Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 3, 137 - 145, 27.09.2023
https://doi.org/10.47482/acmr.1211570

Öz

Amaç: Yaşlanma, her insanda görülen ve tüm fonksiyonlarda azalmaya neden olan fizyolojik bir süreçtir. Yaşlı nüfusu kendi kendine bakabilen, kronik hastalıkları az ve ekonomik yeterliliği olan bireyler olarak geleceğe hazırlamak önemlidir. Primer korunma sağlıklı yaşlanmak için önemli ve maliyet etkin bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, geleceğin yaşlıları olan 30-40 yaş arası kişilerin aktif yaşlanma konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesidir.

Yöntemler: Bu çalışma Mart 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde rastgele seçilmiş, Aile Sağlığı Merkezine başvuran, 30-40 yaş arası kişilerle yüz yüze ve telefon görüşmesi üzerinden yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgiler, sağlık kontrolü, aşılar, sigara ve diğer bağımlılıklar, beslenme, spor alışkanlıkları ve hobiler sorularını içeren bir anket uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 300 kişi dahil edildi. Katılımcıların sağlıkları ile ilgili aldıkları tıbbi önlemler sorgulandığında; katılımcıların %68,0’nin kan basıncını; %69.3’ünün kan şekerini; %65.0'inin kan yağları ölçtürdüğünü; %70.7 göz; %79.0'ının diş muayenesi yaptırdığı; %31.7’nin işitme; %11.0'ının gaytada gizli kan tetkiki yaptırdığı görüldü.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre 30-40 yaş arası bireylerin sağlıklı yaşlanmayı planlamadıklarını ortaya koymuştur. Henüz gençken sağlıklı bir yaşlanma dönemine hazırlanmak, alınacak önlemlerin bir yaşam tarzına dönüşmesi açısından son derece önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Rudnicka E, Napierala P, Podfigurna A, Meczekalski B, Smolarczyk R, Gryowicz M. The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas 2020;139: 6-11.
 • Galvin AE, Friedman DB, Hébert JR. Focus on disability-free life expectancy: implications for health-related quality of life. Qual Life Res. 2021;1-9.
 • Gu D, Andreev K, Dupre ME. Major trends in population growth around the world. China CDC Wkly. 2021;3(28):604-613.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus Projeksiyonları, Dünya Nüfus Günü, 2022. Avaiable at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p=Dunya-Nufus- Gunu-2022-45552 Accessed March 05, 2023.
 • Karakuş B. Yaşlılara yönelik hizmetler, kurumsal yaşlı bakımı ve kurumsal yaşlı bakımında illerin durumu. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2018. p. 24-27.
 • Saito Y, Robine JM, Crimmins EM. The methods and materials of health expectancy. Stat J IAOS. 2014;30(3):209-223.
 • Teater B, Chonody JM. How do older adults define successful aging? A scoping review. Int J Aging Hum Dev. 2020;91(4): 599-625.
 • Wu R, Zhao J, Cheung C, Natsuaki MN, Rebok GW, Strickland- Hughes CM. Learning as an Important Privilege: A Life Span Perspective with Implications for Successful Aging. Hum Dev. 2021; 65(1): 51-64.
 • Martinson M, Berridge C. Successful aging and its discontents: a systematic review of the social gerontology literature. Gerontologist. 2015;55(1):58-69.
 • Gökçe Kutsal Y, Biberoğlu K, Atlı T, Arslan D, Çınal A, Buzgan T, et al. Sağlık Bakanlığı, Yaşlılık döneminde erken tanı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler için yaşlı sağlığı tanı ve tedavi rehberi. Ankara: Koza Yayınevi; 2010; p. 44.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hayat Tabloları, 2016-2018. 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayat- Tablolari-2016-2018-30712 Accessed March 05, 2023.
 • Miroğlu C. Ankara’da bir huzurevi incelemesi [dissertation]. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2009, p. 84-85.
 • Satman I, Yılmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care. 2002;25(9): 1551-1556.
 • Sengul S, Akpolat T, Erdem Y, Derici U, Arici M, Sindel S, et al. Changes in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in Turkey from 2003 to 2012. J Hypertens. 2016;34(6):1208-17.
