Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 11, Sayfalar 105 - 124 2013-04-01

The İllegal Immigration Problem in Internet Journalism January 2011-April 2012
İnternet Haberciliğinde Yasadışı Göç Sorunu Ocak 2011-Nisan 2012

Mukadder ÇAKIR [1]


Throughout history, people who search for new and different worlds and want to live in better conditions tend to migrate. Reason of the migration is to deny the given reality and start searching by combining this denial with hope. Becoming distant from your own country, setting off on a journey and not knowing the place you will arrive in detail bring along processes that many risks are taken and in these processes people even risk their life. Today, migration results in illegal immigration, and with globalization process; it ends with deaths, injuries, arrests or extraditions. It turned into the most profitable activity field of many illegal organization and became a problem that imposes itself by being a big issue in government policies and the international area. In this study, the aim is to demonstrate and discuss the problems that internet journalism brings and to draw attention to the problems such as the way of handling migration fact in general in the media and in private in internet journalism and the fact that some discourses and processes are reported as news while some of them are not reported. To achieve this, content analysis method of the qualitative research has been used and discourse approach has been utilized in the conceptual level. "Migration”, “Immigration” and “Illegal immigration” terms has been searched in Turkish in Google search engine between January 2011 and April 2012 16 months , 30 news has been selected and examined randomly and the issue is discussed with an interdiscipliner and critical perspective.
Yeni ve farklı dünyalar arayan, daha iyi koşullarda yaşamak isteyen insanlar tarih boyunca hep göç etmeye yönelmişlerdir. Göçün nedeni, verili gerçekliği reddetme ve bu reddedişi umutla birleştirerek arayışa geçmektir. Kendi yurdundan uzaklaşma, yollara düşme ve gideceği yerin nasıl bir yer olduğunu ayrıntılarıyla bilmeme durumu, çok sayıda riskin hatta ölümün bile göze alındığı süreçleri beraberinde getirir. Günümüzde göç, kaçak ya da yasadışı göçmenlik, küreselleşme süreci ile birlikte ölüm, yaralanma, tutuklanma ya da geri iadelerle sonuçlanır olmuş, çok sayıda yasadışı örgütün uluslararası alanda en kârlı faaliyet alanına dönüşmüş, devlet politikalarında ve uluslararası alanda büyük bir sorun olarak kendini dayatır hale gelmiştir. Bu çalışmada genelde medyada ve özelde internet haberciliğinde göç olgusunun işlenme biçimi, kullanılan söylem ve bazı süreçlerin haber yapılıp bazılarının yapılmaması gibi sorunlara dikkat çekilmek istenmekte; internet haberciliğinin getirdiği sorunlar açımlanmak ve tartışılmak istenmektedir. Bunun için nitel araştırmanın içerik analizi yöntemi kullanılmış ve söylem yaklaşımından kavramsal düzeyde yararlanılmıştır. Ocak 2011 ile Nisan 2012 tarihleri arasındaki dönem 16 ay için Google arama motorunda “göç”, “göçmenlik”, “kaçak göçmenlik” “yasadışı göç” terimleriyle Türkçe tarama yapılmış, rastgele seçim yöntemi ile ulaşılan 30 haber incelenmiş, konu disiplinlerarası interdisipliner ve eleştirel bir perspektifle tartışılmaya çalışılmıştır.
 • Adorno, T. – Horkheimer, M. (1997). Dialectic of Enlightenment. (J. Cumming, Trans.). London, New York: Verso. (First published: 1944).
 • Adorno, T. (2007). Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi. (N. Ülner, & M. Tüzel, & E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim Yay.
 • AB Dışişleri Bakanları, Toledo’da Gerçekleştirilen Toplantıda Yasadışı Göç Konusunu Ele Aldı (2010). http://www.ikv.org.tr/images/ (Erişim: 25.04.2012).
 • AB’nin Türkiye kâbusu yasadışı göç (2011). http://nefius.com/news (Erişim: 22.04.2012).
 • Allan, S. (2006). Online News: Journalism and Internet. England: Open University Press, McGrawHill House.
 • Atabek, Ü. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar. Sevda Alankuş (Der.), Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. (s. 55–84). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yay.
