Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Usage of Information Technology in Teacher Training and Education in The Context of Pandemic

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 49, 90 - 106, 31.05.2022
https://doi.org/10.5824/ajite.2022.02.002.x

Öz

Educational institutions are included in the category of open systems due to the social structure and close and tight interactions of the educational institution with its environment. As in every system, there are "input", "process", "output", "feedback" and "environment" sub-systems in which they are in close interaction in the education system components. Considering the "process" in which transactions from sub-systems are seen intensely, we come across a process that is structured on main foundations such as "management", "teaching", "cultural" and "political". In the reports prepared as a result of comprehensive research made by international institutions and organizations, it was determined that teachers, who constitute an important axis of the education system, play a role in the academic success of the student along with other axes. The pandemic process experienced in 2020 revealed the importance of teachers' creativity and effective use of information technologies in education in maintaining success in education with distance education techniques in case face-to-face education is interrupted. While education is defined as a structure and process as well as being a system, the components of education are in the process of structural transformation. While educational institutions and organizations are deployed to the center as the basic change and transformation element of the social structure in the information age we live in; student "strategic human resource", teacher "strategic teaching leaders" began to be defined. In this study, the main problem is the selection, training and development of the "teacher", which is one of the sub-dimensions of the "Education Process", and in this context, taking into account the lessons taken in the pandemic process, the increasing importance of information technology and information technology in the training and competencies of teachers. It has been tried to put forward suggestions by considering the contribution it can make. The study is "descriptive", the data were collected from the national and international literature by the "Literature Review" method, the collected data were grouped as "Theme-based", and findings and comments were reached by analyzing these data groups.

Kaynakça

 • Altun, S., & Çakan, M. (2008). Factors affecting student success on exams: the case of sucessful cities on lgs/öss exams. İlköğretim Online, 7, 157-173.
 • Ateş, H. & Burgaz, B. (2015). Türkiye, ABD ve Finlandiya öğretmen yetiştirme sistemlerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve Türkiye’deki sistemin geliştirilmesine ilişkin öneriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1711-1722. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241361 ERG (2011), PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme
 • Bozkurt, S., Aslanargun, E. (2015), Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, Sayfa 151-174
 • Chapman, D. ve Mahick, L. (2004) Adapting technology for school improvement, a global perspective. UNESCO IIEP publication.
 • Çobanoğlu R., Kasapoğlu K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010(39), 121 131.
 • Demirel, Ö. (2012). Gelecek için eğitim: farklı ülkelerde program geliştirme çalışmaları. Pegem A Yayincilik.
 • Maden, Ö. (2012). Pisa ve fi̇nlandi̇ya…. https://www.bizbolulular.com/omer-maden/1702-pisa-ve-finlandiya…
 • MEB (2010), PISA 2009 ulusal ön raporu. http://bitlisodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/20144632_PISA-2009-Ulusal-On-Rapor.pdf
 • MEB (2011), Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
 • MEB (2012), EARGED OECD PISA Uluslararası Sınavı Bülteni Sayı 2
 • MEB (2020a), Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli İnternet Kullanımı Kılavuzu
 • MEB (2020b), Milli Eğitim Bakanlığı Siber Zorbalık Kılavuzu
 • MEB (2020c), Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Dergisi. Özel Sayı 1
 • Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi. Journal of STEAM Education. 1 (1).
 • Nagel, D. (2019). How Teachers Use technology In The Classroom. Erişim Tarihi: 16.11.2021. https://thejournal.com/articles/2019/05/08/how-teachers-use-technology-in-the-classroom.aspx
 • OECD (2003), School Leaders: Challenging Roles and Impact on Teacher and School Effectiveness
 • OECD (2004), What Makes School Systems Perform? Seeing School Systems Through The Prism Of PISA
 • OECD (2007a), School Leadership for Systemic Improvement in Finland
 • OECD (2007b), Basic Education in Turkey. OECD 2006 Annual Report
 • OECD (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS
 • OECD (2010a), The High Cost of Low Educational Performance
 • OECD (2010b), OECD 2009 PISA International Exam Repor. At a Glance
 • OECD (2011), OECD 2010 International PISA Exam Report in Focus 4
 • OECD (2012), Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons From Around the World
 • OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection
 • OECD (2019), OECD 2018 International PISA Exam Report. At a Glance
 • OECD (2020), The shadows of the coronavirus education crisis
 • TEPAV (2010), PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme
 • UNESCO IIEP (2006), Preparation, Recruitment, and Retention of Teachers. Education Policy Series 5.
 • YÖK (2021), Erişim Tarihi: 25.12.2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-un-yaptigi-anket-sonuclari-aciklandi.aspx

Pandemi Süreci Bağlamında Öğretmen Yetiştirmede ve Eğitimde Bilişim Teknolojisinin Kullanımının Artan Önemi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 49, 90 - 106, 31.05.2022
https://doi.org/10.5824/ajite.2022.02.002.x

