Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Azerbaycan Edebiyatı Örneği)

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 17 - 28, 29.12.2019

Öz

Azerbaycan, Sovyetler birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir.Türk edebiyatının kollarından biri olan Azerbaycan edebiyatı ise, Sovyetler birliği yıkıldıktan sonra, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Gazi Üniversitelerinde 1992 yılı itibariyle eğitim-öğretime başlayan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleriyle birlikte müfredatlara alınan bir ders olmuştur. Bu dersin öğretiminde bize yardımcı olması için, 2017 yılında bir BAP projesi olarak sunulan söz konusu anket çalışmasıyla birlikte, dersin öğretimindeki yol haritası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan tabloda ise, Azerbaycan edebiyatı dersini alan öğrencilerin, genel itibariyle derse karşı olumlu tutum ve davranışlar içinde oldukları görülmüştür. Bu olumlu tutum ve davranışlar, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar artış eğilimi göstermiş, cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde ise, derse karşı kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla daha olumlu tutum ve davranışlarda oldukları görülmüştür. Ayrıca, OZ1 Azerbaycan edebiyatı konularını öğrenmek istememOZ3 Azerbaycan Edebiyatıyla ilgili programlara katılmak istememve OZ5 Azerbaycan Edebiyatı konularını öğrenmek gereksizdirmaddeleri 0,97 ortalamayla en yüksek orana sahip olumsuz maddeler olarak dikkati çekmektedir. O1Azerbaycan edebiyatı dersini almak benim için büyük zevkmaddesi, 0,94 değer ile olumlu maddeler içinde en yüksek orana sahip maddeler olarak görülmektedir.

Kaynakça

  • Çolakoğlu, Ö. ve Büyükekşi, C. (2014) Açımlayıcı Faktör Analiz Sürecini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi, Karaelmas Journal of Educational Sciences, (2) 58: 64 36.Kalaycı, Ş. (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Şeref Kalaycı (Ed.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.Veyis, F., (2015) Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/11, p. 1609-1620

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 17 - 28, 29.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Çolakoğlu, Ö. ve Büyükekşi, C. (2014) Açımlayıcı Faktör Analiz Sürecini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi, Karaelmas Journal of Educational Sciences, (2) 58: 64 36.Kalaycı, Ş. (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Şeref Kalaycı (Ed.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.Veyis, F., (2015) Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/11, p. 1609-1620

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cüneyt AKIN> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6230-7222
Türkiye


Sinan SARAÇLI Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4662-8031
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akın, C. & Saraçlı, S. (2019). Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Azerbaycan Edebiyatı Örneği) . Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adea/issue/51232/641141