 • Kara F, Keskinkılıç B, Türkyılmaz M, Baran Deniz E, Dündar S, Aysun Kavak Ergün A, et al. Türkiye kanser istatistikleri. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2016; p. 20.
 • Altun B, Arıcı M, Nergizoğlu G, Derici Ü, Karatan O, Çetin T, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey (the Patent Study) in 2003. J Hypertens. 2005;23: 1817-1823.
 • Sohbet R, Karasu F. Kadınların meme kanserine yönelik bilgi, davranış ve uygulamalarının incelenmesi. GÜSBD. 2017;6(4): 113- 121.
 • Şen S, Başar FK. Kütahya bölgesinde yaşayan kadınların pap smear testi konusundaki farkındalıkları. STED. 2019;28(1): 28-36.
 • Aydın DS, Ekmez M, Göksedef BP, Hasanova M, Aşık H, Çetin A. Polikliniğe başvuran kadınlarda smear farkındalığı ve yaptırma sıklığı. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015;18(4): 127-130.
 • Çifçili S. Aktif yaşlanma: Fiziksel boyut. Turk Fam Physician 2012;3(1):6-12.
 • Sain Güven G, Öz ŞG, Ergun N. Erişkin için kronik hastalıklarda fiziksel aktivite rehberi. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2018.
 • Aktaş H, Şaşmaz CT, Kılıçer A, Mert E, Gülbol S, Külekçioğlu D, et al. Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(2):60-70.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. 2017. Available at https://data.tuik. gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)- Kullanim-Arastirmasi-2017-24862 Accessed March 05, 2023.
 • Anıl B, Köksal E. Türkiye’de interneti kimler, ne İçin kullanıyor? Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016;38(1):1-13.
 • Çelik N. Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının çözümünde teşvik politikalarının etkinliği: Türkiye İBBS-II örneği. AÜSBD. 2019;19(3): 39-58.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Türkiye 2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması. Available at https://openaccess. hacettepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11655/23356/2018_ TNSA_Ozet_Rapor.pdf?sequence=1&isAllowed=y Accessed March 06, 2023.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Aile Yapısı Araştırması, 2016. 2017. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Aile- Yapisi-Arastirmasi-2016-21869 Accessed March 06, 2023.
 • Genç Z, Yalçınöz Baysal H. Birinci basamağa başvuran bireylerin kolorektal kansere yönelik sağlık inançlarının gaitada gizli kan testi yaptırma durumlarına etkisi Sağlık ve Toplum. 2020;30(2):90-97.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı. Kolorektal kanser tarama programı ulusal standartları. Available at https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ kanser-taramastandartlari/ listesi/kolorektal-kanser-taramaprogram% C4%B1- ulusal-standartlar%C4%B1.html Accessed March 06, 2023.
 • Pettee KK, Brach JS, Kriska AM, Boudreau R, Richardson CR, Colbert LH, Satterfield S, Visser M, Harris TB, Ayonayon HN, Newman AB. Influence of marital status on physical activity levels among older adults. Med Sci Sports Exerc. 2006 ;38(3):541-6.
 • Puciato D, Rozpara M. Physical activity and socio-economic status of single and married urban adults: a cross-sectional study. PeerJ. 2021;9(9):e12466.
 • Ertaş H, Çiftçi Kıraç F. Hastaların sağlık hizmeti kullanım durumlarının incelenmesi. In: Kuşpınar B, Leat D, Yılmaz E, Tutaş N, Izgar H, editors. 2nd International Social and Educational Sciences Symposium; 2018 Oct 22-24; Konya, Turkey. Full Paper Proceeding Book; 2018; p. 635.
 • Camkurt MZ. Yaşlılık ve yaşlıların sosyal güvenliği kapsamında 65 yaş aylığı bağlanması işlemleri. Kamu-iş. 2014;13(3):70-106.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sinemave- Tiyatro-Istatistikleri-2019-33622#:~:text=Sinema%20seyirci%20 say%C4%B1s%C4%B1%20%12%2C8,147%20bin%20445%20 ki%C5%9Fi%20oldu Accessed March 07, 2023.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistikler ile Yaşlılar, 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle- Yaslilar-2019-33712 Accessed March 07, 2023.

