Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Altyapısının Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 22, 29 - 42, 01.01.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.002.x

Öz

Toplumsal yaşamın güvenliğini sağlamak, maddi ve manevi kayıplara neden olan afetlere karşı dirençli topluluklar oluşturmak için bölgesel ve ulusal düzeyde afete hazırlık çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Bu nedenle ülkesel ve bölgesel planlama çalışmaları oldukça önemlidir ve bu planlama çalışmalarının en önemli parçalarından biri de kuşkusuz bilgisayar teknolojilerinin bu alanda aktif olarak kullanılmasıdır. Her alanda olduğu gibi afet ve acil durum yönetimi açısından da elde edilen her bilginin etkin kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada bilgi teknolojilerinin kullanımı afet yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada coğrafi konumu itibariyle doğal afetlerin yanı sıra yoğun sanayisi ile acil durumları barındıran Kocaeli iline ait Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri altyapısının afet yönetimi açısından değerlendirilmesi derinlemesine mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma sürecinde ildeki diğer ilgili kurumlar/birimler Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı- AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı ile de görüşmeler yapılarak kurumlar arası işbirliği çalışmaları da mercek altına alınmıştır. Çalışma sonucunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KBB Coğrafi Bilgi Sistemi CBS altyapısının ilgili kurumlar ile veri alışverişi yapabilecek bir altyapıya sahip olduğu, ancak bina stokları ve endüstriyel kuruluşlara ait bilgilerin eksikliğinden dolayı hasar tahmini çalışmalarının yapılmamış ve karar destek sisteminin oluşturulmamış olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akdağ, S. E., (2002), Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıştay Başkanlığı, Ankara
 • Akkoç, Y.S., (2011), Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, İdarecinin Sesi
 • Arca, D., (2012), Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama, Karaelmas Science and Engineering Journal, 2(2), 53-61
 • Aydinoglu, AC. Quak, W., Yomralıoglu, T., (2009) Some Spatial Data Management Issues towards Building SDI, International Workshop on Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas, FIG Commission 3 Workshop, 24 February, Mainz, Germany
 • Bank, E., (2013, Kasım), Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bütünleşik Entegrasyon Kavramı ve Önemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13, Ankara
 • Bilir, S., (2009), Bir Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Projesinde Üç Boyutlu Görselleme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Birand, A. ve Ergünay, O., (2001), Türkiye’nin Afet Sorunlarına Genel Bakış ve Erzincan Depremi Uygulaması, Türkiye Deprem Vakfı, İstanbul.
 • Can, E., (2005), Entegre Afet Yönetim Sistemi ve İlkeleri, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayını, Ankara, 1-9
 • Demirci, A., Karakuyu, M., (2014) (ziyaret tarihi), Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Rolü- The Role of Geographic Information Technologies on Disaster Management, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 12, 67-100, http://e- dergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article/viewFile/1021006206/1021005927
