Okulu Dergisi, 2016, Yıl:9 Sayı:25.
 • SADOĞLU Hüseyin, Küreselleşme Türk Kimliği ve Türk Dili, Türk Kimliği, (ed. Ç. Özdemir), Ötüken, İstanbul, 2009.
 • SADRULEŞRAFİ Hüseyin Ali, Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları, Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, 1999.
 • SARAÇOĞLU Cenk, Tank Paletiyle Neoliberalizm, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, (Haz. G. Atılgan, vd.) Yordam Yayınları, İstanbul, 2015.
 • SONER Ali B., Citizenship and the minority Question in Turkey, Citizenship in a Global World European questions and Turkish Experiences, (ed. F. Keyman and A. İçduygu), Routledge, Abingdon, 2005.
 • TÜRK Hikmet Sami, Adı İnkar Edilen Millet, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 sayı: 2013/1.
 • Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, erişim: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf.
 • Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 13.02.2012 Tarihli Meclis Anayasa 3 No’lu Alt Komisyon Tutanağı, Erişim: https://anayasa.tbmm.gov.tr/.
 • ÜSTEL Füsun, Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara,1999.
 • Yör-Türk Yörük Türkmen Vakfı, 13.02.2012 Tarihli Meclis Anayasa 3 No’lu Alt Komisyon Tutanağı, Erişim: https://anayasa.tbmm.gov.tr/.
 • ZİZEK Slavoj, Kırılgan Temas Slavaj Zizek’ten Seçme Yazılar, (Haz. B. Somay, T. Birkan), (çev. T. Birkan), Metis Yayınları, İstanbul, 2011.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeyma Sağdıç Bu kişi benim 0000-0001-8627-1060

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 78 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Sağdıç, Şeyma. “Türk Soylu Yabancıların Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun’un Eleştirisi: Yabancı Mı Yurttaş Mı?”. Ankara Barosu Dergisi 78, sy. 2 (Temmuz 2020): 77-99. https://doi.org/10.30915/abd.769344.