Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 235 - 245 2020-05-31

TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI

Oğuzhan ARSLAN [1]


Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar, faaliyetlerini Türk Medeni Kanunu uyarınca sürdürmek zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların gelir kaynakları birbirinden farklılıklar gösterebilir. Bu çalışmanın amacı; Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların mali tablolarına dayanarak gelir kaynakları hakkında tespitler yapmaktır. Çalışma, vakıfların gelir tablolarına dayanarak yapılmıştır. Gelir tablolarına dayanarak, vakıfların gelir kaynakları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda; Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıfların mali tabloları incelenerek gelir kaynaklarının çeşitliliği hakkında bilgiler elde edilmiştir. Kimi vakıflar bağış ve yardımlara bağımlı bir yapıya sahipken kimi vakıflar da faiz geliri ve kira gelirlerine dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir. Çalışma sonucunda elde edilen en önemli sonuç, vakıfların en önemli gelir kaynağının bağış ve yardımlar olduğudur.
Vakıflar, gelir kaynakları
  • Barkan, Ö. L. (1963). Fatih İmareti 1489-90 Yılları Muhasebe Bilançoları, İktisat Fakültesi Mecmuası,C.XXIII,İstanbul, Akagündüz, A. (1996), İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesi, 2.Baskı.OSAV, İstanbul, Sungurbey, İ. (2008), Eski Vakıfların Yeni Sorunları, İstanbul 2001, Uluç, Y. (2008), Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Doğan, M. (2000), Vakıflarda Mal Varlığı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Seçkin Yayınevi, Türkoğlu, İ. (2013), Osmanlı Devleti’nde Para Vakıflarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Güran, T. (2006), Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vakıflar Süleymaniye ve Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları, Kitabevi Yayınları, İstanbul, Şensoy, F. Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıfların Ekonomik Boyutları, Marmara Üniversitesi, Yediyıldız ,B. “Vakıf”, İslam Ansiklopedisi, I-XIII, c.XIII., M.E.B., İstanbul, 1986, s. 159.;Tabakoğlu, Ahmet, “Klâsik Dönem Osmanlı Vakıf Sistemi”, Cumhuriyetin 80. yılında Uluslar ArasıVakıf Sempozyumu Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 2004, Özaydın, M, Vakıfların Sosyal Politika İşlevleri ve Günümüzde Artan Önemi Duman, Y. F. (2014). Yoksullukla Mücadele Konusunda Vakıfların Rolü: Türkiye Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Akarçay, A. (2001). Vakıflarda Mali Tablolar Analizi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın, D. (2006): Cumhuriyet Dönemi Vakıfları Tarihi Bir Bakış ve Vergi Muafiyetine Sahip Vakıfların Mali Krizi, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet,Aydın D.,Çarkoğlu A., Çizakça M., Göksen F., 2.bölüm, Editörler: Zincir R., Bikmen
  • Ermiş, E. (2009). Vakıflar İçin Stratejik Bir Karar Modelinin Geliştirilmesi: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  • İnternet Kaynakları İnternet: Yeni vakıf tanımlar, https://www.vgm.gov.tr/vak%C4%B1f-i%C5%9Flemleri/vak%C4%B1flar-hakk%C4%B1nda/t%C3%BCrk-meden%C3%AE-kanununa-tab%C3%AE-vak%C4%B1flar adresinden 20.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Yeni vakıflar istatistiki bilgiler, https://www.vgm.gov.tr/vak%C4%B1f-i%C5%9Flemleri/vak%C4%B1f-istatistikleri/yeni-vak%C4%B1flar adresinden 20.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Hrant Dink Vakfı Vakıf Senedi, https://hrantdink.org/tr/hakkimizda/kurumsal-belgeler/7-vakif-senedi adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Amaç, http://www.tapv.org.tr/tci/8/MISYON adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Mali Tablolar, http://www.tapv.org.tr/content/2017%20mali%20raporlar.pdf adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Yamantürk Vakfı 2018 Mali Tablolar, http://www.yamanturkvakfi.org.tr/pdf/MaliTablolar2018.pdf adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Sosyal Yardım Vakfı Amaç, http://www.tkkvakif.org.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Sosyal Yardım Vakfı Mali Tablolar, http://www.tkkvakif.org.tr/images/pervak/2017gelirgider.PDF adresinden 18.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: İHH Vakıf Senedi, https://www.ihh.org.tr/vakif-kurulus-senedi adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır. İnternet: İHH Mali Tablo Bilgileri, https://www.ihh.org.tr/gelir-gider-tablosu adresinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan ARSLAN
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 20 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020

APA Arslan, O . (2020). TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 235-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/745935