Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İzlenimciliğin Romantik Metinlerdeki Uygulama Biçimleri

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 16, 29.12.2019

Öz

Bir metne yaklaşmak, bir metnin yüzeysel yapısı ile derin yapısını incelemeye yönelik anlayış ve arayışlar, metin çözümleme yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır. Edebî eserin meydana geldiği süreçte çok farklı değişkenlerin bir arada rol aldığını söylemek mümkündür. Bir eserin çözümlenmesi ve çeşitli boyutlarıyla ele alınmasında, o esere farklı bakış açılarıyla bakabilmek birtakım çıkarımlar yapabilmek açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada, Namık Kemal’in İntibah ve Cezmi adlı iki romantik eserinin izlenimci bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir nitelik taşıyan çalışmada, doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Namık Kemal’in bu iki eseri izlenimcilik akımının ortaya koyduğu ölçütler açısından ele alınmış ve eserlerdeki örnekler yorumlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle izlenimcilik akımına ilişkin unsurların her iki eserde de yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazarın bilhassa kahramanlarla ilgili verdiği bilgilerde ve romanların işleyişinde duygularını da anlatımına katmış olduğu, eserlerinin kendi beğenilerinden ve düşüncelerinden izler taşıdığı tespit edilmiştir. Gerçekçiliğin ağır bastığı bilinmekle birlikte tabiat tasvirlerinde de yine yazarın beğenilerinden izler bulunduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Aytaş, G. (2008). Çağdaş Gelişmeler Işığında Şiir Tahlilleri. Ankara: Akçağ.
 • Ayyıldız, M. ve Birgören, H. (2009). Edebiyat Bilgi ve Kuramları. Ankara: Akçağ.
 • Çetişli, İ. (2008). Batı Edebiyatında Edebî Akımlar. Ankara: Akçağ.
 • Ertem, R. (1994). Edebiyatımızda Batılı Akımlar. İstanbul: Deniz.
 • Kefeli, E. (2009). Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları. İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • Kemal, N. (2007). İntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey). İstanbul: Morpa.
 • Kemal, N. (2009). Cezmi. İstanbul: İnkılâp.
 • Macit, M. ve Soldan, U. (2008). Edebiyat Bilgi ve Teorileri. Ankara: Grafiker.
 • Olcay, T. (2008). 19. YY. Rus Edebiyatında Romantizm Üzerine, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 17, s. 367-381.
 • Özkırımlı, A. (1981). Türk Yazın Tarihinde Akımlar. Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı. 42 (349), s. 411-435.
 • Yetkin, S. K. (1967). Edebiyatta Akımlar. İstanbul: Remzi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yücel, T. (1981) Coşumculuk (Romantizm): Fransız Coşumculuğu. Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı. 42 (349), s. 59-68.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ULUTAŞ> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8317-7682
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ulutaş, M. (2019). İzlenimciliğin Romantik Metinlerdeki Uygulama Biçimleri . Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/51232/579859