Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 59 - 74, 27.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Arı, B. ve Karateke, E. (2014). Dede Korkut Hikâyelerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi/WomanAnd Child EducationIn Dede Korkut Tales.
 • Başdaş, C. (2008). Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği. TurkishStudies International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 3.
 • Başgöz, İ. (1998). Dede Korkut Destanında Epitetler. Milli Folklor, 37, 23-35.
 • Batur, Z. (2016). Orhun Abideleri ve Maslow: Motivasyon. International Journal of Language Academy Volume 4/1 Spring 2016 p. 124/133
 • Batur, Z. &Soyuçok, M. (2015). Adın Değerin ve Değerin Adı:Dede Korkut. International Journal of Languages’ EducationandTeaching. Volume 3, Issue 3, p. 411-423. Bayat, F. (2007). Türk Mitolojik Sistemi (Vol. 2). İstanbul: Ötüken.
 • Bayraktar, H. V. (2015). Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu Ve Motivasyonu Etkileyen Etmenler/StudentMotivatıonInClassroom Management AndFactorsThatAffectMotivation. TURKISH STUDIES-International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 10, 3.
 • Cemiloğlu, İ. (2001). Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme (Vol. 33). Türk Dil Kurumu.
 • Cherry, K. (2017). Maslow’sHierarchy of Needs. Dursun, A. (2011). Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku. Electronic TurkishStudies, 6(4).
 • Einstein, A.,Addams, J., & Roosevelt, E. (2016). Maslow'shierarchy of needs.
 • Eliuz, Ü. (2000). Dede Korkut Hikâyelerinde Tipler. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, 19-21.
 • Elsworth, D. H. (2009). Motivation in Education, US: Nova.
 • Erbay, H.(Ed.). (2014). Dede Korkut Kitabı Han’ım Hey. Ankara: TOBB.
 • Günay, U. (1998). Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili. Milli Folklor, 5(37), 3-12.
 • Güngör, E. (1986). Türk Kültürü ve Milliyetçilik (5. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Goetz, T.,Hall, N. C. (2013). Emotion, Motivation, and Self-Regulation : AHandbookforTeachers, EmeraldGroup Publishing Limited Howard House, WagonLane, Bingley BD16 1WA, UK.
 • Hoosain, R.,Salili, F. (2008). Culture, MotivationandLearning : AMulticulturalPerspective, Pinted in the United States of America.
 • Guay, F. (2016). Thevirtue of culture in understandingmotivation at school: Commentary on thespecialissue on cultureandmotivation, British Journal of EducationalPsychology, 86, 154–160.
 • Kaplan, M. (1951). Dede Korkut Kitabında Kadın. Türkiyat Mecmuası, 9, 99-112.
 • Karabaş, S. (1996). Dede Korkut'ta renkler: araştırma (Vol. 140). YKY.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Liem, D.,Walker, R.A., McInerney, D. M. (2013). SocioculturalTheories of Learning andMotivation : LookingBack, LookingForward, Printed in the United States of America.
 • Liu, M. (2017). Motivation, MotivationIntensity, Use Of ChineseAnd Self-RatedChineseCompetence, CollegeStudentJournal, 63-76.
 • Mathes, E. W. (1981). Maslow'shierarchy of needs as a guideforliving. Journal of HumanisticPsychology, 21(4), 69-72.
 • McLeod, S. (2007). Maslow'shierarchy of needs. SimplyPsychology, 1.
 • Simons, J. A.,Irwin, D. B., &Drinnien, B. A. (1987). Maslow’shierarchy of needs. RetrievedOctober, 9(2009), 222.
 • Torun, A. (1999). Dede Korkut Destanlarında Kadın Hakkındaki Telakkiler ve Bunun Eski Türk Kültürü’nden Taşıdığı İzler.
 • Zeyrek, Y. (Ed.). (2016). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Ötüken.

