Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Search for Alternative Economic Models in New Media and Slow Journalism: A Case Study on L’ora Del Pellice

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 40, 24 - 42, 03.05.2020
https://doi.org/10.5824/ajite.2020.01.002.x

Öz

The purpose of this article is to define “Slow Journalism” concept and reveal its basic features and applications. The main question of the study is what can the alternative slow journalistic practices suggest for the future of the journalism Study questions are grouped under four main topics. Is Slow Journalism an alternative to Fast Journalism Does news consumer demand for in-depth research, transparent, multi-source reporting Can slow journalism increase the confidence in journalism which is increasingly becoming unreliable Is slow journalism economically sustainableIn the study, after the contextualization of the phenomenon and its predecessors, to see what slow journalism looks like in practice, a research was conducted in Italy, in the context of “Lora Dell Pelice” Media Corporate with the interview as a method. In the case study, the written and online content were examined as well as interviewing with the editor of the journal. As a result of the study, it was concluded that most of the slow journalistic projects are reader-oriented and that they create their own masses, and that the first period of slow journalism did not consider themselves to be the future of fast journalism or the future of journalism. At the end of the study, it was observed that slow journalism is an alternate for a safe media environment in the fast news spiral, and that the early examples have concerns about future even if they form a sustainable economic structure in short time.