Öz

Eğitim kurumları toplumsal yapı ve çevreyle olan yakın etkileşimleri nedeniyle açık sistemler kategorisinde yer alır. Her sistemde olduğu gibi eğitim sistemi bileşenlerinde “girdi”, “süreç”, “çıktı”, “geri besleme” ve yakın etkileşim içinde olduğu “çevre” alt sistemleri vardır. Eğitim alt sistemlerinden işlemlerin yoğun olarak görüldüğü “süreç” ele alındığında “yönetim”, “öğretim”, “kültürel” ve “politik” olmak üzere ana temeller üzerine yapılandırmış bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, eğitim sisteminin eksenini oluşturan öğretmenlerin, öğrencinin akademik başarısında en önemli rolü oynadığı tespit edilmiştir. 2020 yılında yaşanan pandemi süreci, yüz yüze eğitimin kesintiye uğraması durumunda uzaktan eğitim teknikleriyle eğitimi devam ettirmede öğretmenlerin yaratıcılığının ve bilişim teknolojilerini etkin kullanmanın önemini ortaya koymuştur. Eğitim kurumları, bilişim çağında toplumsal yapının temel değişim ve dönüşüm unsuru olarak merkeze konuşlandırılırken; öğrenci “stratejik insan kaynağı”, öğretmen “stratejik öğretim liderleri” olarak tanımlanmıştır. Çalışmada, problem olarak “Eğitim Süreci”nin alt boyutlarından “öğretmen”in seçilmesi, yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yeni eğilimler, uygulamalar ve pandemi sürecinde alınan dersler dikkate alınarak, bilişim teknolojisinin artan önemi ile öğretmenlerin yetiştirilmesi ve yeterliklerinde bilişim teknolojilerinin yapabileceği katkı ve öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma “Betimsel” olup, veriler ulusal ve uluslararası alanyazından “Alanyazın Taraması” yöntemiyle toplanmış, toplanan veriler “Tema esaslı” olarak gruplandırılmış, bu veri grupları analiz edilmek suretiyle bulgu ve yorumlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Altun, S., & Çakan, M. (2008). Factors affecting student success on exams: the case of sucessful cities on lgs/öss exams. İlköğretim Online, 7, 157-173.
 • Ateş, H. & Burgaz, B. (2015). Türkiye, ABD ve Finlandiya öğretmen yetiştirme sistemlerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve Türkiye’deki sistemin geliştirilmesine ilişkin öneriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1711-1722. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22597/241361 ERG (2011), PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme
 • Bozkurt, S., Aslanargun, E. (2015), Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, Sayfa 151-174
 • Chapman, D. ve Mahick, L. (2004) Adapting technology for school improvement, a global perspective. UNESCO IIEP publication.
 • Çobanoğlu R., Kasapoğlu K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010(39), 121 131.
 • Demirel, Ö. (2012). Gelecek için eğitim: farklı ülkelerde program geliştirme çalışmaları. Pegem A Yayincilik.
 • Maden, Ö. (2012). Pisa ve fi̇nlandi̇ya…. https://www.bizbolulular.com/omer-maden/1702-pisa-ve-finlandiya…
 • MEB (2010), PISA 2009 ulusal ön raporu. http://bitlisodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/20144632_PISA-2009-Ulusal-On-Rapor.pdf
 • MEB (2011), Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
 • MEB (2012), EARGED OECD PISA Uluslararası Sınavı Bülteni Sayı 2
 • MEB (2020a), Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli İnternet Kullanımı Kılavuzu
 • MEB (2020b), Milli Eğitim Bakanlığı Siber Zorbalık Kılavuzu
 • MEB (2020c), Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Dergisi. Özel Sayı 1
 • Metin, E. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi. Journal of STEAM Education. 1 (1).
 • Nagel, D. (2019). How Teachers Use technology In The Classroom. Erişim Tarihi: 16.11.2021. https://thejournal.com/articles/2019/05/08/how-teachers-use-technology-in-the-classroom.aspx
 • OECD (2003), School Leaders: Challenging Roles and Impact on Teacher and School Effectiveness
 • OECD (2004), What Makes School Systems Perform? Seeing School Systems Through The Prism Of PISA
 • OECD (2007a), School Leadership for Systemic Improvement in Finland
 • OECD (2007b), Basic Education in Turkey. OECD 2006 Annual Report
 • OECD (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS
 • OECD (2010a), The High Cost of Low Educational Performance
 • OECD (2010b), OECD 2009 PISA International Exam Repor. At a Glance
 • OECD (2011), OECD 2010 International PISA Exam Report in Focus 4
 • OECD (2012), Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons From Around the World
 • OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection
 • OECD (2019), OECD 2018 International PISA Exam Report. At a Glance
 • OECD (2020), The shadows of the coronavirus education crisis
 • TEPAV (2010), PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme
 • UNESCO IIEP (2006), Preparation, Recruitment, and Retention of Teachers. Education Policy Series 5.
 • YÖK (2021), Erişim Tarihi: 25.12.2021. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-un-yaptigi-anket-sonuclari-aciklandi.aspx

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Haydar ATEŞ> (Sorumlu Yazar)
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
0000-0003-1961-8954
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 5 Ocak 2022
Kabul Tarihi 6 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 49

Kaynak Göster

APA Ateş, H. (2022). Pandemi Süreci Bağlamında Öğretmen Yetiştirmede ve Eğitimde Bilişim Teknolojisinin Kullanımının Artan Önemi . AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 13 (49) , 90-106 . DOI: 10.5824/ajite.2022.02.002.x