Dede Korkut’ta Motivasyon

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 59 - 74, 27.06.2018

Öz

Bu
çalışmada Dede Korkut Kitabı’nda bulunan motivasyon unsurları ortaya konmaya
çalışılmıştır. Dede Korkut Kitabı, dönemini yansıtmadaki gücü ve taşıdığı
kültürel dinamiklerin yanı sıra bir siyasetname özelliği de göstermektedir. Bu
doğrultuda kitabın içeriğinde motivasyon unsurları bulunması doğaldır. Motivasyon
üzerine olan teorilerden bir ve belki de en önemlisi Maslow’un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi’dir. Buradan hareketle hikâyeler bu  teorideki ihtiyaçlara göre incelenmiştir.
Çalışmada Hasan Erbay editörlüğünde hazırlanan Dede Korkut Kitabı’ndan
yararlanılmıştır. İnceleme yapılırken iki alan uzmanının görüşü alınmış, uzman
onayıyla bulgular yeniden düzenlenmiştir. Bulgu ve yorumlar ihtiyaç başlıkları
altında incelenmiş; ihtiyacın bulunduğu kısma, hikâyenin adına ve sayfasına da
yer verilmiştir. Ayrıca genel değerlendirme başlığı altında bulgular tekrar ele
alınmış ve kitabın bütününün değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan araştırma
sonucunda en çok yer verilen ihtiyacın güvenlik ihtiyacı olduğu, en az yer
verilen ihtiyacın ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı olduğu görülmüştür. En
çok ihtiyaca yer verilen hikâyenin Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesi
olduğu, 12 hikâyenin 3’ünde hiçbir ihtiyaca yer verilmediği görülmektedir.
Sonuç olarak Dede Korkut Kitabı’nın motivasyon unsurları bakımından zengin
olduğu ve öğrencileri motive edici yönünün bulunduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arı, B. ve Karateke, E. (2014). Dede Korkut Hikâyelerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi/WomanAnd Child EducationIn Dede Korkut Tales.
 • Başdaş, C. (2008). Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği. TurkishStudies International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 3.
 • Başgöz, İ. (1998). Dede Korkut Destanında Epitetler. Milli Folklor, 37, 23-35.
 • Batur, Z. (2016). Orhun Abideleri ve Maslow: Motivasyon. International Journal of Language Academy Volume 4/1 Spring 2016 p. 124/133
 • Batur, Z. &Soyuçok, M. (2015). Adın Değerin ve Değerin Adı:Dede Korkut. International Journal of Languages’ EducationandTeaching. Volume 3, Issue 3, p. 411-423. Bayat, F. (2007). Türk Mitolojik Sistemi (Vol. 2). İstanbul: Ötüken.
 • Bayraktar, H. V. (2015). Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu Ve Motivasyonu Etkileyen Etmenler/StudentMotivatıonInClassroom Management AndFactorsThatAffectMotivation. TURKISH STUDIES-International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 10, 3.
 • Cemiloğlu, İ. (2001). Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme (Vol. 33). Türk Dil Kurumu.
 • Cherry, K. (2017). Maslow’sHierarchy of Needs. Dursun, A. (2011). Dede Korkut Hikâyelerinde Halk Hukuku. Electronic TurkishStudies, 6(4).
 • Einstein, A.,Addams, J., & Roosevelt, E. (2016). Maslow'shierarchy of needs.
 • Eliuz, Ü. (2000). Dede Korkut Hikâyelerinde Tipler. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, 19-21.
 • Elsworth, D. H. (2009). Motivation in Education, US: Nova.
 • Erbay, H.(Ed.). (2014). Dede Korkut Kitabı Han’ım Hey. Ankara: TOBB.
 • Günay, U. (1998). Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili. Milli Folklor, 5(37), 3-12.
 • Güngör, E. (1986). Türk Kültürü ve Milliyetçilik (5. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Goetz, T.,Hall, N. C. (2013). Emotion, Motivation, and Self-Regulation : AHandbookforTeachers, EmeraldGroup Publishing Limited Howard House, WagonLane, Bingley BD16 1WA, UK.
 • Hoosain, R.,Salili, F. (2008). Culture, MotivationandLearning : AMulticulturalPerspective, Pinted in the United States of America.
 • Guay, F. (2016). Thevirtue of culture in understandingmotivation at school: Commentary on thespecialissue on cultureandmotivation, British Journal of EducationalPsychology, 86, 154–160.
 • Kaplan, M. (1951). Dede Korkut Kitabında Kadın. Türkiyat Mecmuası, 9, 99-112.
 • Karabaş, S. (1996). Dede Korkut'ta renkler: araştırma (Vol. 140). YKY.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Liem, D.,Walker, R.A., McInerney, D. M. (2013). SocioculturalTheories of Learning andMotivation : LookingBack, LookingForward, Printed in the United States of America.
 • Liu, M. (2017). Motivation, MotivationIntensity, Use Of ChineseAnd Self-RatedChineseCompetence, CollegeStudentJournal, 63-76.
 • Mathes, E. W. (1981). Maslow'shierarchy of needs as a guideforliving. Journal of HumanisticPsychology, 21(4), 69-72.
 • McLeod, S. (2007). Maslow'shierarchy of needs. SimplyPsychology, 1.
 • Simons, J. A.,Irwin, D. B., &Drinnien, B. A. (1987). Maslow’shierarchy of needs. RetrievedOctober, 9(2009), 222.
 • Torun, A. (1999). Dede Korkut Destanlarında Kadın Hakkındaki Telakkiler ve Bunun Eski Türk Kültürü’nden Taşıdığı İzler.
 • Zeyrek, Y. (Ed.). (2016). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Ötüken.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekerya Batur

Mehmet Soyuçok

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Batur, Z., & Soyuçok, M. (2018). Dede Korkut’ta Motivasyon. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 59-74.