Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2019-06-15

Güzellik Kaygısı

Derya DENİZ [1]


Bu makale, günümüz toplumlarında güzellik algısına dair normları ve bu
normların bireylerde yarattığı kaygıyı konu edinmektedir. Her ne kadar
estetik biliminin, güzelliğin duyumsandığı koşulları incelediği, ancak
güzelliğin doğası ve kökeni konusuna bir açıklama getiremediği yönünde
eleştiriler bulunsa da, büyük bir haz değeri olan güzelliğin kavramsal
içeriğine ait belirlemeler, onu sadece bir kavram olmaktan çıkararak yaşam
alanını belirleyen bir ölçüte dönüştürmektedir. Yaşam, güzel kavramının
ölçüt alınması ile düzenlenir hale gelirken; güzel olan, bilincin yaşam ile
ilişkisinin tarzını ve içeriğini belirleyen bir güç olagelmiştir. Bu çalışmada,
içinde bulunduğumuz çağda güzellik kavramının içerdiği anlamdaki
değişim, mevcut ekonomik sistemin yarattığı neden-sonuç ilişkisi ile
bu durumun insanın kendisini algılayış biçimi ve davranışlarına etkisi
açıklanmıştır. Bu bağlamda yeni “güzellik algısının” ekonomik sistemin
ürettiği normlarla sınırlandırıldığı, sürekli olarak tüketmeye teşvik ettiği
ve önceki çağlardan farklı biçimde her iki cinsi de seyir sürecine dâhil
ettiği söylenebilir. Hatları belirlenmiş bir güzelliğe sahip olmak mutluluk,
doyumlu bir hayat, sosyal ve cinsel tercih edilebilirlik, farklılık ve statünün
anahtarı gibi sunulmakta; normlara uygun bir güzellik dayatmasının
dışında kalmak ise kişiyi tekinsiz bir durumla baş başa bırakabilmektedir.
Buradaki tekinsizliği yaratan şey ise toplumun dışında kalmak, başarısızlık,
yalnızlık, kişinin varoluşu ve kendilik değerine ilişkin kaygıları, gerçekçi
ya da hayali korkuları olabilmektedir.
Güzellik, estetik, tüketim, kaygı
  • Arat, N. (1987). Etik ve Estetik Değerler. İstanbul: Say Yayınları. Barthes, R. (1996). Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler. Çev. Reha Akçakaya, 2. baskı, İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları. Baudrillard, J.(1997). Tüketim Toplumu. Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, 1. baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Berger, J. (1986). Görme Biçimleri. Çev. Y. Salman, İstanbul: Metis Yayınları. Bilgin, R. (2015). Tüketim Kültüründe Kadın Bedeninin Cinsel Kurgu Olarak Konumlandırılması ve Sunumu. The Journal of Academic Social Science Studies, 36 (2): 309-329. Bocock, R. (2005). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi. Crary, J. (2010). Gözlemcinin Teknikleri. Çev. Elif Daldeniz, 2. baskı. İstanbul: Metis Yayınları. Çoban, B. (2014). Göz ve İktidar: “Vitrinlere Değil Gökyüzüne Bak”. EUL Journal of Social Sciences (V:I) LAU Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran Sayısı: 1-15. Ersoy, E. (2014). Tüketim Aynasında Göze Yansıyan Seyirlik ve Sembolik Kimlikler. Sosyoloji Konferansları, 49: 47-74. Featherstone, M. (1991). “The Body in Consumer Culture, The Body: Social Process and Theory. Ed. Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner. London: Sage Publications. Foucault, M. (1994). Kelimeler ve Şeyler. Çev. M. A. Kılıçbay, İstanbul: İmge Kitabevi. Freud, S. (2006). Cinsellik Üzerine: Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme. Fetişizm, Bekâret Kâbusu, Kadın Cinselliği ve Diğer Çalışmalar. Çev. Selçuk Budak, 3. baskı, İstanbul: Öteki Yayınevi. Freud,S (1999). Uygarlığın Huzursuzluğu. Çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları. Fromm, E. (1990). Umut Devrimi, İnsancıllaşmış Bir Teknolojiye Doğru. Çev. Semsa Yeğin, İstanbul: Payel Yayınları. Haug, W.F. (1975). Meta Estetiğinin Kritiği, Kapitalist Toplumda Görüntü, Cinsellik ve Reklam. Çev. Ayşe Gül, İstanbul: Spartaküs Yayınları. İnceoğlu, Y., Kar A. (2010). Yeni Güzellik İkonları: İnsan Bedeninin Özgürlüğü mü, Mahkûmiyeti mi? Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ozansoy, N. (2012). Tüketim Toplumunda Güzellik İmajının Üretimi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı Pacteau, F. (1994). Güzellik Semptomu. Çev. Banu Erol, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Tepeli, D. (2010). Kierkegaard ve Heidegger’de Kaygı Kavramlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı. Tunalı, İ. (1970). Grek Estetiği. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1022, İstanbul. Yıldırım Delice, D. (2007). Estetik Bir Yargı Olarak Güzel. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 18: 1-21.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Derya DENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

APA Deniz, D . (2019). Güzellik Kaygısı . Aydın İnsan ve Toplum Dergisi , 5 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aitdergi/issue/45818/578336