Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m.255)

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 131 - 169, 30.10.2021
https://doi.org/10.30915/abd.1090752

Öz

TCK m. 255’de düzenlenen suçun adı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama iken yapılan kanuni değişiklik ile nüfuz ticareti olmuş ve suçun unsurlarında ve yapısında birçok esaslı değişikliğe gidilmiştir. Bu bağlamda suç, özgü suç niteliğini taşırken, herkes tarafından işlenebilen bir suç haline getirilmiş ve suçun özel görünüş biçimleri konusunda da genel hükümlere gidilmesine gerek kalmadan özel birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Değişiklikten önce TCK m. 158/2’de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık halinin, nüfuz ticaretinin bir formu olduğu madde gerekçesinde de açıkça ifade edilmişti. Bu iki suçun ayrı ayrı düzenlenmesi yerine birleştirilerek yeniden formüle edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Makalede nüfuz ticareti suçu incelenecek ve çok benzer olan nüfuz dolandırıcılığı suçu ile farkları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • AYDIN Devrim, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • DURSUN Hasan, “Nüfuz Dolandırıcılığı Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 2014, C. 9, S. 100, s. 467-485.
 • EKİCİ ŞAHİN Meral, Dolandırıcılık Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.
 • ERDEM Büşra, “Nüfuz Ticareti Suçu”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 5, S. 1, Haziran 2019, s. 55-81.
 • EREM Faruk, “Nüfuz Ticareti”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1956, S. 6, s.365-370.
 • ERMAN Sahir, “Ceza Tatbikat ve Takibatında Memur”, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Y. 1947 C. 2, S. 3, s. 235-276.
 • GRECO Üçüncü Aşama İncelemesi: Türkiye’de Suç Haline Getirme (ETS 173 ve 191, GPC 2) Değerlendirme Raporu (Tema I), Erişim Adresi: https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/uluslararasi_isbirligi/uluslararasi_orgutler/greco_turkiye_raporlar/TEMA%20I%20-%20suc_haline_getirme.pdf. (Erişim Tarihi: 19.10.2021).
 • HAFIZOĞULLARI Zeki / EŞİTLİ Ezgi Aygün, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara 2014.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki / ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara 2016.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki / ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara 2016.
 • HOLLAN Miklos, “Trading in Influence: Requirements of the Council of Europe Convention and the Hungarian Criminal Law”, Acta Juridica Hungarica, S. 52, No: 3, 2011, s. 235-246.
 • KATOĞLU Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 61 (2), Y. 2012, s. 657-693.
 • KEKLİK Ramazan, “Nüfuz Ticareti Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 2016, C. 11, S. 115, s.26-38.
 • KOCA Mehmet Reis, “Nüfuz Ticareti Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 4, S. 15, (Ekim 2013), s. 337-364.
 • KOCA Mahmut / ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013.
 • OKUYUCU Güneş, “Türk Ceza Hukukunda Kamusal Faaliyet ve Kamu Görevlisi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, C. III, İstanbul 2010, s. 527-542.
 • OKUYUCU-ERGÜN Güneş, Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008.
 • ÖZBEK Veli Özer/ DOĞAN Koray/ BACAKSIZ Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin, Ankara, 2021.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, 12. Baskı, Eylül 2016.
 • SLINGERLAND Willeke, “Trading In Influence: Corruption Revisited, EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Govarnence”, Toulouse, 8-10 September 2010, s. 1-14, Erişim Adresi: https://www.law.kuleuven.be/integriteit/egpa/egpa2010/slingerland_trading-in-influence.pdf. (Erişim Tarihi: 26.10.2021).
 • SQAPI Gerti, “Lobbying in the United States of America and European Union: A Comparative Approach”, Mediterranean Journal Of Social Sciences, C. 6, S. 2, Mart 2015, s. 72-77.
 • ŞEN Ersan, “Nüfuz Ticareti”, Erişim Adresi: http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1572436-nufuz-ticareti. Yayın Tarihi: 26.09.2015, (Erişim Tarihi: 14.10.2021).
 • ŞENTÜRK Candide, “Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 14, S.39, Nisan 2019, s. 129-160.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • TEZCAN Durmuş / ERDEM M. Ruhan / ÖNOK R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 2010.
 • TIMOTHY Steven/ FIRMANSYAH Hery, “Criminalization of Trading in Influence in Indonesia”, (in) Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH) 2020 (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume: 478), Atlantis Press, 2020, s. 954-958.
 • TOROSLU Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 273, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970.
 • TOROSLU Nevzat, TOROSLU Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, Ekim 2016.
 • TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yayınevi, Ankara 2015.
 • ÜNVER Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin, Ankara, 2003.
 • YALÇIN SANCAR Türkan, Çok Failli Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1998.
 • YEMENİCİ Kürşat, Türk Hukukunda Nüfuz Ticareti Suçu (TCK m. 255), Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.
 • *https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01.11.2021).
 • *https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by treaty&treatynum=173.
 • *https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/aydinda-burokrat-sandigi-sahistan-is-vaadi-alan-genc-dolandirildi. (Erişim Tarihi: 25.10.2021).
 • *https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/aydinda-burokrat-sandigi-sahistan-is-vaadi-alan-genc-dolandirildi. (Erişim Tarihi: 25.10.2021).
 • *https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/22420211449082020H

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgür ÇAKIN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-0449-8622
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Çakın, Ö. "NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m.255)". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 131-169