Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 23, Sayfalar 7 - 16 2016-04-01

Emeğin Vasıflandırılması Bağlamında Bilgi Toplumu Yazınında E-Öğrenim
E-Learning In the Context of Qualification of Labour in Information Society Literatüre

Serhat ÇOBAN [1]


Günümüz toplumlarında emeğin vasıflandırılmasına yönelik politikaların yaygınlık kazandığından bahsetmek mümkün olmakla birlikte karar alıcı konumda bulunanların bu doğrultuda çeşitli politika belgeleri oluşturduğu görülür. Yeni iletişim teknolojilerinin günümüzde kullanımının yaygınlaşması ile oluşan e-öğrenim pratiklerini ve bu pratiklere dönük hazırlanan politika belgelerini bu anlamda ele almak gerekmektedir. Özellikle de kapitalizmin girdiği yapısal krizleri aşmada ve sermayenin yeniden yapılanması bağlamında emeğin vasıflandırılma istencinin giderek arttığı görülürken bu çalışma bu istencin e-öğrenim yaklaşımları içindeki izlerini sürecektir. Özellikle de Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu yaklaşımları çerçevesinde oluşturduğu politika belgelerinde yer alan e-öğrenme yaklaşımları bu istenç çerçevesinde ele alınarak irdelenecektir.
Policies towards qualification of labour are getting common in today’s societies and people in high ranks put their efforts to encourage it by creating political documents. E-learning practices which are getting popular thanks to advancements in communication tech and political documents concerned of these practices should be examined in such way. While observing that increase in demand for qualification of labour gaining speed accereleratingly in order to reorganize the capital and overcome structural crises due to capitalism. Such work will continue to create traces in the demand of approaches toward e-learning. Especially, approaches of e-learning mentioned in political documents which are created accordingly to information society of European Union will be considered by realizing this demand.
 • Arslan, A. (2015). İşin İçinde “İş” Var: Kapitalist İdeoloji ve Çalışma. Katkı, 1 (1), 45-57.
 • Aydoğanoğlu, E. (2009). Kapitalizm ve Kriz. Ankara: Kültür Sanat Sen Yayınları.
 • Bangeman Report. (1994). Europe and the Global Information Society. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Başaran, F. (2004).Enformasyon Toplumu Politikaları ve Gelişmekte Olan Ülkeler. İletişim: Araştırmaları, 2 (2), 7-31.
 • Belek, İ. (1999). “Postkapitalist” Paradigmalar. İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Commission Report. (2000). eLearning: Designing Tomorrow’s Education. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Dobb, M. (1992).Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Ducatel, K., Shapiro, H., Rees, T., ve Weinkopf, C. (2000).Toward the Learning Labor Market. The Information Society in Europe: Work and Life in an Age of Globalization. D. Ken, W. Juliet ve H. Werner (Edt.), Work and Life in an Age of Globalization içinde (s. 141-172). USA: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Geray, H. (1994).Yeni İletişim Teknolojileri. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık.
 • Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Jessua, C. (2005). Kapitalizm. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Kumar, K. (2010). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Marx, K. (2007). Kapital – Birinci Cilt. Ankara: Sol Yayınları.
 • Öngen, T. (1996).Prometheus’un Sönmeyen Ateşi. İstanbul: Alan Yayınları.
 • Saner, D.C. (1993).Zenginler, Yoksullar ve Robotlar. İstanbul: Bireşim Yayınları.
 • Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communicetion. The Bell System Technical Journal, 27, 379-423.
 • Tekdemir, Ö. (2010). Makinenin Yükselişi ve Sanat. Bibliotech-Felsefe Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan- Mayıs, 67-69.
 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi.Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Törenli, N. (2004). Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Uçkan, B. (1998). Küreselleşme ve Devletin İş Piyasasındaki Rolü. Çimento İşveren Dergisi, 12, 2-10.
 • Wayne, M. (2009).Marksizm ve Medya Araştırmaları. İstanbul: Yordam Yayınları.
 • White Paper. (1995). White Paper on Education and Training: Teaching and
 • Lerning, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Serhat ÇOBAN
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim F

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2021
Kabul Tarihi : 14 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Çoban, S . (2016). Emeğin Vasıflandırılması Bağlamında Bilgi Toplumu Yazınında E-Öğrenim . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 7 (23) , 7-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54431/740881