 • Atagün, K. (2012). İnternet Haberciliği. http://www.netpano.com/makale/? makale=94 (Erişim: 12.3.2012).
 • Aydoğanoğlu, E. (2007). Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç Ve Göçmen İstihdamı. http://www.emekdunyasi.net/ed/arastirmalar (Erişim: 15.03.2012).
 • Binark, M. (2005). İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları. M. BinarkB. Kılıçbay (Der.), İnternet, Toplum, Kültür. (s.177–190) Ankara: Epos Yayınları.
 • Birsen, H. (June 2010). Internet Journalism and Journalistic Ethics: New Journalist’s Qualification and Working Conditions, Kurgu Online International Journal of Communication Studies, 2. (pp. 114) http://www.kurgu.anadolu.edu.tr.
 • Burton, G. (1995). Görünenden Fazlası, Medya Analizlerine Giriş. (N. Dinç, Çev.). İstanbul: Alan Yay.
 • Carlson, D. (2003). The History of Online Journalism. K. Kawamoto (Ed.). Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. (pp. 31–56). USA: The Rowman&Littlefield Publishing Group.
 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (1), ss. 123–149.
 • Danış, A., D. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye, Birikim Dergisi, 184–185. s. 216–224.
 • Dahlgren, P. (2006). Civic Participation and Practices: Beyond ‘Deliberative Democracy’. N.
 • Carpentier, P. P. Vengerfeldt, K. Nordenstreng vd. (Ed.), In Researching Media, Democracy And Participation. (pp. 23–24). Tartu University Press.
 • Evers, H. (2012). İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?. http://ilef.ankara.edu.tr/etik (Erişim: 26.02.2012).
 • G. Bek, M. (2004). Türkiye'de Televizyon Haberciliği ve Tabloidleşme, İletişim Araştırmaları, 2(1) s. 9– 38.
 • Habermas, Jurgen (1993) İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim. M. Tüzel. (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (İlk Basım: 1968)
 • Harvey, D. (2011). Umut Mekânları. (Zeynep Gambetti, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (İlk basım: 2000).
 • İnal, A. (2003). Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış. S. Alankuş (Der.). Medya ve Toplum. (s. 59–74). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yay.
 • Kawamoto, K. (2003). Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. K. Kawamoto (Ed.). Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. (pp. 130) USA: The Rowman&Littlefield Publishing Group.
 • Kellner, D. (2010) Medya Gösterisi. Z. Paşalı. (Çev.). İstanbul: Açılım Kitap. (İlk basım: 2003).
 • Kırlı, Ö. (2012). Yasadışı Göç Sorunu, http://idc.sdu.edu.tr/ (Erişim: 12.03.2012).
 • Key Migration Terms (2012). http://www.iom.int/jahia/Jahia/about (Erişim: 12.03.2012).
 • McOuail, D. (2006). Media Roles In Society. N. Carpentier, P. P. Vengerfeldt, K. Nordenstreng vd. (Ed.). Researching Media, Democracy And Participation. (pp. 47–58). Tartu University Press.
 • Morley, D. Robins, K. (2010). Kimlik Mekânları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. M. Küçük, (Haz.). (E. Zeybekoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (İlk basım: 1995 Population Growth (Annual %) (2012). http://www.indexmundi.com/facts/indicators. (Erişim: 14.04.2012).
 • Sınırsız, ulussuz, özgür bir dünya (2012). http://gocmendayanisma.org/blog/category/metinlermakaleler/ (Erişim: 02.02.2012)
 • Türkiye'de Göç Yönetimi Eylem Plânına Katkı Sağlayacak Strateji Belgesi (2012). http://mirekoc.ku.edu.tr/sites (Erişim: 19.02.2012).
 • Van Dijk, T. (2003). Söylem ve İdeoloji. B. Çoban, Z. Özarslan, (Der.) Söylem ve İdeoloji (s. 13–112). İstanbul: Su Yayınları.
 • Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası. K. Şahin, (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.(İlk basım: 1998)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mukadder ÇAKIR
Kurum: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Turkey

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2013
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2013

APA Çakır, M . (2013). İnternet Haberciliğinde Yasadışı Göç Sorunu Ocak 2011-Nisan 2012 . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 4 (11) , 105-124 . DOI: 10.5824/1309-1581.2013.2.005.x