Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2010-09-01

Bilgisayar Destekli Eğitimin Mesleki Gelişimdeki Önemi
The ımportance of Computer Aided education on Professional Development

S.serkan GÜLLÜOĞLU [1]


Eğitim ; daha önce elde edilmiş , bilgi , beceri , davranış , yaklaşım vb. olguları elverdiği ölçüler doğrultusunda en ileri teknoloji ile ilgili kişilere sunup , bu kişileri kendi ve toplum için en faydalı bir konuma getirip canlı ve cansız bütün maddelerin ortak noktasının algılanmasını sağlayacak ve pozitif yöne doğru yol almasını gerçekleştirecek somut ve gerçek bir olgudur. Herhangi bir cihazın bulunmadığı zamandan başlayıp insanların var oluşu ile doğumdan ölüme kadar sürecek olan zaman dilimi içinde süregelen birebir etkileşimli insan, madde yada cihazla oluşan bir bilgilendirme ve olumlu yönde davranış değiştirme yöntemi yada metodudur. Günümüzde eğitim bazı ülkelerde %100’e yakın olarak bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır. Ancak bu bir genelleme olmayıp henüz bu konuma ulaşmamış ülkeler ve toplumlar içinde bahsettiğimiz yöne doğru büyük bir hızla yol almaktadır. Eğitimde bilgisayar kullanımı belirleyici olduğu için eğitimi sunan kişinin bilgisi , tecrübesi , davranışı vb. bir ülkenin geleceğini şekillendirmede oldukça önemlidir. Mesleki Gelişim, mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada eğitmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bilgisayar destekli eğitimin kişinin mesleki gelişimindeki önemi tartışılacaktır.
Education; previously obtained knowledge, skills, attitudes, approaches, etc.. phenomena that allow measurements in line with the most advanced technology available for the people and the people themselves and for society to help bring a lively and lifeless, and all articles of common points of detection and to provide positive direction to get the correct way to perform concrete and is a real phenomenon. If a device does not have the time and people have started to occur from birth to death and will take up the time zone in the ongoing one interactive human, substance or device with the information and a positive change in behavior is the method or methods. Today, nearly 100% in some countries education is maintained as a computer-aided. However, this generalization is not a country and society has not yet reached this position in the direction mentioned is a great way to quickly. For determining the use of computers in education is education of the person who offers information, experience, behavior, etc.. It is very important to shape the future of the country. Professional Development, professional knowledge, skills, values and attitudes that support the development of effective learning and teaching environments to support educators in creating all of the process is defined as. In this study computer-aided education in the importance of the person's professional development will be discussed.
  • Alessi, Stephen M. ve Stanley Trollip. (1991), Computer Based Instruction. Prentice Hall,.
  • Hızal, Alişan. Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 11, 1089.
  • Odabaşı, Ferhan. (1997) Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları..
  • Taşcı, Cemalettin. (1990) Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Problemi. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Destekli Eğitim Çalışma Raporları Na AC01, Ekim.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: S.serkan GÜLLÜOĞLU
Kurum: İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2010

APA Güllüoğlu, S . (2010). Bilgisayar Destekli Eğitimin Mesleki Gelişimdeki Önemi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 1 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54456/741072