Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cinsiyet Dergilerinin Sosyal Medya Kullanımlarında Hazcı İleti Arayışı

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 14, 15 - 36, 01.01.2014
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2014.1.002.x

Öz

Günümüz toplumunda tüketim en önemli dinamiklerden biridir. Tüketimi her daim canlı tutabilmek sistemin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle var olan temel ihtiyaçların yanında haz duygusuna hitap eden imgelerle bireyleri sahte ihtiyaçlara yönlendirmek kapitalist devinimin özüdür. Geleneksel medya bu devinime yönelik iletiler hazırlayıp sunmaktadır. Sahte ihtiyaçlar yaratılması ve sunulması konusunda geleneksel medya içerisinde yer alan cinsiyet dergileri yayıncılık alanında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak geleneksel medyada cinsiyet dergiciliği, teknoloji çağı içerisinde etkili bir iletişim alanı haline gelen yeni medya ortamlarını özellikle de sosyal ağları kullanarak daha fazla hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, hazcı tüketimi teşvik eden kadın ve erkek dergilerinin soysa medya içerisinde yar alan sosyal ağlardaki içeriklerinde hazza dayalı iletilere ne kadar yer verdikleri ve dergi içeriğini bu platformlara ne kadar taşıdığı saptanmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de yayınlanmakta olan cinsiyet dergilerinden iki kadın Cosmopolitan ve Vogue ile iki erkek dergisi Esquire ve GQ’nun Facebook ve Twitter sayfalarındaki 2013 Ekim Ayı’na ait iletiler içerik çözümlemesi yöntemi ile irdelenecektir.

Kaynakça

 • Aydın, Serdar. (2010). Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İİBF. Dergisi, C. 15, S.3, ss.435-452.
 • Aydoğan, Filiz. (2005). Medya ve Tüketim Kültürü Üzerine Eleştirel Bir Analiz, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Aydoğan, Filiz. (2008). Erkeklerin Tüketici Kitleler Haline Getirilmesinde Erkek Dergilerinin Rolü Ve İçerik Analizi, http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&ano =97075_b6b19ee2175f6c983e7662e57d32f591&?. ss.239-246. Erişim Tarihi: 17.02.2014
 • Aslanoğlu, Rana. (2000). Kent, Kimlik, Küreselleşme, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu:Söylenceleri Yapıları, Çev: Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin, 5.bs., İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Bayraktutan, G., vd. (2012). Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel -Nitel Arayüzey İncelemesi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(3) ss.5-29.
 • Boyd, Danah M. ve Ellison, Nicole B. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, Cilt: 13, Sayı:1, ss. 1-11.
 • Bozarth, J. (2010). Social Media For Trainers. San Francisco: Pfeiffer Publish.
 • Bozkurt, Veysel. (2000). Puritanizm’den Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, 1.bs., Bursa, Alesta Yayınları.
 • Büyükşener, Ercüment, (2009). “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış”, XIV.
 • Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, ss.19-23.
 • Çelik, Sabahattin. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim, 1.bs., İstanbul, Derin Yayınları.
 • Dereli, Toker. (1995). Örgütsel Davranış, 3. basım, İstanbul, Menteş Yayınları.
 • Erdoğan, İlker., (2011). Erkek Dergilerinde (men’s Health-FHM-Esquire Türkiye Örneğinde Hegemonik Erkeklik, Beden Politikaları ve Yeni Erkek İmajı”, Ed. İlker Erdoğan, Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil, İstanbul, Kalkedon Yayınları, ss.41-68.
 • Erkul, Erdem R. (2009).“Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği” Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, Sayı 116, Aralık s. 96-101. (çevrimiçi) http://www.digitaldevlet.org/web2.0.pdf. Erişim Tarihi: 17.02.2014.
 • Ersoy, E., (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), ss.209-230.
 • Featherstone, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev: Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Giet, S. (2006). Özgürleşin Bu Bir Emirdir Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden, İstanbul, Dharma Yayınları.
 • İyiler, Zeynep (2009), Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracatta İnternet Zamanı: 1, Ankara, T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayını, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/46D1EEAF-D8D3-8566- 4520C3D0A2D71545/eticaretyen.pdf, Erişim Tarihi: 18.02.2014
 • Kutlar, Mithat. (2010). Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi, Fe Dergi 2, no. 2, http://cins.ankara.edu.tr/nali.pdf, ss.1-15.
 • Laughey, Dan (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, İstanbul, Kalkedon Yayınları.
 • Marangoz M., Yeşildağ, B., Saltık Arıkan, B. (2012). “E-Ticaret İşletmeleri Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi” Internet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.53-78.
 • Nair, Mohan (2011). Understanding and Measuring the Value of Social Media, Journal of Corporate Accounting and Finance, Sayı:22, ss. 45-51.
 • Odabaşı, Yavuz. (2006). Tüketim Kültürü, İstanbul, Sistem Yayınları.
 • Orçan, Mustafa. (2008). Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, 2.bs., Ankara, Harf Yayınları.
 • Olgundeniz S. S., Çatalcalı A., (2012) Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili Ve Söylemi: Diyet Ve Moda Haberleri Aracılığıyla Oluşturulan Kadın Kimlikleri, Selçuk İletişim Dergisi, C.7 S.2., ss.174-191.
 • Safko, L. (2010). The Social Media Bible. New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Şaylan, Gencay., (2002). Postmodernizm, 2.baskı, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları..
 • Şengün, H. İ., Karahan M., (2013). Hedonik (Hazcı) Tüketim Alışkanlıkları Ve Tüketicilerde Bu Tür Alışkanlıkları Motive Eden Nedenler, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dergisi, C:2 S:4, http://www.dicle.edu.tr/bolum/IDRIKT/dergi/S4/413-26.pdf, ss.13-26. Erişim Tarihi: 16.02.2014
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., vd. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım”, İstanbul, Kalkedon Yayınları.
 • Vaynerchuck, G. (2011). Teşekkür Ekonomisi Müşteri Memnuniyeti Yaratmak İçin Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalısınız?, İstanbul, MediaCat Kitapları.
 • Velioğlu, Özgür., (2010). Türkiye'de Değişen Tüketim Kültürünün Türk Sineması Güldürü Filmlerine Yansıması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wernick A., (1996). Promosyon Kültürü, çev. Osman Akınhay, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Williams, Raymond. (2007). Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, Çev. Savaş Kılıç, 3. bs., İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Yapar, A., (2009). Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

