Yıl 2012, Cilt 3 , Sayı 8, Sayfalar 43 - 58 2012-07-01

Evaluation of Accommodation Companies Recreation Activities in İstanbul
İstanbul’daki Konaklama İşletmelerinin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Aslı ALBAYRAK [1]


Recreation activities represent quality of company, image and attractiveness for both staying guests and day use guests. At the same time recreation can be important income source for accommodation companies. This study investigate the web page of 82 five star accommodation company in Istanbul from the side of recreation activities. At the end of the study find that most of accommodation company don't have in place recreation activities, recreation tab and representation about activities in their web pages.
Rekreasyon faaliyetleri gerek konaklama işletmelerinde kalmakta olan gerekse işletmeyi günübirlik kullanmak isteyen misafirler için işletmenin kalitesini, imajını ve çekiciliğini ifade etmektedir. Aynı zamanda rekreasyon faaliyetleri konaklama işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı da olabilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı 82 konaklama işletmesinin web sayfaları rekreasyon faaliyetleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonunda konaklama işletmelerinin oldukça önemli bir kısmının web sayfalarında rekreasyon faaliyetlerine, ilgili sekmelere ve rekreasyon faaliyetlerinin tanıtımına yer vermedikleri görülmüştür.
 • Aktaş, A. (2002). Turizm işletmeciliği ve yönetimi, Antalya: Azim Matbaa Fatih Ofset
 • Akın, A. ve Tarcan, E. (2002). The internet and five-star hotels: A case study from the Antalya region in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(2), 94-97.
 • Ateca, A. V., Serrano-del, R. R. and Toscano, E. V. (2008). The leisure experience. The Journal of Socio‐Economics, 37(1): 64-78.
 • Ateş, V. ve Karacan, H. (2009). Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2 (2):33-38.
 • Bayram, M. ve Yaylı, A. (2009). Otel web sitelerin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 347-379.
 • Chiang, L. C. (2003). Effectiveness of the hotel websites in Singapore: A perspective from business-to-business (B2B) organisations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 8(2), 38-47.
 • Dinç, Y. (2002). Tur operatörlerinin bölgesel pazarlara (destinasyonlara) etkisi ve örnek bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Doolin B. Burgess L. and Cooper J. (2002). Evaluating the use of the web for tourism marketing: A case study from New Zealand. Tourism Management, 23, 557–561.
 • Hacıoğlu N., Gökdeniz A. ve Dinç Y. (2003). Boş zaman&rekreasyon yönetimi örnek animasyon uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jeong Miyoung, Oh Haemoon and Gregoire Mary, “Conceptualizing Web Site Quality And its Consequences in The Lodging Industry”, Hospitality Management, 22 (2003): 161 – 175.
 • Karaküçük, Suat, Rekreasyon‐ boş zamanları değerlendirme. 3. Baskı. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Karamustafa K., Biçkes, D. M. ve Ulama, Ş. (2002). Türkiye’deki konaklama işletmelerinin internet web sitelerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19: 51-92.
 • Karamustafa, K. ve Öz, M. (2010). Türkiye’de konaklama işletmelerinin web sitelerinde Yer verilen faktörlerin başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2): 189-218.
 • Kelly, J. R. (1982). Leisure, Prentice Hall. Englandwood Cliffs. NJ.
 • Dae-Young, K., Xinran Y. L. and Morrison, A. M. (2007). Gender differences in online travel information search: Implications for marketing communication on the internet. Tourism Management,28 (2): 423-433.
 • Koral, D. (1993). Avrupa topluluğu ülkelerinde spor ve rekreasyonun organizasyonu ve bunun Türkiye’de uygulaması üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Law, R. and Hsu, H. C. C. (2005). Customers’ perceptions on the importance of hotel web site dimensions and attributes. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(6), 493-503.
 • Law, R. and Liang, C. (2005). A Multi-Criteria decision-Making approach to compare and contrast the websites of China-Based and U.S.-Based hotels. FIU Hospitality Review, 23(1): 64-82.
 • Middleton, V.T. C. and Clarke, J. (2008). Marketing in travel and tourism, 3rd Edition, Great Britain: Elsevier.
 • Murphy J., Edward J. E., Wotring E. and Brymer A. R. (1996). Hotel management and marketing on the internet. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 37(3), 70-82.
 • Nusair, K. and Kandampully, J. (2008). The antecedents of customer satisfaction with online travel services: A conceptual model. European Business Review, 20(1), 4-19.
 • Özkul, E., Gökçe, H. ve Öztürk, M. (2010). İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. 9. İşletmecilik Kongresi, Kongre Kitabı, Zongıldak Karaelmas Üniversitesi. ss: 126-13, 2010.
 • Prebezac, Darko and Mikulic, Josip, “Evaluating hotel animation programmes at mediterranean sun and sea resorts: Impact-Asymmetry analysis. Tourism Management, 32(3): 688-696, 2011.
 • Rachman Z. M. and Buchanan, J. (1999). Effective Tourism Web Sites ‐ Part 2. Department of Management Systems Research Report Series, University of Waikato, Hamilton, N.Z., Research Report Series No:99-13.
 • Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm pazarlamasına internetin etkisi: Destinasyon web siteleri için bir model önerisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(9)): 248 – 271.
 • Şener, B. (2007). Modern Otel işletmelerinde yönetim ve organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TUİK). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14 (15.11.2011).
 • Vrana V., Zafiropoulos, C. and Paschaloudis, D. (2004). Measuring the provision of information services in tourist hotel web sites: The case of Athens-Olympic City 2004. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(3): 255–272.
 • Zafiropoulos, C., Vrana, V. and Paschaloudis, D. (2006). Patterns of information services on hotel websites: The case of Greece. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 17(1), 55-74.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Aslı ALBAYRAK
Kurum: İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yükesekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2012
Kabul Tarihi : 11 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2012

APA Albayrak, A . (2012). İstanbul’daki Konaklama İşletmelerinin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 3 (8) , 43-58 . DOI: 10.5824/1309-1581.2012.3.003.x