Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Kamu Hizmeti İlkeleri Çerçevesinde Bazı Değerlendirmeler

Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2, 189 - 249, 08.07.2022
https://doi.org/10.30915/abd.1141966

Öz

İdarenin başlıca kamu hizmetlerinden biri eğitim kamu hizmetidir. Eğitim hakkının temel insan haklarından biri olması, idarenin bu alandaki sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Bu sebeple, korona virüsü (Covid-19) pandemisinin başlamasıyla beraber, Dünya’nın ve Türkiye’nin gündemine aniden gelen uzaktan eğitimin idare hukuku açısından da önemi büyüktür. Normal dönemlerde uygulanan uzaktan eğitimden birçok açıdan ayrılan pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim, idareyi eğitim kamu hizmetinin aksamadan ve gereğince sunulabilmesi açısından oldukça zor bir süreçle karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmanın temel çerçevesini, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin bir yandan süreklilik ve değişkenlik ilkelerinin sonucu olarak ortaya çıkmasına, diğer yandan eşitlik ilkesi ve ilköğretim kamu hizmeti açısından meccanilik ilkesi ile çelişen yönlerinin bulunmasına ilişkin değerlendirmeler oluşturmuştur.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer ve Cemil Kaya. Türk İdare Hukuku. 10. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2019.
 • Algan, Bülent ve Mualla Algan. “Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü Bağlamında Eğitim Hizmetlerinin Ruhsat Usulü İle Özel Kişilere Gördürülmesi.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XVII, no.3 (2013): 147-194.
 • Arat, Tugay ve Ömer, Bakan. “Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 14, no. 1-2 (2011): 363-374.
 • Atasayan, M. Gözde. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık A.Ş., 2012.
 • Azrak, Ülkü. “Millileştirme ve Kamu Hizmeti.” İÜHFM 36, no.1-4 ( 1970): 44-78.
 • Bağrıaçık, Ahmet. “Kamu Hizmetinin Uyarlama İlkesi Üzerine Bir Değerlendirme.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26, no. 3 (2018): 155-183.
 • Bilgen, Pertev. “Kamu Hizmeti Hakkında.” İHİD 1, no.1(1980): 113-116.
 • Bingöl Schrijer, Bilge. “COVID-19 Salgını Süresince Eğitim Hakkı, Fırsat Eşitliği ve Sınavlara İlişkin Temel Problemler.” İstanbul Hukuk Mecmuası 78, no.2 (2020): 837-884.
 • Bozkurt, Aras. “Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3, no. 2 (2017):85-124.
 • Bozkurt, Aras. “Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6, no.3 (2020):112-142.
 • Derbil, Süheyp. İdare Hukuku. Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 5. Bası, Ankara: Yeni Desen Matbaası, 1959.
 • Di Pietro, Giorgio, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpiński ve Jacopo Mazza. “The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets”, JRC Technical Report. (European Commission, 2020).
 • Dinler, Veysel.“‘Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu.” Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, no.1 (Aralık 2008): 1-19.
 • Duran, Lûtfi. İdare Hukuku Ders Notları. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.
 • Emin, Müberra Nur. “Koronavirüs Salgını ve Acil Durumda Eğitim.” SETA Perspektif, no. 268 (2020):1-4.
 • Ertan, İzzet Mert.“Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Sağlık Hakkı ve Etkinleştirilmesi.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
 • Esin, Yüksel. Danıştayda Açılacak Tazminat Davaları. Birinci Kitap: Usul, İkinci Kitap: Esas. Ankara: Güven Matbaası, 1976.
 • Evren, Çınar Can.“Bir Danıştay Kararı Üzerine Kamu Hizmetinde Bedel Sorunu.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XI, no. 1-2 (2007):679-691.
 • Fidan, Mustafa. “Covid-19 Belirsizliğinde Eğitim: İlkokulda Zorunlu Uzaktan Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 2, no. 6, (2020): 24-43.
 • Giritli, İsmet, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk. İdare Hukuku. 6. Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2013.
 • Göçgün, Muhammed. “Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim.” (bildiri Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı (29 - 30 Mayıs 2020), İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Yayınları): 269-274.
 • Gören, Zafer. “Sosyal Devlet İlkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi.” Anayasa Yargısı, no.14 ( 1997):89-153.
 • Gözler, Kemal. İdare Hukuku-II. 2. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2009.
 • Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri. 19. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2015.
 • Gözübüyük, A. Şeref ve Turgut Tan. İdare Hukuku-I. Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2013.
 • Gülan, Aydın. “Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi.” İÜHFM LVI, no.1-4 (1998): 97-107.
 • Günday, Metin. İdare Hukuku. Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 10. Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, 2011.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar). Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 8. Baskı, İstanbul: Legal Yayınevi, 2012.
 • Kale Özçelik, Fatmagül. “Hakların Çatışması ve Dengelenmesi Bağlamında Çocuklara Yönelik Zorunlu Aşı Uygulaması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ekseninde Bir İnceleme).” SDÜHFD 10, no.2 (2020): 47-77.
 • Karadağ, Engin ve Cemil Yücel. “Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması.” Yükseköğretim Dergisi 10, no. 2 (2020):181-192.
 • Karahanoğulları, Onur. Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim). Ankara: Turhan Kitabevi, 2002.
 • Kaya, Zeki. Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
 • Oder, Bertil Emrah. “Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal Düzeyde Korunması ve Yargısal Tutumlar.” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, no.1 (2008):199-231.
 • Onar, Sıddık Sami. İdare Hukukunun Umumî Esasları-I. 3. Bası, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1966.
 • Örücü, Esin. “Sosyal Kamu Hizmeti.” İÜHFM 36, no.1-4 (1970): 212-232.
 • Özay, İl Han. Günışığında Yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1996.
 • Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Gözden Geçirilmiş 15. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.
 • Sezgin, Sedef ve Mehmet Fırat. “Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (2020):37-54.
 • Soysal, Mümtaz. “Eğitim Hakkı ve Öğrenim Özgürlüğü.” Türkiye’de İnsan Hakları Semineri, (9-11 Aralık 1968, 1970): 245-255.
 • Tanör, Bülent ve Necmi Yüzbaşıoğlu. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku. 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 2004.
 • Yamamato Telli, Gonca ve Deniz Altun. “Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi.” Üniversite Araştırmaları Dergisi 3, no. 1(Nisan, 2020): 25-34.
 • Yayla, Yıldızhan. İdare Hukuku. İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2009.
 • Yılmaz, Zülfiye, “Olumlu Edim Gerektiren Sosyal Hakların Sınırı: Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden 1961 ve 1982 Anayasaları Dönemi Uygulamaları.” İÜHFM LXXII, no. 1 (2014): 695-728.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezin ÖZTOPRAK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-9460-9583
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2

Kaynak Göster

Chicago Öztoprak, S. "Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim: Kamu Hizmeti İlkeleri Çerçevesinde Bazı Değerlendirmeler". Ankara Barosu Dergisi 80 (2022 ): 189-249