Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kültürel Karşılaşmalar Bağlamında Kimliklerin Analizi

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 25, 103 - 122, 01.09.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.4.006.x

Öz

Kültürel karşılaşmaların çatışmalı yapısının en görünür şekilde yaşandığı yerlerden biri Almanya’dır. Araştırmanın amacı, Almanya’da yaşanan kültürel karşılaşmaları ve kimlik sorunlarını, Fatih Akın’ın Duvara Karşı film çerçevesinde incelemektir Bu bağlamda yer alacak film analizi, Türk-Alman kimlikleriyle ilgili söylemsel tartışmalar ve kültürel karşılaşmalar ekseninde yapılması bakımından önemlidir. Avrupa’da oldukça ilgi gören, Almanya’daki kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerin varlığına vurgu yapan ‘Duvara Karşı’ filmi göstergebilimsel analiz yöntemiyle irdelenmiştir.Kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklere vurgu yapan bu film Almanya’da değişen ve dinamik bir kimlik anlayışını öne çıkarmaktadır. Bu duruşuyla Alman sineması içinde bir çatışma ve mücadele alanı olarak farklı bir bakış açısı oluşturmakta, Alman sinemasına yeni anlatım formu sunmaktadır.

Kaynakça

 • Abou-El-Haj, B. (1998). “Kültürel Mübadelenin Dilleri ve Modelleri”, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Der: Anthony D. King, Çev: Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Adanır, O. (1998). Kültür ve Zihniyet, Doğu Batı, Yıl 6, Sayı 23.
 • Ayhan, T.B. (1996). “Global Kültür Kavramının Eleştirisi ve Kimlik Sorunu”, Toplum ve Bilim, İstanbul, İletişim Yayınları, Sayı: 69
 • Bilgin, N. (1995). Kollektif Kimlik, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
 • Bozdemir, B. (2004). “Almanya’da İkinci ve Üçüncü Kuşak” (“Dışarıdakiler” ) Antrakt, Mart-NisanMayıs.
 • Büyükuslu, A.R. (2000). “Küreselleşmenin Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Der. Veysel Bozkurt, İstanbul, Alfa Yayınlar..
 • Castells, M. (2006). Kimliğin Gücü, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, B. (1997). “Melezlik ve Sosyal Teori”, Toplumbilim, Sayı: 73.
 • Erdenir, F. H. B. (2005). Avrupa Kimligi: Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçilige, Ankara, Ümit Yayıncılık.
 • Erdoğan, I. Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, Erk Yayınları.
 • Firat, D. (2003). “Göçmenlerle İlgili Fransız Sosyolojik Düşüncesinin Çözümlenmesi: Fransa’daki Türkiye Kökenli Gençlerde Bütünleşmenin Bir Sonucu Olarak ‘Ötekileşmiş’ Kültürel Kökenin Yeniden Keşfi”, Toplumbilim (Göç Sosyolojisi Özel Sayısı), Sayı: 17.
 • Genç, S. (2004). “Acı Vatan’dan Kısa Ve Acısız’a”, Yeni Film, Sayı:4, Ocak-Mart. Geray, H. (1996). Telekomünikasyon Dergisi, Sayı:1, İstanbul.
 • Gerbier, B. (1999). “Kapitalizmin Bugünkü Aşaması Olarak Jeo-Ekonomik Emperyalizm”, Küreselleşme mi Emperyalizm mi?:Piyasa Efsanesinin Çöküşü, Der. Fikret Başkaya, Ankara, Ütopya Yayınları.
 • Güner, A. O. (1997). “Türk Dünyası ve Kültür Hayatımız”, Yeni Türkiye: Türk Dünyası Özel Sayısı, Mayıs-Haziran.
 • Güvenç, B. (1999). İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Güvenç, B. (1993). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kaya, A. (1999). “Türk Diyasporasında Etnik Stratejiler ve Çok kültürlülük İdeolojisi: Berlin Türkleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 82, Sonbahar.
 • Kemeş, B. (1998). Batı Medyasında İslam İmajı, İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Kongar, E. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür, http://www.kongar.org/makaleler/mak_ku.php, Çevrimiçi: 29 Ekim 2010.
 • Kurtuluş, Y. (2000). “Görsel Nesne Olarak 2 Resim”, İletişim Dergisi, No:6, Yaz.
 • Lull, J. (2001). Medya İletişim Kültür, Çev. Nazife Güngör, Ankara, Vadi Yayınları.
 • Marks, L. (2003). The Skin Of The Film, Intercultural Cinema, Embodiment and The Senses, London: Duke University Press.
 • Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü, Ankara, Ark Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu, (2014). http://www.tdk.gov.tr. Çevrimiçi: 10 Kasım 2014.
 • Türkoğlu, N. (2004). “Bereketli Kimlikler ve Televizyonda Kültür Vatandaslığı”, Kültürel Üretim Alanları Renkli Atlas, Der: Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Babil Yayınları.
 • Yeğenoglu, M. (1995). “Sömürge Sonrası Dünyada Göçmen Kimliği”, Mürekkep, Kış/Bahar.
 • http://www.beyazperde.com/sinemasal/fatihakinsinemasi Çevrimiçi: 17.12.2009.
 • http://www.biyografi.info/kisi/fatih-akin Çevrimiçi: 20.12.2009.

