Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining the Levels of Fulfillment of the Duties and Responsibilities of Teacher Training Supervisors and Coordinating Teachers

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 21 - 39, 30.06.2018

Öz

In this research, it has been aimed to
examine the level of fulfillment of the duties and responsibilities of teacher training supervisors and coordinating
teachers in pedagogical formation teaching practices according to the opinions
of prospective teachers. The population of the research consisted of 700
prospective teachers participating in the pedagogical formation program at
Trabzon Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education in the
spring semester of 2016-2017 academic year. The sample consisted of 484
prospective teachers, 346 female and 138 male, who accepted to fill the scale
on a volunteer and impartial basis among the prospective teachers in different
branches participating in the pedagogical formation. The scale used for data
collection was developed by the researcher. The data were analyzed using the
SPSS.15 package software. In data analysis, descriptive statistics techniques
were used whereas in comparing the variables; "t" test for parametric
items, Mann-Whitney U (MWU) and Kruskal-Wallis H (KWH) test techniques for
non-parametric items were used. According to obtained findings; it has been
found out that teacher training supervisors from the faculty largely fulfilled
their duties and responsibilities in terms of informing the prospective
teachers on how to carry out the studies in the practice schools, how to
evaluate the candidate's success, holding meetings with the candidates and
giving feedback. However, they did not fulfill their duties and
responsibilities completely in communicating with the practice school and
meeting with the coordinating teacher. It has been understood that the teaching
practices of the half of the prospective teachers were not monitored by the
supervisors, and those whose teaching practices had been monitored were more
positive about the supervisors' fulfilling their duties and responsibilities.
It has been found out that the coordinating teachers always fulfilled some
duties and responsibilities whereas they mostly fulfilled some others. It was
determined that the opinions of the prospective teachers, who continued to the
pedagogical formation, about the level of fulfillment of the duties and
responsibilities of teacher training supervisors and coordinating teachers did
not significantly change depending on their genders.

Kaynakça

 • Alaz, A., & Birinci-Konur, K. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3.Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Alanargun, E., Kılıç, A. & Acar, F. E. (2012). Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına rehberlik düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış. Cilt: 11 Sayı: 39, 001-021
 • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, F., & Akgün, Ö. E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 1-14.
 • Aydın, S., Selçuk, A. & Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ıı dersine ılişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5, (2), 75-90.
 • Bağçeci, B., Yıldırım,İ., Kara, K. & Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 17-1
 • Büyükkaragöz, S., S., Muşta, M., C., Yılmaz, H. & Pilten, Ö.(1998). Öğretmenlik mesleğine giriş -Eğitimin bilimsel temelleri- Konya: Mikro Basım Yayım Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Karadeniz, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cansaran, A., İdil, Ö. & Kalkan, M. (2006). Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki okul deneyimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, (1), 83 -99.
 • Çetintaş, B. & Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğim Fakültesi Dergisi. 29, 75 – 84.
 • Çevik, C. & Alat, K. (2012). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2), 359-380
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives. 8(1).Dilmaç, Ö., & Dilmaç, S. (2008). Resim-ış eğitimi anabilim dalinda öğretmenlik uygulamasi dersinin çeşitli değişkenler açisindan ıncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (1), 137-150
 • Dursun, Ö. Ö., & Kuzu, A. (2006). Öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaşılan sorunların öğretmen adaylarının görüşleriyle değerlendirilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara Yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. (25), 159 – 178
 • Ekici, G. (2014). Öğretmenin öğrencilerin akademik başarı ve başarısızlığından sorumluluk algısı konusunda görüşler: biyoloji öğretmen adayları örneği. İlköğretim Online, 13(4).
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi. 3, (1), 207 – 221.
 • Eret, E. (2013). An assessment of pre – sevice teacher Education ın terms of preparing teacher candidates for teaching. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Field, A. (2009). Discovering statistic using SPSS for windows. London: SAGE Publications Fullan, M. (2001). The new meaning of educational Change. Routledge: London Cassel Educational Limited.
 • Goe, L., & Stickler, L. M. (2008). Teacher Quality and Student Achievement: Making the Most of Recent Research. TQ Research & Policy Brief. National comprehensive center for teacher quality.
 • Gökçe, E. & Demirhan C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev Yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 38, (1), 43 – 72.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. & Korkut, Ü. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (28), 56-73.
 • Gündoğdu, K., Coşkun, Z., S., Albez, C. & Bay, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 5. 1-2, 55-67.
 • Hacıömeroğlu, G., & Şahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 • Harmandar, M. Bayrakçeken, S. R. Y. Kıncal, Büyükkasap E. & Kızılkaya,S. (2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi Sayı: 148, 3-6
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(14).Karaca, N. H., & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications pp. 27-29.
 • Kiraz, E. (2003). Uygulama öğretmeni yeterlik ölçeği: ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 387-400.Kiraz, Z., & Dursun, F. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitime ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3).
 • Koç, C. & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 164 (37), 223-236.Kuter, S. (2009). A multi-level analysis of the teacher education internship in terms of its collaborative dimension in Northern Cyprus. International Journal of Educational Development 29. 415 – 425
 • Kudu, M., Özbek, R. & Bindak, R. (2006). Okul deneyimi – ı uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 5, (15), 99 – 109.
 • Kuran, K. (2002). Öğretmenlik mesleği (niteliği ve özellikleri). Öğretmenlik mesleğine giriş. Editör: Adil Türkoğlu. Ankara, Mikro Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Okul temelli mesleki gelişim kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (1998). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. 2493 Sayılı Tebliğler Dergisi.
 • MEB. (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/15111325_9_ cizelgeveesaslar.pdf
 • Özmen, H. (2008). Okul deneyimi - I ve Okul deneyimi - II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Oral, B. (2003). Öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(5).
 • Öğretmenlik Strateji Belgesi (2017) T.C. Resmi Gazete, 30091
 • Özder, H., Işıktaş, S, İskifoğlu, G. & Erdoğan, F. (2014). An evaluation of the practicum course of pre-school teacher education program ın North Cyprus. Mersin University Journal Of The Faculty of Education. 10, (2), 1 – 13.
 • Özkılıç, R., Bilgin, A. & Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726- 737.
 • Özçelik, N. (2012). Yabancı dil öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2).
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama Öğretim elemanının yönlendirmesiyle İlgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23(23), 132-139.
 • Rothstein, J. (2010). Teacher quality in educational production: Tracking, decay, and student achievement. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 175-214.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N., & Kayılı, A. G. G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Yüksel, N. S. (2017). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni değerlendirmelerinin uygulama deneyimine göre incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 16(62).1048-1062
 • Sılay, İ., & Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
 • Süral, S., ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin YayıncılıkŞişman, M. & Acat, B., M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.
 • Sünbül, A., M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Öğretmenlik mesleğine giriş. (Editörler: Özcan Demirel, Zeki Kaya). Ankara, PegemA Yayıncılık. ss. 223-254Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37.
 • Tomlinson, P. (1998) Understanding mentoring. Buckingham: Open University Press.
 • Tucker, P. D., & Stronge, J. H. (2005). Linking teacher evaluation and student learning. ASCD.
 • Ünver, G. (2003) öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 23, Sayı 1 (2003) ss:87-10
 • Yeşilyurt, E., & Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1377 -1387
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (1998). Fakülte- okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Yök/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Uygulama Öğretim Elemanları İle Uygulama Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 21 - 39, 30.06.2018