 • Durduran, S.S., Geymen, A., (2008), Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi, 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Ergünay, O., (2002), Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi (AFOM), Ankara
 • Ersoy, Ş., (2013), 2013 Afet Raporu Dünya ve Türkiye
 • FEMA, (2014), What is Mitigations? [online], , http://www.fema.gov/government
 • Greene, R. W., (2002), Confronting Catastrophe, A GIS Handbook, ESRI, California, U. S.
 • Güler, H. H., (2009) (ziyaret tarihi), Afet Yönetimi- Erken Uyarı ve Bilgi Teknolojileri *online+, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, http://80.251.38.220/download/notlar/MSS414/
 • Gülkan, P., Balamir, M., Yakut, A., (2003), Afet Yönetiminin Stratejik İlkeleri: Türkiye’deki ve Dünyadaki Politikalara Genel Bakış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eylül
 • Güvel, E.A., (2001). Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, syf:20-21, İstanbul.
 • Iwan, W.D., Cluff, L. S., Kimpel, J. F., Masaki-Schatz, S.H., Nigg, J. M., S. Roth, Sr, R., Stanley Sr, E., Thomas, F.H., (1999), “Mitigation Emerges as Major Strategy for Reducing Losses Caused by Natural Disasters”, Science, Vol. 284, 1943-1947
 • İlter, H.B., Özkeser, İ., (2007), Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Afet ve Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemleri, TMMOB Afet Sempozyumu, 295-300
 • Kanamori, H., Hauksson, E., Heaton, T., (1997), Real-time seismology and earthquake hazard mitigation, Nature, 390, 461-464
 • Meissner, A., Luckenbach, T., Risse T., Kirste T., Kirchner H., (2002), Design Challenges for an Integrated Disaster Management Communication and Information System, The First IEEE Workshop on Disaster Recovery Networks (DIREN 2002)
 • Midkiff S. F. and C. W. Bostian, (2001), Rapidly Deployable Broadband Wireless Communications for Emergency Management, National Digital Government Research Conference, http://www.cwt.vt.edu/disaster_response/dgo2001_paper.pdf
 • Press, F., Hamilton, M.,R., (1999), Mitigating Natural Disasters, Science, Vol. 284, 1927
 • Radke, J., Cova, T., Sheridan M., Troy, A., Mu, L., Johnson R., (2000), Application challenges for geographic information science: implications for research, education and policy for emergency preparedness and response, Journal of the Urban and Regional Information Systems Association, 12(2), 15-30, 2000.
 • SDN, (2014) (Ziyaret Tarihi), http://www.scidev.net/global/communication/feature/early-warning-of- disasters-facts-and-figures-1.html
 • Şengezer, B., Kansu, H., (2001), Kapsamı Afet Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 3-200
 • Türkoğlu, H., Tezer, A., Yiğiter, R., (2001), Şehir Planlamada Afetlere Yönelik Zarar Azaltma Stratejileri, İTÜ Afet Yönetim Merkezi, İTÜ Press
 • Waugh, W. L., Jr., John, R., (1990), Handbook of Emergency Management: Programs and Policies Dealing with Major Hazards and Disasters, Greenwood Publishing Group
 • Vyas, T., Desai, A., (2007), Information Technology for Disaster Management, Proceedings of National Conferenceİ INDIACom-2007, February 23-24
 • Yalçıner, Ö., (2002), Depreme Dayanıklı Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 17, No 3, 153-165
 • Yomralıoğlu, T., (2000), Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akademik kitabevi, Trabzon.