Kaynakça

 • ALBALAD J.M. (2015): Slow journalism para una nueva audiencia digital. El caso de Longform.org (2010-2015), Revista de Comunicación 14, 7-25.
 • ALEMDAR K. ve UZUN R (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Ankara, Tanyeri Kitap.
 • ATİKKAN Z. TUNÇ A. , (2010) Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi, Gazeteciliğin Geleceği Üzerine, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BALL, B (2016): Multimedia, Slow Journalism as Process, and The Possibility of Proper Time, Digital Journalism v.4 n.4, 432-444.
 • BAŞ T. ve AKTURAN,U., (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
 • BARRANQUERO A. y JAURRİETA, G. (2016): Slow Journalism in Spain. New magazine startups and the paradigmatic case of Jot Down, Journalism Practice v.10 n. 4, 521-538
 • BELT, D. (2015): Slow Journalism and the Out of Eden Walk Pages, Digital Journalism v. 4, n. 4, 547-562.
 • BİLECEN N.S.,BAYRAKTUTAN G.(2018) İnternet Çağında Gazetecilik İçin Tartışmalı Bir Kavram: ‘Yavaşlık, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Kasım 2018 Özel Sayı,341-354.
 • BOCZKOWSKİ, P. (2004). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of Communication, 54, 197-213.
 • BRİN, C, Charron J, ve BONVİLLE J.. (2005). Nature et transformations du journalisme : théorie et recherches empiriques. Quebec: Presses de l'Université Laval.
 • BULUNMAZ B., ÇETİN B., (2018) Yavaş Gazetecilik Geçmiş mi Gelecek mi?, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • CHUNG, D. S. y YOO, C.-Y. (2008): Audience motivations for using interactive features: Distinguishing use of different types of interactivity on an online newspaper, Mass communication & Society, v. 11, n. 4, 375-397.
 • COOPER, C. (2009). The Death of Slow Journalism, American Journalism Review, (Çevrimiçi): http://ajrarchive.org/article_printable.asp?id=4789.
 • CORYDON, S. (2015), Slow journalism - an oxymoron? A discussion of the potential for slow journalism in Denmark, Haugaard Frederiksberg. Master Thesis, Copenhagen Business School.
 • DAVİES, N. (2008). Flat Earth News, London, Vintage Books.
 • DEAHL, R. (2018), What Is Narrative Journalism? (Çevrimiçi): https://www.thebalance.com/what-is-narrative-journalism-2316035
 • DEĞİRMENCİOĞLU G., Dijitalleşme Çağında Gazeteciliğin Geleceği ve İnovasyon Haberciliği, TRT Akademi Dergisi, Cilt 01 Sayı 02 Temmuz 2016 Dijital Medya Sayısı, 591-606.
 • DİJK, J. V. (2016), Ağ Toplumu, (Ö. Sakin, Çev.), İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • DOWLİNG, D. (2015): The Business of Slow Journalism. Deep storytelling’s alternative economies, Digital Journalism, v. 4, n. 4, 530-546.
 • DROK, N. y Hermans, L. (2016): Is there a future for slow journalism? The perspective of younger users, Journalism Practice v.10, n.4, 539-554
 • GESS, H. (2012): Climate change and the possibility of ‘slow journalism, Ecquid novi: African journalism studies, v. 33, n. 1, 54-65.
 • GORBACHEV A., (2016) Business models of digital longform publications, Çevrimiçi: https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/56060/research.pdf? sequence=2&isAllowed=y
 • GREENBERG, S. (2007): Slow Journalism, Prospect Magazine, www.prospectmagazine.co.uk/magazine/slowjournalism/#. U06gsFV_uSo
 • GREENBERG, S. (2013) Slow Journalism in the Digital Fast Lane, In Global Literary Journalism: Exploring the Journalistic Imagination, Ed: Richard Lance Keeble ve John
 • Tulloch, 381–393. New York: Peter Lang.
 • GÜVEN, E., (2011) Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemekten “Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 7, Sayı 1. 113-121.
 • HARCUP, T. (2014). A Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press.
 • HİBBERD, M. (2008), Media in Italy: Press, Cinema and Broadcasting from Unification to Digital, Buckingham, Open University Press.
 • HONERO, C. (2008), Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, Çev: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • KUNDERA, M. (2018) Yavaşlık, Çev: Özdemir İnce,18. Baskı, Can Yayınları, İstanbul.
 • LASSİLA-MERİSALO, M. (2014): Story First. Publishing Narrative Long-Form Journalism in Digital Environments, Journal of Magazine & New Media Research v. 15, n. 2, 1-16.
 • LE MASURİER, M. (2015): What is slow journalism, Journalism Practice, v. 9, n. 2, 138-152.
 • NEVEU, E. (2016): On not going too fast with slow journalism”, Journalism Practice v. 10. n.4, 448-460
 • MENGÜ, M. (2018). Churnalism – Hazırcı Gazetecilik, İnternet Haberciliği: Kuram, uygulama ve eleştiri, Ed: Kenan Duman, İstanbul, Beta Yayınları.
 • NEUMANN L. (2014), Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Ankara, Yayın odası Yayınları.
 • ÖZÇAĞLAYAN, M. (2008) Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme), İletişim Dergisi, 131-160.
 • PARKİNS W., Out of Time: Fast Subjects and Slow Living, Time and Society, 13, 2.3.363-382.
 • PEDRİZA, S.B. El Slow Journalism en la era de la infoxicación, Doxa Comunicación, Volume 25, Number 1, 2017, ss. 129-148(20)
 • PETRİE, N. (2015): “The year news slow down”, Blog NiemanLab http://www.niemanlab.org/2015/12/the-year-news-slowsdown/ Erişim Tarihi02/01/2019.
 • PETRİNİ, Carlo. 2001. Slow Food: Collected Thoughts on Taste, Tradition, and the Honest Pleasures of Food. White River Jct., VT: Chelsea Green.
 • PETRİNİ C., PADOVANİ G., (2012) Slow Food Devrimi (Çevirmen: Çağrı Ekiz, İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi.
 • RİTZER G, (2011) Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev: Şen Süer Kaya, 2. Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • SİAPERA. E. ve VEGLİS. A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, UK:Wiley-Blackwell press
 • STEPHENS, M. (2009). Beyond News: The Case for Wisdom Journalism. Discussion Paper Series, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, John F. Kennedy School of Government. 1-28.
 • STEVEN R., (2014) Basılı dergilerin geleceği, Creative Review, Kasım 2014 Çeviri: Leyla Tonguç Basmacı, Çevrimiçi: http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1470739146354807845.pdf
 • YÜKSEL, E., (2010) Medya ve Habercilik, Konya, Çizgi Kitabevi.