Öz

Bu
araştırmada, pedagojik formasyon öğretmenlik uygulamalarında görevli uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını
yerine getirme düzeylerinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, 2016-2017 öğretim yılı Bahar
yarıyılında, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde
Pedagojik formasyon programına katılan 700 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Örneklemi, pedagojik formasyona katılan farklı branşlardaki öğretmen adayları
arasından, gönüllülük ve yansızlık kuralına göre, ölçeği doldurmayı kabul eden
346’sı kız, 138’si erkek olmak üzere toplam 484 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında kullanılan ölçek araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir. Veriler SPSS.15 paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Verileri analizinde; betimsel istatistik teknikleri, değişkenlerin
karşılaştırılmasında parametrik maddeler için “t” testi, nonparametrik maddeler
için ise Mann-Whitney U (MWU) testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre;
uygulama okullarındaki çalışmaların nasıl yürütüleceği, adayın başarısının nasıl
değerlendirileceği ile ilgili öğretmen adaylarına bilgi verme, adaylarla
toplantılar yapma, dönüt verme konularında fakülte öğretim elemanlarının görev
ve sorumluluklarını çoğunlukla yerine getirdikleri, ancak uygulama okulu ile
iletişim kurma ve uygulama öğretmeniyle görüşme konularında ise görev ve
sorumluluklarını tam olarak yerine getirmedikleri anlaşılmıştır. Öğretmen
adaylarının yarısının öğretim elemanları tarafından derslerinin izlenmediği,
dersi izlenen öğretmen adayları öğretim elemanlarını görev ve sorumluluklarını
yerine getirmelerine daha olumlu düşündükleri anlaşılmıştır. Okul uygulama
öğretmenleri, bazı görev ve sorumluluklarını her zaman yerine getirdikleri,
bazılarını ise çoğunlukla yerine getirdikleri sonucuna varılmıştır. Pedagojik
formasyona devam eden öğretmen adaylarının öğretim elemanları ve uygulama
öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri ile ilgili
görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde değişme göstermediği
saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Alaz, A., & Birinci-Konur, K. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3.Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Alanargun, E., Kılıç, A. & Acar, F. E. (2012). Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına rehberlik düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış. Cilt: 11 Sayı: 39, 001-021
 • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, F., & Akgün, Ö. E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 1-14.
 • Aydın, S., Selçuk, A. & Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ıı dersine ılişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5, (2), 75-90.
 • Bağçeci, B., Yıldırım,İ., Kara, K. & Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 17-1
 • Büyükkaragöz, S., S., Muşta, M., C., Yılmaz, H. & Pilten, Ö.(1998). Öğretmenlik mesleğine giriş -Eğitimin bilimsel temelleri- Konya: Mikro Basım Yayım Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Karadeniz, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cansaran, A., İdil, Ö. & Kalkan, M. (2006). Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki okul deneyimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, (1), 83 -99.
 • Çetintaş, B. & Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğim Fakültesi Dergisi. 29, 75 – 84.
 • Çevik, C. & Alat, K. (2012). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2), 359-380
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives. 8(1).Dilmaç, Ö., & Dilmaç, S. (2008). Resim-ış eğitimi anabilim dalinda öğretmenlik uygulamasi dersinin çeşitli değişkenler açisindan ıncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (1), 137-150
 • Dursun, Ö. Ö., & Kuzu, A. (2006). Öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaşılan sorunların öğretmen adaylarının görüşleriyle değerlendirilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara Yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. (25), 159 – 178
 • Ekici, G. (2014). Öğretmenin öğrencilerin akademik başarı ve başarısızlığından sorumluluk algısı konusunda görüşler: biyoloji öğretmen adayları örneği. İlköğretim Online, 13(4).
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi. 3, (1), 207 – 221.
 • Eret, E. (2013). An assessment of pre – sevice teacher Education ın terms of preparing teacher candidates for teaching. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Field, A. (2009). Discovering statistic using SPSS for windows. London: SAGE Publications Fullan, M. (2001). The new meaning of educational Change. Routledge: London Cassel Educational Limited.
