Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Toplumsal Olaylara Sanal Duyarlılıklar; İnteraktif Sözlükler ve Bedelli Askerlik Hakkı Örneği

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 22, 67 - 82, 01.01.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.005.x

Öz

Toplum tarafından kutsanan askerlik vazifesinin bedelli hakkı ile muaf hale getirilmesi, toplumda bir hassasiyet oluşturmuş ve tartışma konusu haline gelmiştir. Toplum ve yeni medya teknolojileri ilişkisi göz önüne alındığında zaman zaman yaptığı eylemlerle toplumu peşinden sürükleyen interaktif sözlüklerin inci sözlük, ekşisözlük, uludağ sözlük, itüsözlük vb. bedelli askerliğe nasıl yaklaştığı incelenecektir. Bu bağlamda, interaktif sözlüklerin özellikleri ve bu özelliklere bağlı olarak dijital ortamda nasıl örgütlü olarak hareket ettiği ve bu ortak hareketlerin toplumsal sonuçları bedelli askerlik örneği üzerine yazılan entryler ve hazırlanan capsler üzerinden değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu. (21 Haziran 1927). ASAL. Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/kanun/1111_As.Kanunu.pdf
 • Akyürek, Salih. (Kasım 2010). Zorunlu Askerlik Ve Profesyonel Ordu. Ankara: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi. Rapor no:24.
 • Araz, A. (1998). Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Sunumu. Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi SBE.
 • Arslantürk, Zeki ve Tayfun Amman. (1999). Sosyoloji, Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları
 • ‚Askerlik Hizmet Süreleri‛. TC. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı web sitesi erişim tarihi (25 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/Gun.kadar%20askerlik%20hiz.htm
 • ‚ASAL Tarihçe‛. TC. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı web sitesi erişim tarihi (25 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/
 • Aziz, Aysel. (1982). Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim. Ankara:AÜSBF Basın-Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • ‚Bedelli Askerlik‛. Ekşi Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). https://eksisozluk.com/bedelli-askerlik-- 39846
 • ‚Bedelli Askerlik‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/?k=bedelli+askerlik&ce=goster
 • ‚Bedelli Askerlik‛. İTÜ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). https://tr.instela.com/bedelli-askerlik-- 22689
 • ‚Bedelli Askerlik‛. Uludağ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.uludagsozluk.com/k/bedelli-askerlik/
 • ‚Bedelli Askerlik 2014‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015).
 • ‚Bedelli Askerliğe Kaç Kişi Başvurdu‛. (25 Ocak 2015). Sabah. Erişim Tarihi (23 Mart 2015) http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/01/25/bedelli-askerlige-kac-kisi-basvurdu
 • ‚Bedelli Askerlik İçin Kaç Kişi Başvurdu?‛ (17 Şubat 2015). TRTHaber. Erişim Tarihi (23 Mart 2015) http://www.trthaber.com/haber/gundem/bedelli-askerlik-icin-kac-kisi-basvurdu-167831.html
 • ‚Bedelli Askerlik Yapıp Erkeğim Diye Dolaşmak‛, EkşiSözlük. erişim tarihi (20 Nisan 2015) https://eksisozluk.com/bedelli-askerlik-yapip-erkegim-diye-dolasmak-- 4618044?searchform.niceonly=true&a=search
 • ‚Bedelli Askerlik Yapan Milliyetçi‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapan-milliyet%C3%A7i/
 • ‚Bedelli Askerlik Yapanlar Savasa Gidiyor Mu Beyler‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapanlar-savasa-gidiyor-mu-beyler/
 • ‚Bedelli Askerlik Yapan Var Mı‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapan-var-m%C4%B1/
 • ‚Bedelli Bekleyen Erkek‛. Uludağ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.uludagsozluk.com/k/bedelli-askerlik-bekleyen-erkek/
 • Cooley, Charles Horton; Robert Cooley; Angel Lowell ve Juilliard Carr, (1951). ‚Primary and NonPrimary Groups‛. Readings in Sociology, (ed. Alfered M. Lee). New York: Barnes&Noble Inc.
 • Coştu, Yakup. (2009). ‚Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme‛. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. IX . sayı: 3. 117-140.
 • ‚Dünden bugüne bedelli askerlik‛. (22 Kasım 2011). Ahaber. Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://web.archive.org/web/20150217084057/http://www.ahaber.com.tr/gundem/2011/11/22/du nden-bugune-bedelli-askerlik Ekşi Sözlük erişim https://eksisozluk.com/
 • Esgin, A. (2005). Anthony Giddens Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gecas, Viktor. (2000). ‚Socialization‛. Encyclopaedia of Sociology Vol: 1. (Ed. Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery). 2855-2864. New York:Macmillan Reference
 • Giddens, A. (2003). Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi, (çev.) Ü. Tatlıcan ve B. Baldız. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday &Company Inc.
 • Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Anchor Books, Doubleday & Company Inc.
 • Inkeles, Alex, (1969). ‚Social Structure and Socizalization‛. Handbook of Socialization Theory and Research. (ed. David A. Goslin ve Rand McNally. Chicago.
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/4l16rm61o/
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/e96joj483/
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/t8a7mvcbf/
 • İnci Sözlük http://www.incisozluk.com.tr/
 • İTÜ sözlük https://tr.instela.com
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. (1996). İnsan ve İnsanlar. İstanbul:Evrim.
 • Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek. Ankara:Dipnot Yayınları.
 • Lamphere, R. A. ve M.R. Leary. (1990). ‚Private and Public Self-Processes: A Return to James’s Constituents of the Self‛. Personality and Social Psychology Bulletin. 16 (4). (717-725).
 • Martin, Jenna St. (2007). ‚Socialization‛: The Politics And History Of A Psychological Concept, 1900- 1970. Unpublished Masters Thesis. Connecticut: Wesleyan University.
 • Özkalp, E. (2003). ‚Sosyolojinin Ortaya Çıkısı ve Kuramsal Yaklasımlar‛. (2. bs.). Davranış Bilimlerine Giriş. (Ed. E. Özkal.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Penpençe, D. (2006). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş: SİÜ SBE
 • Pressey, A. D. ve Selassıe, H. G., (2002). ‚Are Cultural Differences Overrated? Examining the Influence of National Culture on International Buyer-Seller Relationships‛. Journal of Consumer Behaviour 2. (354-368).
 • Tepstra, V. ve Kenneth, D. (1992). The Cultural Environment of İnternational Bussiness. (3. Ed.). Indianapolice: Tompson Information/Pub. Group Uludağ Sözlük http://www.uludagsozluk.com/
 • ‚Vatandaşa Bedel Ağır Geldi‛. (2 Mayıs 2012). Habertürk. Erişim tarihi (23 Mart 2015) http://www.haberturk.com/gundem/haber/738968-vatandasa-bedel-agir-geldi
 • Wallace, Ruth A. ve Alison Wolf. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Klasik Geleneğin Geliştirilmesi. (çev. Leyla Elburuz ve M. Rami Ayas). İzmir : Punto Yay
 • Wrightsman, L.R; Deaux, K. (1981). Social Psychology in the 80’s. California: Brooks/Cole Pub.

