Cilt: 20 - Sayı: 2, 26.08.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Helicobacter pylori ve inflamatuvar bağırsak hastalığı arasındaki ilişki

Araştırma Makalesi

2. Yaşlılarda kandida özofajiti: Tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

4. COVID 19 hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğu ve prognoz ile ilişkisi

Araştırma Makalesi

5. The prognostic utility of ascites sodium level in cirrhotic patients

Araştırma Makalesi

6. Geriatrik popülasyonda kolestatik karaciğer hastalıklarında etiyoloji ve tanısal yaklaşım: 185 vakalık tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

8. Laparoskopik cerrahide izoperistaltik intra-korporeal çift lineer stapler anastomoz: Erken oral beslenme; hızlı, kolay ve güvenilir teknik

Olgu Sunumu

10. Otoimmün hepatit tanılı hastada azatioprin tedavisi sonrası gelişen Kaposi sarkomu

Editöre Mektup

11. A rare cause of stricture and ulcer in the colon: Chronic graft versus host disease

test-5