 • Goe, L., & Stickler, L. M. (2008). Teacher Quality and Student Achievement: Making the Most of Recent Research. TQ Research & Policy Brief. National comprehensive center for teacher quality.
 • Gökçe, E. & Demirhan C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev Yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 38, (1), 43 – 72.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. & Korkut, Ü. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (28), 56-73.
 • Gündoğdu, K., Coşkun, Z., S., Albez, C. & Bay, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 5. 1-2, 55-67.
 • Hacıömeroğlu, G., & Şahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 • Harmandar, M. Bayrakçeken, S. R. Y. Kıncal, Büyükkasap E. & Kızılkaya,S. (2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde okul deneyimi uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi Sayı: 148, 3-6
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(14).Karaca, N. H., & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications pp. 27-29.
 • Kiraz, E. (2003). Uygulama öğretmeni yeterlik ölçeği: ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 387-400.Kiraz, Z., & Dursun, F. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitime ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3).
 • Koç, C. & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 164 (37), 223-236.Kuter, S. (2009). A multi-level analysis of the teacher education internship in terms of its collaborative dimension in Northern Cyprus. International Journal of Educational Development 29. 415 – 425
 • Kudu, M., Özbek, R. & Bindak, R. (2006). Okul deneyimi – ı uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 5, (15), 99 – 109.
 • Kuran, K. (2002). Öğretmenlik mesleği (niteliği ve özellikleri). Öğretmenlik mesleğine giriş. Editör: Adil Türkoğlu. Ankara, Mikro Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Okul temelli mesleki gelişim kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (1998). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. 2493 Sayılı Tebliğler Dergisi.
 • MEB. (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/15111325_9_ cizelgeveesaslar.pdf
 • Özmen, H. (2008). Okul deneyimi - I ve Okul deneyimi - II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Oral, B. (2003). Öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(5).
 • Öğretmenlik Strateji Belgesi (2017) T.C. Resmi Gazete, 30091
 • Özder, H., Işıktaş, S, İskifoğlu, G. & Erdoğan, F. (2014). An evaluation of the practicum course of pre-school teacher education program ın North Cyprus. Mersin University Journal Of The Faculty of Education. 10, (2), 1 – 13.
 • Özkılıç, R., Bilgin, A. & Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726- 737.
 • Özçelik, N. (2012). Yabancı dil öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2).
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama Öğretim elemanının yönlendirmesiyle İlgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23(23), 132-139.
 • Rothstein, J. (2010). Teacher quality in educational production: Tracking, decay, and student achievement. The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 175-214.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N., & Kayılı, A. G. G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Yüksel, N. S. (2017). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni değerlendirmelerinin uygulama deneyimine göre incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 16(62).1048-1062
 • Sılay, İ., & Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
 • Süral, S., ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin YayıncılıkŞişman, M. & Acat, B., M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.
 • Sünbül, A., M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Öğretmenlik mesleğine giriş. (Editörler: Özcan Demirel, Zeki Kaya). Ankara, PegemA Yayıncılık. ss. 223-254Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37.
 • Tomlinson, P. (1998) Understanding mentoring. Buckingham: Open University Press.
 • Tucker, P. D., & Stronge, J. H. (2005). Linking teacher evaluation and student learning. ASCD.
 • Ünver, G. (2003) öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 23, Sayı 1 (2003) ss:87-10
 • Yeşilyurt, E., & Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1377 -1387
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (1998). Fakülte- okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Yök/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih AKYILDIZ 0000-0002-8569-7411

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA AKYILDIZ, S. (2018). Uygulama Öğretim Elemanları İle Uygulama Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerinin İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(1), 21-39.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.