Virtual Sensitivity for Social Events; Interactive Dictionaries and Sample of Right to Paid-For Military Service

Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı: 22, 67 - 82, 01.01.2016
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.005.x

Öz

Being able to exempted from military service by paying Money paid-for military service has brought some inconveniences and argumentation in the community especially for the people who consider that the military service is a sanctified phenomenon. As far as the relationship between the community and new media technolgoies are concerned this work will focus on how the interactive dictionaries that has a significant influences on community apporach to the mentioned military service opportunities. In this respect how they take perfectly organized action in the issues and the characteristics of the interactive dictionaries will be evaluated as well as the social consequences for the community.

Kaynakça

 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu. (21 Haziran 1927). ASAL. Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/kanun/1111_As.Kanunu.pdf
 • Akyürek, Salih. (Kasım 2010). Zorunlu Askerlik Ve Profesyonel Ordu. Ankara: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi. Rapor no:24.
 • Araz, A. (1998). Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Sunumu. Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi SBE.
 • Arslantürk, Zeki ve Tayfun Amman. (1999). Sosyoloji, Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları
 • ‚Askerlik Hizmet Süreleri‛. TC. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı web sitesi erişim tarihi (25 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/Gun.kadar%20askerlik%20hiz.htm
 • ‚ASAL Tarihçe‛. TC. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı web sitesi erişim tarihi (25 Mart 2015). http://www.asal.msb.gov.tr/
 • Aziz, Aysel. (1982). Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim. Ankara:AÜSBF Basın-Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • ‚Bedelli Askerlik‛. Ekşi Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). https://eksisozluk.com/bedelli-askerlik-- 39846
 • ‚Bedelli Askerlik‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/?k=bedelli+askerlik&ce=goster
 • ‚Bedelli Askerlik‛. İTÜ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). https://tr.instela.com/bedelli-askerlik-- 22689
 • ‚Bedelli Askerlik‛. Uludağ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.uludagsozluk.com/k/bedelli-askerlik/
 • ‚Bedelli Askerlik 2014‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015).
 • ‚Bedelli Askerliğe Kaç Kişi Başvurdu‛. (25 Ocak 2015). Sabah. Erişim Tarihi (23 Mart 2015) http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/01/25/bedelli-askerlige-kac-kisi-basvurdu
 • ‚Bedelli Askerlik İçin Kaç Kişi Başvurdu?‛ (17 Şubat 2015). TRTHaber. Erişim Tarihi (23 Mart 2015) http://www.trthaber.com/haber/gundem/bedelli-askerlik-icin-kac-kisi-basvurdu-167831.html
 • ‚Bedelli Askerlik Yapıp Erkeğim Diye Dolaşmak‛, EkşiSözlük. erişim tarihi (20 Nisan 2015) https://eksisozluk.com/bedelli-askerlik-yapip-erkegim-diye-dolasmak-- 4618044?searchform.niceonly=true&a=search
 • ‚Bedelli Askerlik Yapan Milliyetçi‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapan-milliyet%C3%A7i/
 • ‚Bedelli Askerlik Yapanlar Savasa Gidiyor Mu Beyler‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapanlar-savasa-gidiyor-mu-beyler/
 • ‚Bedelli Askerlik Yapan Var Mı‛. İnci Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.incisozluk.com.tr/w/bedelli-askerlik-yapan-var-m%C4%B1/
 • ‚Bedelli Bekleyen Erkek‛. Uludağ Sözlük. Erişim tarihi (20 Nisan 2015). http://www.uludagsozluk.com/k/bedelli-askerlik-bekleyen-erkek/