Investigation of the knowledge, attitudes and behaviors on active aging of people between 30-40 years: A multi-central cross-sectional study

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 3, 137 - 145, 27.09.2023
https://doi.org/10.47482/acmr.1211570

Öz

Background: Aging is a physiological process that is seen in every human and causes a decrease in all functions.It is important to prepare the elderly population for the future as individuals who can take care of themselves, have low chronic diseases and have economic competence.It is an important and cost-effective method for healthy aging with primary prevention.The aim of this study is to analyze the knowledge, attitudes and behaviors of people aged 30-40, who are the elderly of the future, about active aging.

Methods: This study was conducted face-to-face and over the calling with people aged 30-40 who applied to Family Health Center randomly selected across Turkey between March 2019 and January 2020 for any reason. A questionnaire including about socio-demographic information, health control, vaccinations, smoking and other addictions, nutrition, sports habits and hobbies questions prepared by the researchers was applied to the participants.

Results:300 people were included in the study. When the medical precautions taken by the participants regarding their health were questioned;blood pressure of 68.0%; blood sugar of 69.3%; 65.0% had their blood fats measured; vision of 70.7%; 79.0% had teeth; 31.7% hear; It was observed that 11.0% of them had occult blood examination in the stool.

Conclusions: The results of our study are individuals between the ages of 30-40; revealed that they do not plan for healthy aging. Preparing for a healthy aging period while still young is extremely important in terms of transforming the measures to be taken into a lifestyle.

