Yazım Kuralları

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi ve Teknik Not türlerinden yayınları Türkçe veya İngilizce dillerinde kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan çalışmalar.

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan çalışmalar.

Bütün yazıların "Telif Hakkı Devir formu" makalenin bütün yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu gönderilmeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti yapılamaz.

Makale ilk gönderimi aşamasında Benzerlik Raporu yüklenmelidir (Turnitin, iThenticate veya intihal.net üzerinden). Benzerlik oranının %20'nin altında olması istenir. Benzerlik raporu yüklenmeyen makaleler iade edilecektir.

Makale ilk gönderim aşamasında herhangi bir şablon bulunmamaktadır. İlk gönderi için makalelerin aşağıdaki kurallara göre hazırlanması yeterlidir.

Her makale en az alanında uzman üç hakem tarafından içerik ve şekil bakımından incelenir. Dergide yayınlanabilecek nitelikte olduğu belirlenen makaleler son sunuş formatına getirilir ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

Başlık: Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu, 2. derece ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk harfi büyük ve font kalınlığı normal olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe makalelerde metin içerisinde kullanılan başlıkların, altbaşlıkların, şekil ve tablo açıklamalarının tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir açıklamaya gerek yoktur. Tüm metin İngilizce olmalıdır.

Özet: En az 150 en fazla 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da İngilizce olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Metin: Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dâhil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yayın olduğunu belirtmelidirler. Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.

Çizelge ve Şekiller: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller en fazla 14 cm genişliğinde ve yüksek çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.

Formüller ve Birimler: Metin içerisindeki tüm formüller (eşitlikler) denklem formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

Simgeler ve Kısaltmalar: Metin sonunda kaynaklardan önce verilmelidir.

Teşekkür: Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazar/Yazarlar çıkar çatışması beyanını bu bölümde, kaynaklardan önce verilmelidir. Makale yazarları arasındaki çıkar çatışması durumu belirtilmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması yoksa "Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur" ibaresi yazılmalıdır.

Etik Beyanı: Dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Ayrıca çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyona, kılavuza vb. uygun olarak gerçekleştirildiği beyan edilmelidir. İzin alınmasının gerekmediği durumlar için "Teşekkür" bölümünden sonra aşağıdaki metin eklenmelidir.

Türkçe dilindeki makaleler için:
Etik Standartların Beyanı: Bu makalenin yazar(lar)ı çalışmalarında kullandıkları materyal ve yöntemlerin etik kurul izni ve/veya yasal-özel bir izin gerektirmediğini beyan ederler.

İngilizce dilindeki makaleler için:
Declaration of ethical standards: The author(s) of this article declare that the materials and methods used in this study do not require ethical committee permission and/or legal-special permission.

Kaynaklar: IEEE formatında olmalıdır. Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde makalenin tam başlığı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no: makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl)
Örnek:
[x] Sözen A., Özbaş E., Menlik T., Çakır M. T., Gürü M. and Boran K., ''Improving the thermal performance of diffusion absorption refrigeration system with alumina nanofluids'', International Journal of Refrigeration, 44: 73-80, (2014)

Kaynak bir kitap ise:
Yazarın soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:
Bölüm yazarının soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak basılmış tez ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tezin adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite ve enstitüsü, (yıl).

Kaynak kongreden alınmış tebliğ ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tebliğin adı, kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl).

Kaynak bir standart ise:
Standardın numarası, tırnak içerisinde standardın adı, (yıl).

Kaynak internet dokümanı ise:
Yazarın soyadı, adının baş harfi, tırnak içerisinde dokümanın adı, Web sayfası adı, erişim tarihi,

Yazar Katkılarının Beyanı: Bu bölümde makalede adı geçen her bir araştırmacının makaleye olan katkısı belirtilmelidir.

Sunuş Formatı: Makalenin hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda gönderi dosyaları arasında verilen son sunuş formatına getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Türkçe dilindeki makaleler için son sunuş formatı
İngilizce dilindeki makaleler için son sunuş formatı