The Search for the Hedonistic Messages of the Gender Magazines through Their Use of Social Media

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 14, 15 - 36, 01.01.2014
https://doi.org/10.5824/1309-1581.2014.1.002.x

Öz

Consumption is one of the most important dynamics in today's society. Keeping consumption alive is very important for the functioning of the system. Therefore, alongside the basic needs of individuals, directing people to false needs with images that appeal to the sense of the pleasure is the essence of the capitalism. Traditional media prepares and presents messages towards this aim. Gender magazines, which is part of the traditional media that prepares and presents false needs, has a significant place in the field of magazine publishing. However, gender magazine publishing aims at reaching new and further target audiences, by utilizing new media, especially social networks, which becomes an effective communication field in the age of technology. This study aims to identify how men and women magazines, that encourages hedonistic consumption, carries their content and how much pleasure based messages they convey through their social networks which takes place in social media. Through the content analysis method, this study examines the messages conveyed during October 2013 in the Facebook and Twitter pages of the gender magazines, two female, Cosmopolitan and Vogue, and two male Esquire and GQ, that are published in Turkey.

Kaynakça

 • Aydın, Serdar. (2010). Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İİBF. Dergisi, C. 15, S.3, ss.435-452.
 • Aydoğan, Filiz. (2005). Medya ve Tüketim Kültürü Üzerine Eleştirel Bir Analiz, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Aydoğan, Filiz. (2008). Erkeklerin Tüketici Kitleler Haline Getirilmesinde Erkek Dergilerinin Rolü Ve İçerik Analizi, http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&ano =97075_b6b19ee2175f6c983e7662e57d32f591&?. ss.239-246. Erişim Tarihi: 17.02.2014
 • Aslanoğlu, Rana. (2000). Kent, Kimlik, Küreselleşme, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu:Söylenceleri Yapıları, Çev: Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin, 5.bs., İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Bayraktutan, G., vd. (2012). Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel -Nitel Arayüzey İncelemesi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(3) ss.5-29.
 • Boyd, Danah M. ve Ellison, Nicole B. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, Cilt: 13, Sayı:1, ss. 1-11.
 • Bozarth, J. (2010). Social Media For Trainers. San Francisco: Pfeiffer Publish.
 • Bozkurt, Veysel. (2000). Puritanizm’den Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, 1.bs., Bursa, Alesta Yayınları.
 • Büyükşener, Ercüment, (2009). “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış”, XIV.
 • Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, ss.19-23.
 • Çelik, Sabahattin. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim, 1.bs., İstanbul, Derin Yayınları.
 • Dereli, Toker. (1995). Örgütsel Davranış, 3. basım, İstanbul, Menteş Yayınları.
 • Erdoğan, İlker., (2011). Erkek Dergilerinde (men’s Health-FHM-Esquire Türkiye Örneğinde Hegemonik Erkeklik, Beden Politikaları ve Yeni Erkek İmajı”, Ed. İlker Erdoğan, Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil, İstanbul, Kalkedon Yayınları, ss.41-68.
 • Erkul, Erdem R. (2009).“Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği” Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, Sayı 116, Aralık s. 96-101. (çevrimiçi) http://www.digitaldevlet.org/web2.0.pdf. Erişim Tarihi: 17.02.2014.