Yeni Medyada Alternatif Ekonomik Model Arayışları ve Yavaş Gazetecilik: L’ora Del Pellice Üzerine Vaka Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 40, 24 - 42, 03.05.2020
https://doi.org/10.5824/ajite.2020.01.002.x

Öz

Bu makalenin amacı “Yavaş Gazetecilik” kavramını tanımlamak, yavaş gazeteciliğin temel özelliklerini ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Çalışmanın ana sorusu şudur: Alternatif yavaş gazetecilik pratikleri, gazeteciliğin geleceği için ne önerebilir Çalışma soruları dört ana başlıkta toplanmıştır: Yavaş gazetecilik, hızlı gazeteciliğe bir alternatif midir Haber tüketicisinin derinlemesine araştırılmış, şeffaf, çok kaynaklı bir haberciliğe talebi var mıdır Yavaş gazetecilik, giderek güvenilmez hale gelen gazetecilik mesleğine güveni artırabilir mi Yavaş gazetecilik ekonomik bakımdan sürdürülebilir mi Çalışmada fenomen ve öncülleri bağlamsallaştırıldıktan sonra yavaş gazeteciliğin pratikte neye benzediğini görmek için İtalya’da ‘Lora Dell Pelice’ medya kuruluşu bağlamında görüşme biçimi ile araştırılma gerçekleştirilmiştir. Örnek vakada, derginin editörü ile yapılan görüşmenin yanı sıra derginin yazılı ve çevrimiçi içerikleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda çoğu yavaş gazetecilik projesinin okur odaklı olduğunu ve kendi kitlelerini yarattıkları, ilk dönem yavaş gazetecilik deneyimlerinin kendilerini hızlı gazeteciliğin yerine ya da gazeteciliğin geleceği olarak düşünmedikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışma sonucunda yavaş gazeteciliğin hızlı haber sarmalında güvenli bir medya ortamı için bir alternatif olduğu ve ilk dönem örneklerin kısa sürede ekonomik sürdürülebilir yapı oluştursalar da ilerisi için endişeler taşıdıkları gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • ALBALAD J.M. (2015): Slow journalism para una nueva audiencia digital. El caso de Longform.org (2010-2015), Revista de Comunicación 14, 7-25.
 • ALEMDAR K. ve UZUN R (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Ankara, Tanyeri Kitap.
 • ATİKKAN Z. TUNÇ A. , (2010) Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi, Gazeteciliğin Geleceği Üzerine, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • BALL, B (2016): Multimedia, Slow Journalism as Process, and The Possibility of Proper Time, Digital Journalism v.4 n.4, 432-444.
 • BAŞ T. ve AKTURAN,U., (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
 • BARRANQUERO A. y JAURRİETA, G. (2016): Slow Journalism in Spain. New magazine startups and the paradigmatic case of Jot Down, Journalism Practice v.10 n. 4, 521-538
 • BELT, D. (2015): Slow Journalism and the Out of Eden Walk Pages, Digital Journalism v. 4, n. 4, 547-562.
 • BİLECEN N.S.,BAYRAKTUTAN G.(2018) İnternet Çağında Gazetecilik İçin Tartışmalı Bir Kavram: ‘Yavaşlık, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Kasım 2018 Özel Sayı,341-354.
 • BOCZKOWSKİ, P. (2004). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of Communication, 54, 197-213.
 • BRİN, C, Charron J, ve BONVİLLE J.. (2005). Nature et transformations du journalisme : théorie et recherches empiriques. Quebec: Presses de l'Université Laval.
 • BULUNMAZ B., ÇETİN B., (2018) Yavaş Gazetecilik Geçmiş mi Gelecek mi?, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • CHUNG, D. S. y YOO, C.-Y. (2008): Audience motivations for using interactive features: Distinguishing use of different types of interactivity on an online newspaper, Mass communication & Society, v. 11, n. 4, 375-397.
 • COOPER, C. (2009). The Death of Slow Journalism, American Journalism Review, (Çevrimiçi): http://ajrarchive.org/article_printable.asp?id=4789.
 • CORYDON, S. (2015), Slow journalism - an oxymoron? A discussion of the potential for slow journalism in Denmark, Haugaard Frederiksberg. Master Thesis, Copenhagen Business School.
 • DAVİES, N. (2008). Flat Earth News, London, Vintage Books.
 • DEAHL, R. (2018), What Is Narrative Journalism? (Çevrimiçi): https://www.thebalance.com/what-is-narrative-journalism-2316035
 • DEĞİRMENCİOĞLU G., Dijitalleşme Çağında Gazeteciliğin Geleceği ve İnovasyon Haberciliği, TRT Akademi Dergisi, Cilt 01 Sayı 02 Temmuz 2016 Dijital Medya Sayısı, 591-606.