An Evaluation of the Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technologies IT in Terms of Disaster Management

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 22, 29 - 42, 01.01.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.002.x

Öz

It is inevitable to ensure the security of social life and to do preparatory work against disasters at regional and national levels in order to create communities that are resistant to disasters causing financial and spritual losses. Therefore, regional and national planning are very important and one of the most important parts of this planning is undoubtedly the active use of computer technologies in this field. As in all fields, the effective use of any piece of information obtained in terms of disaster and emergency management is very crucial. In this regard the use of information technologies has come to the fore as an essential part of disaster management. In this study, Metropolitan Municipality Information Technologies infrastructure was evaluated with in-depth interview method in terms of disaster management in Kocaeli province which, due to its geographical position, contains risks of natural disasters as well as emergency situations with its dense population and industry. During the study period other relevant institutions/units in the province Disaster and Emergency Management Authority- AFAD, Fire Department were interviewed and inter-institutional cooperation activities were put under the microscope. In conclusion; It was found that Kocaeli Metropolitan Municipality KBB Geographic Information System GIS had an infrastructure that could exchange data with the relevant institutions, yet it was found that damage estimation work was not done and the decision support systems were not created due to the lack of information on building inventories, and industrial organizations.

Kaynakça

 • Akdağ, S. E., (2002), Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıştay Başkanlığı, Ankara
 • Akkoç, Y.S., (2011), Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, İdarecinin Sesi
 • Arca, D., (2012), Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama, Karaelmas Science and Engineering Journal, 2(2), 53-61
 • Aydinoglu, AC. Quak, W., Yomralıoglu, T., (2009) Some Spatial Data Management Issues towards Building SDI, International Workshop on Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas, FIG Commission 3 Workshop, 24 February, Mainz, Germany
 • Bank, E., (2013, Kasım), Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bütünleşik Entegrasyon Kavramı ve Önemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13, Ankara
 • Bilir, S., (2009), Bir Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Projesinde Üç Boyutlu Görselleme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Birand, A. ve Ergünay, O., (2001), Türkiye’nin Afet Sorunlarına Genel Bakış ve Erzincan Depremi Uygulaması, Türkiye Deprem Vakfı, İstanbul.
 • Can, E., (2005), Entegre Afet Yönetim Sistemi ve İlkeleri, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayını, Ankara, 1-9
 • Demirci, A., Karakuyu, M., (2014) (ziyaret tarihi), Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Rolü- The Role of Geographic Information Technologies on Disaster Management, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 12, 67-100, http://e- dergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article/viewFile/1021006206/1021005927
 • Durduran, S.S., Geymen, A., (2008), Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi, 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, Kayseri
 • Ergünay, O., (2002), Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi (AFOM), Ankara
 • Ersoy, Ş., (2013), 2013 Afet Raporu Dünya ve Türkiye
 • FEMA, (2014), What is Mitigations? [online], , http://www.fema.gov/government
 • Greene, R. W., (2002), Confronting Catastrophe, A GIS Handbook, ESRI, California, U. S.
 • Güler, H. H., (2009) (ziyaret tarihi), Afet Yönetimi- Erken Uyarı ve Bilgi Teknolojileri *online+, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, http://80.251.38.220/download/notlar/MSS414/
 • Gülkan, P., Balamir, M., Yakut, A., (2003), Afet Yönetiminin Stratejik İlkeleri: Türkiye’deki ve Dünyadaki Politikalara Genel Bakış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eylül
 • Güvel, E.A., (2001). Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, syf:20-21, İstanbul.
 • Iwan, W.D., Cluff, L. S., Kimpel, J. F., Masaki-Schatz, S.H., Nigg, J. M., S. Roth, Sr, R., Stanley Sr, E., Thomas, F.H., (1999), “Mitigation Emerges as Major Strategy for Reducing Losses Caused by Natural Disasters”, Science, Vol. 284, 1943-1947
 • İlter, H.B., Özkeser, İ., (2007), Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Afet ve Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemleri, TMMOB Afet Sempozyumu, 295-300
 • Kanamori, H., Hauksson, E., Heaton, T., (1997), Real-time seismology and earthquake hazard mitigation, Nature, 390, 461-464
 • Meissner, A., Luckenbach, T., Risse T., Kirste T., Kirchner H., (2002), Design Challenges for an Integrated Disaster Management Communication and Information System, The First IEEE Workshop on Disaster Recovery Networks (DIREN 2002)
 • Midkiff S. F. and C. W. Bostian, (2001), Rapidly Deployable Broadband Wireless Communications for Emergency Management, National Digital Government Research Conference, http://www.cwt.vt.edu/disaster_response/dgo2001_paper.pdf
 • Press, F., Hamilton, M.,R., (1999), Mitigating Natural Disasters, Science, Vol. 284, 1927
 • Radke, J., Cova, T., Sheridan M., Troy, A., Mu, L., Johnson R., (2000), Application challenges for geographic information science: implications for research, education and policy for emergency preparedness and response, Journal of the Urban and Regional Information Systems Association, 12(2), 15-30, 2000.
 • SDN, (2014) (Ziyaret Tarihi), http://www.scidev.net/global/communication/feature/early-warning-of- disasters-facts-and-figures-1.html
 • Şengezer, B., Kansu, H., (2001), Kapsamı Afet Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 3-200
 • Türkoğlu, H., Tezer, A., Yiğiter, R., (2001), Şehir Planlamada Afetlere Yönelik Zarar Azaltma Stratejileri, İTÜ Afet Yönetim Merkezi, İTÜ Press
 • Waugh, W. L., Jr., John, R., (1990), Handbook of Emergency Management: Programs and Policies Dealing with Major Hazards and Disasters, Greenwood Publishing Group
 • Vyas, T., Desai, A., (2007), Information Technology for Disaster Management, Proceedings of National Conferenceİ INDIACom-2007, February 23-24
 • Yalçıner, Ö., (2002), Depreme Dayanıklı Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 17, No 3, 153-165
 • Yomralıoğlu, T., (2000), Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akademik kitabevi, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fatih AKBULUT Bu kişi benim

Serpil GERDAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 7 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA AKBULUT, F., & GERDAN, S. (2016). An Evaluation of the Infrastructure of Kocaeli Metropolitan Municipality Information Technologies IT in Terms of Disaster Management. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 7(22), 29-42. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.002.x