Kaynakça

 • Rudnicka E, Napierala P, Podfigurna A, Meczekalski B, Smolarczyk R, Gryowicz M. The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas 2020;139: 6-11.
 • Galvin AE, Friedman DB, Hébert JR. Focus on disability-free life expectancy: implications for health-related quality of life. Qual Life Res. 2021;1-9.
 • Gu D, Andreev K, Dupre ME. Major trends in population growth around the world. China CDC Wkly. 2021;3(28):604-613.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus Projeksiyonları, Dünya Nüfus Günü, 2022. Avaiable at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p=Dunya-Nufus- Gunu-2022-45552 Accessed March 05, 2023.
 • Karakuş B. Yaşlılara yönelik hizmetler, kurumsal yaşlı bakımı ve kurumsal yaşlı bakımında illerin durumu. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2018. p. 24-27.
 • Saito Y, Robine JM, Crimmins EM. The methods and materials of health expectancy. Stat J IAOS. 2014;30(3):209-223.
 • Teater B, Chonody JM. How do older adults define successful aging? A scoping review. Int J Aging Hum Dev. 2020;91(4): 599-625.
 • Wu R, Zhao J, Cheung C, Natsuaki MN, Rebok GW, Strickland- Hughes CM. Learning as an Important Privilege: A Life Span Perspective with Implications for Successful Aging. Hum Dev. 2021; 65(1): 51-64.
 • Martinson M, Berridge C. Successful aging and its discontents: a systematic review of the social gerontology literature. Gerontologist. 2015;55(1):58-69.
 • Gökçe Kutsal Y, Biberoğlu K, Atlı T, Arslan D, Çınal A, Buzgan T, et al. Sağlık Bakanlığı, Yaşlılık döneminde erken tanı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler için yaşlı sağlığı tanı ve tedavi rehberi. Ankara: Koza Yayınevi; 2010; p. 44.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hayat Tabloları, 2016-2018. 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayat- Tablolari-2016-2018-30712 Accessed March 05, 2023.
 • Miroğlu C. Ankara’da bir huzurevi incelemesi [dissertation]. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2009, p. 84-85.
 • Satman I, Yılmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care. 2002;25(9): 1551-1556.
 • Sengul S, Akpolat T, Erdem Y, Derici U, Arici M, Sindel S, et al. Changes in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in Turkey from 2003 to 2012. J Hypertens. 2016;34(6):1208-17.
 • Kara F, Keskinkılıç B, Türkyılmaz M, Baran Deniz E, Dündar S, Aysun Kavak Ergün A, et al. Türkiye kanser istatistikleri. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2016; p. 20.
 • Altun B, Arıcı M, Nergizoğlu G, Derici Ü, Karatan O, Çetin T, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey (the Patent Study) in 2003. J Hypertens. 2005;23: 1817-1823.
 • Sohbet R, Karasu F. Kadınların meme kanserine yönelik bilgi, davranış ve uygulamalarının incelenmesi. GÜSBD. 2017;6(4): 113- 121.
 • Şen S, Başar FK. Kütahya bölgesinde yaşayan kadınların pap smear testi konusundaki farkındalıkları. STED. 2019;28(1): 28-36.
 • Aydın DS, Ekmez M, Göksedef BP, Hasanova M, Aşık H, Çetin A. Polikliniğe başvuran kadınlarda smear farkındalığı ve yaptırma sıklığı. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015;18(4): 127-130.
 • Çifçili S. Aktif yaşlanma: Fiziksel boyut. Turk Fam Physician 2012;3(1):6-12.
 • Sain Güven G, Öz ŞG, Ergun N. Erişkin için kronik hastalıklarda fiziksel aktivite rehberi. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2018.
 • Aktaş H, Şaşmaz CT, Kılıçer A, Mert E, Gülbol S, Külekçioğlu D, et al. Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(2):60-70.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. 2017. Available at https://data.tuik. gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)- Kullanim-Arastirmasi-2017-24862 Accessed March 05, 2023.
 • Anıl B, Köksal E. Türkiye’de interneti kimler, ne İçin kullanıyor? Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016;38(1):1-13.
 • Çelik N. Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının çözümünde teşvik politikalarının etkinliği: Türkiye İBBS-II örneği. AÜSBD. 2019;19(3): 39-58.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü. Türkiye 2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması. Available at https://openaccess. hacettepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11655/23356/2018_ TNSA_Ozet_Rapor.pdf?sequence=1&isAllowed=y Accessed March 06, 2023.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Aile Yapısı Araştırması, 2016. 2017. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Aile- Yapisi-Arastirmasi-2016-21869 Accessed March 06, 2023.
 • Genç Z, Yalçınöz Baysal H. Birinci basamağa başvuran bireylerin kolorektal kansere yönelik sağlık inançlarının gaitada gizli kan testi yaptırma durumlarına etkisi Sağlık ve Toplum. 2020;30(2):90-97.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı. Kolorektal kanser tarama programı ulusal standartları. Available at https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ kanser-taramastandartlari/ listesi/kolorektal-kanser-taramaprogram% C4%B1- ulusal-standartlar%C4%B1.html Accessed March 06, 2023.
 • Pettee KK, Brach JS, Kriska AM, Boudreau R, Richardson CR, Colbert LH, Satterfield S, Visser M, Harris TB, Ayonayon HN, Newman AB. Influence of marital status on physical activity levels among older adults. Med Sci Sports Exerc. 2006 ;38(3):541-6.
 • Puciato D, Rozpara M. Physical activity and socio-economic status of single and married urban adults: a cross-sectional study. PeerJ. 2021;9(9):e12466.
 • Ertaş H, Çiftçi Kıraç F. Hastaların sağlık hizmeti kullanım durumlarının incelenmesi. In: Kuşpınar B, Leat D, Yılmaz E, Tutaş N, Izgar H, editors. 2nd International Social and Educational Sciences Symposium; 2018 Oct 22-24; Konya, Turkey. Full Paper Proceeding Book; 2018; p. 635.
 • Camkurt MZ. Yaşlılık ve yaşlıların sosyal güvenliği kapsamında 65 yaş aylığı bağlanması işlemleri. Kamu-iş. 2014;13(3):70-106.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sinemave- Tiyatro-Istatistikleri-2019-33622#:~:text=Sinema%20seyirci%20 say%C4%B1s%C4%B1%20%12%2C8,147%20bin%20445%20 ki%C5%9Fi%20oldu Accessed March 07, 2023.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistikler ile Yaşlılar, 2019. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle- Yaslilar-2019-33712 Accessed March 07, 2023.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm ORIGINAL ARTICLE
Yazarlar

Sevinç YILMAZ YELTEKİN
Mutlukent Aile Sağlığı Merkezi
0000-0002-5846-7805
Türkiye


Süleyman GÖRPELİOĞLU
Health Sciences University Diskapi Training and Research Hospital
0000-0003-4579-5970
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2023
Gönderilme Tarihi 29 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
YILMAZ YELTEKİN, S., & GÖRPELİOĞLU, S. (2023). Investigation of the knowledge, attitudes and behaviors on active aging of people between 30-40 years: A multi-central cross-sectional study. Archives of Current Medical Research, 4(3), 137-145. https://doi.org/10.47482/acmr.1211570

Archives of Current Medical Research (ACMR) provides instant open access to all content, bearing in mind the fact that presenting research

free to the public supports a greater global exchange of knowledge.

http://www.acmronline.org/