Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 42, Sayfalar 100 - 122 2020-10-17

COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Hamiyet SAYAN [1]


Bu çalışma; örgün eğitim yapan kurumlarda Covid-19 nedeniyle, ansızın geçiş yapılan uzaktan eğitim uygulamalarının, öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’daki bir devlet Eğitim Fakültesi ve bir vakıf Sağlık Bilimleri Fakültesinde çalışan ve uzaktan eğitim yöntemiyle ders veren öğretim elemanlarının görüşleri 45 sorudan oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmada, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaştıkları durumları genel anlamda belirleyerek, incelemek ve yeni uygulamalara ışık tutmak istenmektedir. Çalışma tarama modelde desenlenmiş, kesitsel tipte niceliksel olarak planlanan bir çalışmadır. Çalışmada; araştırılan konu hakkında bilgi verecek olan bireylerin ya da durumların seçildiği yöntem olan, amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretim elemanlarından elde edilen bulgular Tablolarda sunulmuş ve yorumlanmıştır. Yapılan çalışmanın özellikle uzaktan eğitime geçmeyi düşünen, yeni geçmiş olan,veya zorunlu hallerde uygulamaların etkililiğini artırmayı düşünen öğretim elemanlarına bilgi vereceği, eğitim kurumlarına yol göstereceği, bu konuda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik önlemler almalarına katkıda bulunacağı açılarından önemli görülmektedir.
uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, yüksek öğretim, öğretim elemanı
 • Referans1 Bakioğlu, A. & Can, E. (2014). Uzaktan eğitimde kalite ve akreditasyon. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Referans2 .Balta, Y., & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.
 • Referans3 Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27(2), 139-153.
 • Referans4 Barış, M. F., & Çankaya, P. (2016). Akademik personelin uzaktan eğitim hakkindaki görüşleri. International Journal of Human Sciences, 13(1), 399-413. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3378
 • Referans5 Berigel, M. ve Çetin, İ. (2018) Uzaktan Eğitimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri: Pegem Akademi
 • Referans6 Bernard,R. M.`,Abrami, P.C.; Yiping,A., E. Borokhovski, A. Wade, L. Wozney,P. A.Wallet, and M. F.L.Yiping; Huangmesi.B.(2004). How Does Distance Education Compare With Classroom Instruction? A Meta-Analysis of the Empirical Literature. Review of Educational Research 74(3). DOI: 10.3102/00346543074003379
 • Referans7 Baggaley, J. (2008). Where did distance education go wrong? Distance Education, 29(1), 39-51. doi:10.1080/01587910802004837
 • Referans8 Bolliger, D. U. & Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116. doi:10.1080/01587910902845949.
 • Referans9 Bozkurt, A.(2017).Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • Referans10 Cadlof,E.(2020).Uzaktaneğitimeilişkingörüşler.(https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning).
 • Referans11 Dargut, T.,Torun,F, Erdem,M.(2016). Uzaktan eğitim araştırmaları üzerine kesitsel bir alan yazın incelemesi. AUAd 2016, Cilt 2, Sayı 1, 71-93.
 • Referans12 Day, T.(2015).akademik süreklilik:ders kesintileri karşısındaki değerleri ve hedefleri öğrenmeye katmakhttps://www.cornell.edu/coronavirus/teaching-learning/students.cfm
 • Referans13 Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (Suzep Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 19, s.259-273. oi:10.1080/01587919.2015.1055056
 • Referans14 Gürer, M. D., Tekinarslan, E. & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78. doi:10.17569/tojqi.74876.
 • Referans15 İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Referans16 Kalaycı, Şeref. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Referans17 Kaya,Z.(2004).Uzaktan Eğitim , Pegem Akademi.
 • Referans18 McMillan, J. H. (1996). Educational Research: Fundamentals For The Consumer. New York: HarperCollins College Publishers.
 • Referans19 Moore,,M.G.;G.,Kearsley(2012).Distance education:a systems view of online learning.3rd.ed.Belmont,CA:Wadsworth.engageLearning . https://trove.nla.gov.au/version/175156294
 • Referans20 Koloğlu, T. F., Kantar, M. & Doğan, M. (2016). Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1),52-70.
 • Referans21 Kurubacak,G, ; A. Aydın; T. Görüf;, H.Yıldırım(2008) Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin görüşleri.
 • Referans22 Menchaca, M. P. & Bekele, T. A. (2008). Learner and instructor identified success factors in distance education. Distance Education, 29(3), 231-252. doi:10.1080/01587910802395771
 • Referans23 Özgöl,M., İ. Sarıkaya, M. Öztürk(2017). Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri. DOI: 10.5961/jhes.2017.208
 • Referans24 Simonson, M., Schlosser, C. & Orellana, A. (2011). Distance education research: a review of the literature. Journal of Computing in Higher Education, 23, 124–142.
 • Referans25 Tuncer, M. & Tanaş, R. (2011). Akademisyenlerin uzaktan eğitim programlarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri örneği). İlköğretim Online, 10(2), 776- 784. 6)
 • Referans26 Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Eğitim Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı: 30. 271–281.
 • Referans27 Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9782-7829
Yazar: Hamiyet SAYAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: üsküdar üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 23 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 17 Ekim 2020

APA Sayan, H . (2020). COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (42) , 100-122 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.004.x