Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan Çalışan İşçi Avukatlar

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 3, 285 - 310, 30.07.2021

Öz

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yargıda kullanılması ile özellikle avukatlık mesleğinin yerine getirilme şeklinde evrimleşme sürecine girilmiştir. Ülkemizde UYAP, e-duruşma gibi sistemlerin kullanılması bu dönüşümün en temel aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Avukatlık mesleğinde yaşanan dönüşüm, iş sözleşmesi ile çalışan avukatları da etkilemiştir. Çalışmamızda öncelikle işçi avukatlık üzerine genel bilgiler ve avukatlık mesleğinde dijitalleşmeye yer verilecek ve ardından avukatlık mesleğinde uzaktan çalışmaya ilişkin önem arz eden bir takım düzenlemeler ele alınacaktır. Daha sonra stajyer avukatların durumu ele alınacak ve konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilecektir.

Kaynakça

 • AYCI Emrullah, Yargı Etiği Açısından Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Adalet Dergisi, 2005
 • BERBEROĞLU YENİPINAR Filiz, Avukatlık Hukuku, Ocak-2016
 • ÇAHA, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi LDT Ankara 2011
 • ÇELİK Nuri/CANİKLİOĞLU Nurşen/CANPOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 32. Baskı Ekim-2019
 • ÇETİN Süleyman/ATEŞ Derya, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Ekim-2018 Ankara Seçkin Yayıncılık
 • GÜNERGÖK Özcan, Avukatlık Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık 2009
 • III. Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi, Barobirlik 17.11.2013 KARAKİMSELİ Ayşe, İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi(Uyap) Kullanımı, ERÜHFD, C. XIII, S. 1, (2018)
 • MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi/ASTARLI Muhittin/BAYSAL Ulaş, İş Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı Ankara-2019 Lykeion Yayıncılık
 • ÖZBAY İbrahim, 6099 Sayılı Kanun Ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Tebligat Hukukundaki Son Değişiklikler, EÜHFD, C. XVI, S. 1–2 (2012)
 • ÖZEN Atilla, Avukatlık Hukuku, Legal Yayıncılık 2. Baskı
 • PARMAKSIZ Yiğit/BAYRAK Mert/IŞIK Işılay, Yargıda e-Duruşma dönemi,www.dunya.com SARIKAYA Fatih/AKYOL Utku Can, Avukatlığı Törpülemek, Duvardibi Mayıs 2020
 • SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 16. Baskı İstanbul 2018
 • ŞAHİNKAYA Nilgün, İşçi Avukatlık Yüksek Lisans Tezi, Seçkin Yayıncılık Temmuz 2019
 • YAYLA Atilla, Yeni Anayasa ve Meslek Kuruluşlarının Statüsü, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi LDT Ankara 2011

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Diğer
Yazarlar

Tarık Buğra KAYA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 3

Kaynak Göster

Chicago Kaya, T. B. "Uzaktan Çalışan İşçi Avukatlar". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 285-310