An Analysis of Identities in The Context of Cultural Encounters

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 25, 103 - 122, 01.09.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.4.006.x

Öz

Germany is one of the countries, where conflicting nature of cultural encounters is clearly visible. The aim of the study is to investigate cultural encounters and identity problems in Germany within the framework of Fatih Akın's movie Gegen Die Wand. Film analysis, which will be placed in this context, is important due to the fact that it addresses discursive discussions related to Turkish-German identities and cultural encounters. 'Gegen Die Wand,' which puts emphasis on cultural encounters and existence of hybrid identities in Germany, issues that attract a great deal of attention in European literature, was analysed with semiotic analysis method. This movie, which, lays emphasis on cultural encounters and hybrid identities, highlights the changing and dynamic sense of identity in Germany. It creates a different point of view in German cinema as an area of conflict and struggle, and provides a new narrative form to German cinema.

Kaynakça

 • Abou-El-Haj, B. (1998). “Kültürel Mübadelenin Dilleri ve Modelleri”, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Der: Anthony D. King, Çev: Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Adanır, O. (1998). Kültür ve Zihniyet, Doğu Batı, Yıl 6, Sayı 23.
 • Ayhan, T.B. (1996). “Global Kültür Kavramının Eleştirisi ve Kimlik Sorunu”, Toplum ve Bilim, İstanbul, İletişim Yayınları, Sayı: 69
 • Bilgin, N. (1995). Kollektif Kimlik, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
 • Bozdemir, B. (2004). “Almanya’da İkinci ve Üçüncü Kuşak” (“Dışarıdakiler” ) Antrakt, Mart-NisanMayıs.
 • Büyükuslu, A.R. (2000). “Küreselleşmenin Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Der. Veysel Bozkurt, İstanbul, Alfa Yayınlar..
 • Castells, M. (2006). Kimliğin Gücü, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, B. (1997). “Melezlik ve Sosyal Teori”, Toplumbilim, Sayı: 73.
 • Erdenir, F. H. B. (2005). Avrupa Kimligi: Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçilige, Ankara, Ümit Yayıncılık.
 • Erdoğan, I. Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, Erk Yayınları.
 • Firat, D. (2003). “Göçmenlerle İlgili Fransız Sosyolojik Düşüncesinin Çözümlenmesi: Fransa’daki Türkiye Kökenli Gençlerde Bütünleşmenin Bir Sonucu Olarak ‘Ötekileşmiş’ Kültürel Kökenin Yeniden Keşfi”, Toplumbilim (Göç Sosyolojisi Özel Sayısı), Sayı: 17.
 • Genç, S. (2004). “Acı Vatan’dan Kısa Ve Acısız’a”, Yeni Film, Sayı:4, Ocak-Mart. Geray, H. (1996). Telekomünikasyon Dergisi, Sayı:1, İstanbul.
 • Gerbier, B. (1999). “Kapitalizmin Bugünkü Aşaması Olarak Jeo-Ekonomik Emperyalizm”, Küreselleşme mi Emperyalizm mi?:Piyasa Efsanesinin Çöküşü, Der. Fikret Başkaya, Ankara, Ütopya Yayınları.
 • Güner, A. O. (1997). “Türk Dünyası ve Kültür Hayatımız”, Yeni Türkiye: Türk Dünyası Özel Sayısı, Mayıs-Haziran.
 • Güvenç, B. (1999). İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Güvenç, B. (1993). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kaya, A. (1999). “Türk Diyasporasında Etnik Stratejiler ve Çok kültürlülük İdeolojisi: Berlin Türkleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 82, Sonbahar.
 • Kemeş, B. (1998). Batı Medyasında İslam İmajı, İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Kongar, E. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür, http://www.kongar.org/makaleler/mak_ku.php, Çevrimiçi: 29 Ekim 2010.
 • Kurtuluş, Y. (2000). “Görsel Nesne Olarak 2 Resim”, İletişim Dergisi, No:6, Yaz.
 • Lull, J. (2001). Medya İletişim Kültür, Çev. Nazife Güngör, Ankara, Vadi Yayınları.
 • Marks, L. (2003). The Skin Of The Film, Intercultural Cinema, Embodiment and The Senses, London: Duke University Press.
 • Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü, Ankara, Ark Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu, (2014). http://www.tdk.gov.tr. Çevrimiçi: 10 Kasım 2014.
 • Türkoğlu, N. (2004). “Bereketli Kimlikler ve Televizyonda Kültür Vatandaslığı”, Kültürel Üretim Alanları Renkli Atlas, Der: Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Babil Yayınları.
 • Yeğenoglu, M. (1995). “Sömürge Sonrası Dünyada Göçmen Kimliği”, Mürekkep, Kış/Bahar.
 • http://www.beyazperde.com/sinemasal/fatihakinsinemasi Çevrimiçi: 17.12.2009.
 • http://www.biyografi.info/kisi/fatih-akin Çevrimiçi: 20.12.2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Burcu ZEYBEK Bu kişi benim
Istanbul University, Faculty of Communication, The Departmant of Public Relations and Publicity, Istanbul-Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 7 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA
ZEYBEK, B. (2016). An Analysis of Identities in The Context of Cultural Encounters. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 7(25), 103-122. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.4.006.x