Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 42, Sayfalar 170 - 179 2020-10-17

Dijitalleşme ve Bilişim Teknolojilerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Betül ERSÖZ [1] , Mehmet ÖZMEN [2]


20 yıl öncesine kadar teknolojinin insanlara sunduğu fırsatlar oldukça sınırlıydı. Günden güne evrensel ilerleme aracı olarak kullanılan bilişim teknolojileri bu fırsatları artırarak, küreselleşen dünyanın vazgeçemediği bir unsur haline gelmiştir. Günümüzde dijitalleşmenin artması ile birlikte teknolojinin hızına yetişmek oldukça zordur. Dijital çağ olarak adlandıran teknoloji yüzyılı, bireylerin hayatlarını kolaylaştırırken yenilikler sunarak teknolojiye bağımlı bireyler haline dönüştürmüştür. Bilişim teknolojinin gelişmesi ile örgütler teknolojinin sunduğu araçları kullanarak çağın sunduğu olanakları fırsata dönüştürerek hem ulusal hem de uluslararası bir ilerlemenin parçası olmuştur. Örgütler 21.yüzyıl ile hızlı bir dönüşüme girerek teknolojinin sunduğu araçları bünyelerine entegre etmişlerdir. Dolayısıyla, Dijitalleşme ve Bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı, dijitalleşme sürecinde meydana gelen dönüşümün çalışanların üzerinde bıraktığı etkiyi yapılan çalışmalar ışığında inceleyerek, alanyazına katkı sağlamaktır.
Dijitalleşme, Bilişim Teknolojileri, Çalışanlar
 • Aksoy, R., Kara,A. (2013). “Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi: Karadeniz Ereğli’de Kobi Çalışanları Üzerine Bir Uygulama”. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, (10).
 • Castells, M. (2000). “The Rise Of The Network Society”. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Ceyhun Y. Ve Çağlayan U., (1997),” Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta”, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 361, Ticaret Basım Sanayi.
 • Debela, T. (2009) ”Business Process Reengineering İn Ethiopian Public Organizations: The Relationship Between Theory And Practice”. Journal Of Public Management And Development, 1, 20-59.
 • Esen M., & Büyük, K.(2014)” Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin İncelenmesi: Yükseköğretim Kurulu Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42).
 • Gartner Inc. (2020). Digitalization. (Erişim:01.05.2020), https://www.gartner.com/en/information- technology/glossary/digitalization
 • Greenhaus, Jeffrey Ve Nicholas J. Beutell; (1985),“Sources Of Conflict Between Work And Family Roles”, The Academy Of Management Review, 10(1), Ss. 76-88.
 • İnandı, T., Akyol, İ. (2001),Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Sağlık Sorunları, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 10(3). İnternet: 05.05.2020, Https://scientu.net/dijitallesme1/ İnternet:(Erişim:14.05.2020)https://www.accenture.com/t20151117t010853 w/nlen/_acnmedia/accenture/conv ersion-assets/microsites/documents11/accenture-technology-vision-2015.pdf
 • İnternet: https://Erişim:18.05.2020)//www.marketingturkiye.com.tr/haberler/dijital-dusunme-arastirmasina-gore- sirketlerin-yuzde-70inde-dijital-strateji-var/
 • Irwin, A., & Michael, M. (2003).” Science, Social Theory & Public Knowledge”. Mcgraw-Hill Education (Uk).
 • İ-Scoop I. “Digitization, Digitalization And Digital Transformation: The Differences”, Retrieved From Https://Www.İ-Scoop.Eu/Digitization-Digitalization-Digital-Transformation-Disruption/
 • Johnson, P. R., Indvik, J. (2003). “The Organizational Benefits Of Reducing Cyber Slacking İn The Workplac Proceedings Of The Academy Of Organizational Culture”, Communications And Conflict, 7 (2), 53-60
 • Kara, M. A. E. (2020). “Örgütsel Davranış Üzerine Güncel Çalışmalar”. Hiperlink Eğit. İlet. Yay. San. Tic. ve Ltd. Sti.
 • Karakaş, S., Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2009).” Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü”,Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın No: 24, Ankara
 • Keser, A. (2004). “Yeni Ekonomi Çerçevesinde Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşümler”, İş Güç Ve Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (1),
 • Lim,V.G.K. (2002).”The It Way O Loafing Onthe Job: Cyberloafing, Neutralizing And Organizational Justice”, Journal Of Organizational Behavior,23, 675–694.
 • Kurtulmuş N. (1995).”Post-Endüstriyel Ekonomilerde Kitle Üretimine Bir Alternatif:Esnek Uzmanlaşma”.Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Oxford-“Big Ideas Geography History”. Ch. 5, The Industrial Revolution, P. 290, RetrievedFrom,
 • Parlak, Z., & Özdemir, S. (2011, June). “Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik”. In Conference Journal Of Social Policy/Sosyal Siyaset Konferanslar Dergisi (No. 60). Taş, H . (2018). “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri”. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1817-1836 .
 • The 2018 Digital University: “Staying Relevant İn The Digital Age” (2016) Erişim:08.05.2020,Http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/the-2018-digital-university-staying-relevant-in- thedigital-age.pdf
 • Yücel, D., & Erkut, H. (2010). “Bilişim Teknolojilerinin Çalışma Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”. İtü dergisi/D, 2(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6221-1530
Yazar: Betül ERSÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6369-8686
Yazar: Mehmet ÖZMEN
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 5 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 17 Ekim 2020

APA Ersöz, B , Özmen, M . (2020). Dijitalleşme ve Bilişim Teknolojilerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (42) , 170-179 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.007.x