 • Ersoy, E., (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), ss.209-230.
 • Featherstone, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev: Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Giet, S. (2006). Özgürleşin Bu Bir Emirdir Kadın ve Erkek Dergilerinde Beden, İstanbul, Dharma Yayınları.
 • İyiler, Zeynep (2009), Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracatta İnternet Zamanı: 1, Ankara, T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayını, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/46D1EEAF-D8D3-8566- 4520C3D0A2D71545/eticaretyen.pdf, Erişim Tarihi: 18.02.2014
 • Kutlar, Mithat. (2010). Osmanlı Kadın Dergileri içinde Erkekler Dünyası Dergisi, Fe Dergi 2, no. 2, http://cins.ankara.edu.tr/nali.pdf, ss.1-15.
 • Laughey, Dan (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, İstanbul, Kalkedon Yayınları.
 • Marangoz M., Yeşildağ, B., Saltık Arıkan, B. (2012). “E-Ticaret İşletmeleri Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi” Internet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.53-78.
 • Nair, Mohan (2011). Understanding and Measuring the Value of Social Media, Journal of Corporate Accounting and Finance, Sayı:22, ss. 45-51.
 • Odabaşı, Yavuz. (2006). Tüketim Kültürü, İstanbul, Sistem Yayınları.
 • Orçan, Mustafa. (2008). Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, 2.bs., Ankara, Harf Yayınları.
 • Olgundeniz S. S., Çatalcalı A., (2012) Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili Ve Söylemi: Diyet Ve Moda Haberleri Aracılığıyla Oluşturulan Kadın Kimlikleri, Selçuk İletişim Dergisi, C.7 S.2., ss.174-191.
 • Safko, L. (2010). The Social Media Bible. New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Şaylan, Gencay., (2002). Postmodernizm, 2.baskı, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları..
 • Şengün, H. İ., Karahan M., (2013). Hedonik (Hazcı) Tüketim Alışkanlıkları Ve Tüketicilerde Bu Tür Alışkanlıkları Motive Eden Nedenler, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dergisi, C:2 S:4, http://www.dicle.edu.tr/bolum/IDRIKT/dergi/S4/413-26.pdf, ss.13-26. Erişim Tarihi: 16.02.2014
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., vd. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım”, İstanbul, Kalkedon Yayınları.
 • Vaynerchuck, G. (2011). Teşekkür Ekonomisi Müşteri Memnuniyeti Yaratmak İçin Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalısınız?, İstanbul, MediaCat Kitapları.
 • Velioğlu, Özgür., (2010). Türkiye'de Değişen Tüketim Kültürünün Türk Sineması Güldürü Filmlerine Yansıması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wernick A., (1996). Promosyon Kültürü, çev. Osman Akınhay, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Williams, Raymond. (2007). Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, Çev. Savaş Kılıç, 3. bs., İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Yapar, A., (2009). Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mert GÜRER Bu kişi benim
Kocaeli Üniv. İletişim Fakültesi


Saadet Zeynep Varlı GÜRER Bu kişi benim
Kocaeli Üniv. İletişim Fakültesi


Nihan DÖNMEZ Bu kişi benim
Kocaeli Üniv. İletişim Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Gürer, M. , Gürer, S. Z. V. & Dönmez, N. (2014). Cinsiyet Dergilerinin Sosyal Medya Kullanımlarında Hazcı İleti Arayışı . AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 5 (14) , 15-36 . DOI: 10.5824/1309-1581.2014.1.002.x