 • DİJK, J. V. (2016), Ağ Toplumu, (Ö. Sakin, Çev.), İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • DOWLİNG, D. (2015): The Business of Slow Journalism. Deep storytelling’s alternative economies, Digital Journalism, v. 4, n. 4, 530-546.
 • DROK, N. y Hermans, L. (2016): Is there a future for slow journalism? The perspective of younger users, Journalism Practice v.10, n.4, 539-554
 • GESS, H. (2012): Climate change and the possibility of ‘slow journalism, Ecquid novi: African journalism studies, v. 33, n. 1, 54-65.
 • GORBACHEV A., (2016) Business models of digital longform publications, Çevrimiçi: https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/56060/research.pdf? sequence=2&isAllowed=y
 • GREENBERG, S. (2007): Slow Journalism, Prospect Magazine, www.prospectmagazine.co.uk/magazine/slowjournalism/#. U06gsFV_uSo
 • GREENBERG, S. (2013) Slow Journalism in the Digital Fast Lane, In Global Literary Journalism: Exploring the Journalistic Imagination, Ed: Richard Lance Keeble ve John
 • Tulloch, 381–393. New York: Peter Lang.
 • GÜVEN, E., (2011) Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemekten “Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 7, Sayı 1. 113-121.
 • HARCUP, T. (2014). A Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press.
 • HİBBERD, M. (2008), Media in Italy: Press, Cinema and Broadcasting from Unification to Digital, Buckingham, Open University Press.
 • HONERO, C. (2008), Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, Çev: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • KUNDERA, M. (2018) Yavaşlık, Çev: Özdemir İnce,18. Baskı, Can Yayınları, İstanbul.
 • LASSİLA-MERİSALO, M. (2014): Story First. Publishing Narrative Long-Form Journalism in Digital Environments, Journal of Magazine & New Media Research v. 15, n. 2, 1-16.
 • LE MASURİER, M. (2015): What is slow journalism, Journalism Practice, v. 9, n. 2, 138-152.
 • NEVEU, E. (2016): On not going too fast with slow journalism”, Journalism Practice v. 10. n.4, 448-460
 • MENGÜ, M. (2018). Churnalism – Hazırcı Gazetecilik, İnternet Haberciliği: Kuram, uygulama ve eleştiri, Ed: Kenan Duman, İstanbul, Beta Yayınları.
 • NEUMANN L. (2014), Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Ankara, Yayın odası Yayınları.
 • ÖZÇAĞLAYAN, M. (2008) Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme), İletişim Dergisi, 131-160.
 • PARKİNS W., Out of Time: Fast Subjects and Slow Living, Time and Society, 13, 2.3.363-382.
 • PEDRİZA, S.B. El Slow Journalism en la era de la infoxicación, Doxa Comunicación, Volume 25, Number 1, 2017, ss. 129-148(20)
 • PETRİE, N. (2015): “The year news slow down”, Blog NiemanLab http://www.niemanlab.org/2015/12/the-year-news-slowsdown/ Erişim Tarihi02/01/2019.
 • PETRİNİ, Carlo. 2001. Slow Food: Collected Thoughts on Taste, Tradition, and the Honest Pleasures of Food. White River Jct., VT: Chelsea Green.
 • PETRİNİ C., PADOVANİ G., (2012) Slow Food Devrimi (Çevirmen: Çağrı Ekiz, İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi.
 • RİTZER G, (2011) Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev: Şen Süer Kaya, 2. Baskı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • SİAPERA. E. ve VEGLİS. A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, UK:Wiley-Blackwell press
 • STEPHENS, M. (2009). Beyond News: The Case for Wisdom Journalism. Discussion Paper Series, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, John F. Kennedy School of Government. 1-28.
 • STEVEN R., (2014) Basılı dergilerin geleceği, Creative Review, Kasım 2014 Çeviri: Leyla Tonguç Basmacı, Çevrimiçi: http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1470739146354807845.pdf
 • YÜKSEL, E., (2010) Medya ve Habercilik, Konya, Çizgi Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kenan DUMAN
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5338-9150
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Mayıs 2020
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2020
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA Duman, K. (2020). Yeni Medyada Alternatif Ekonomik Model Arayışları ve Yavaş Gazetecilik: L’ora Del Pellice Üzerine Vaka Çalışması . AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 11 (40) , 24-42 . DOI: 10.5824/ajite.2020.01.002.x