 • Cooley, Charles Horton; Robert Cooley; Angel Lowell ve Juilliard Carr, (1951). ‚Primary and NonPrimary Groups‛. Readings in Sociology, (ed. Alfered M. Lee). New York: Barnes&Noble Inc.
 • Coştu, Yakup. (2009). ‚Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme‛. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. IX . sayı: 3. 117-140.
 • ‚Dünden bugüne bedelli askerlik‛. (22 Kasım 2011). Ahaber. Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://web.archive.org/web/20150217084057/http://www.ahaber.com.tr/gundem/2011/11/22/du nden-bugune-bedelli-askerlik Ekşi Sözlük erişim https://eksisozluk.com/
 • Esgin, A. (2005). Anthony Giddens Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gecas, Viktor. (2000). ‚Socialization‛. Encyclopaedia of Sociology Vol: 1. (Ed. Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery). 2855-2864. New York:Macmillan Reference
 • Giddens, A. (2003). Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi, (çev.) Ü. Tatlıcan ve B. Baldız. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday &Company Inc.
 • Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Anchor Books, Doubleday & Company Inc.
 • Inkeles, Alex, (1969). ‚Social Structure and Socizalization‛. Handbook of Socialization Theory and Research. (ed. David A. Goslin ve Rand McNally. Chicago.
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/4l16rm61o/
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/e96joj483/
 • İnci Caps.(2 Aralık 2014) Erişim tarihi (23 Mart 2015). http://www.incicaps.com/c/t8a7mvcbf/
 • İnci Sözlük http://www.incisozluk.com.tr/
 • İTÜ sözlük https://tr.instela.com
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem. (1996). İnsan ve İnsanlar. İstanbul:Evrim.
 • Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek. Ankara:Dipnot Yayınları.
 • Lamphere, R. A. ve M.R. Leary. (1990). ‚Private and Public Self-Processes: A Return to James’s Constituents of the Self‛. Personality and Social Psychology Bulletin. 16 (4). (717-725).
 • Martin, Jenna St. (2007). ‚Socialization‛: The Politics And History Of A Psychological Concept, 1900- 1970. Unpublished Masters Thesis. Connecticut: Wesleyan University.
 • Özkalp, E. (2003). ‚Sosyolojinin Ortaya Çıkısı ve Kuramsal Yaklasımlar‛. (2. bs.). Davranış Bilimlerine Giriş. (Ed. E. Özkal.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Penpençe, D. (2006). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş: SİÜ SBE
 • Pressey, A. D. ve Selassıe, H. G., (2002). ‚Are Cultural Differences Overrated? Examining the Influence of National Culture on International Buyer-Seller Relationships‛. Journal of Consumer Behaviour 2. (354-368).
 • Tepstra, V. ve Kenneth, D. (1992). The Cultural Environment of İnternational Bussiness. (3. Ed.). Indianapolice: Tompson Information/Pub. Group Uludağ Sözlük http://www.uludagsozluk.com/
 • ‚Vatandaşa Bedel Ağır Geldi‛. (2 Mayıs 2012). Habertürk. Erişim tarihi (23 Mart 2015) http://www.haberturk.com/gundem/haber/738968-vatandasa-bedel-agir-geldi
 • Wallace, Ruth A. ve Alison Wolf. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Klasik Geleneğin Geliştirilmesi. (çev. Leyla Elburuz ve M. Rami Ayas). İzmir : Punto Yay
 • Wrightsman, L.R; Deaux, K. (1981). Social Psychology in the 80’s. California: Brooks/Cole Pub.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gül Dilek TÜRK

Bahar TUGEN ÖZTÜRK Bu kişi benim

Aysel AY Bu kişi benim

Esra DEMİRCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 7 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA TÜRK, G. D., TUGEN ÖZTÜRK, B., AY, A., DEMİRCİ, E. (2016). Virtual Sensitivity for Social Events; Interactive Dictionaries and Sample of Right to Paid-For Military Service. AJIT-E: Academic Journal of Information Technology, 7(22), 67-82. https://doi.org/10.5824/1309-1581.2016.1.005.x