Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

POTANSİYEL BİR TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ MERKEZİ ÖRNEĞİ OLARAK MALATYA

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 110 - 121, 30.12.2020
https://doi.org/10.5281/zenodo.4399423

Öz

Malatya; tabiî, tarihî ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Şehrin tarihi çok eskilere dayanmakta olup birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kazılar, Malatya’nın tarihî ve mimarî açıdan sahip olduğu eserler, geçmiş medeniyetlerin açık hava müzesi olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan ilin somut ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak, tanıtmak şehri turizm merkezi haline getirmek, kültürel sermayesini ekonomik kazanıma dönüştürmek gerekmektedir. Malatya kent kimliğiyle, mimarî yapısıyla ve kent estetiğiyle, coğrafî/tabiî güzelliği ile kültür ve turizm merkezi olma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, Malatya’nın tabiî, tarihî ve kültürel zenginliklerinin üzerinde durulup bu güzelliklerinin ekonomik bir kazanıma nasıl dönüştürüleceğine yönelik önerilerde bulunulacaktır.

Kaynakça

 • Altundaş, A. (2012). “Sürdürülebilir Toplumlar Ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak İçin Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.17. pp.135-148.
 • Asma, B. M. (2011), Her Yönüyle Kayısı, Ankara: Uyum Ajans Yayınları.
 • Çahantimur, A. -H. T. Y (2008). “Sürdürülebilir Kentsel Gelişmeye Sosyokültürel Bir Yaklaşım: Bursa Örneği”, itüdergisi mimarlık, planlama, tasarım, C.7, S.2, pp.3-13.
 • Doğan, N. E. (2013), Darende’de Ticari Hayat, Malatya: Darende Kaymakamlığı Yayınları.
 • Ercişli, S. (2004), A short review of the fruit germplasm resources of Turkey, Genet. Resour. Crop Evol. 51, 419-435.
 • Esen, O. (2001), Anadolu’da Kalkınma Süreçleri ve Malatya Örneği, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları.
 • Eskici, B. (2013): Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri I, Malatalay: Malatya Kitaplığı Yayınları.
 • İl-İl Büyük Türkiye Ansiklopedisi (1991), “Malatya”, Cild.3, s. 671- 682, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Kavruk, H.- F. S. (2019), “Türk Kültüründe Taşlar ve Malatya Battalgazi’de Misafir Taşı Geleneği”, HOCA AHMET YESEVİ Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İksad Yayınları, s. 47-64, 26- 27 Ağustos 2019 Adıyaman.
 • Kavruk, H.- M. Ö. (2006), Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri, Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Kayır, G. Ö. (2007). “Coğrafi Bilgi Sistemi’nden Yararlanarak Antalya Kenti İçin Sürdürülebilirlik Projesi Geliştirilebilir”. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (30 Ekim – 02 Kasım 2007) Bildiriler Kitabı, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 561- 570.
 • Keskin. E. B (2012). “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow)”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, C.8, pp.81-89.
 • Kısacık, R. (2011), Malatya’nın Yöresel Kültürü, Malatya: Yılmaz Matbaacılık.
 • Kuran, T.- T. A. (1986), Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, İstanbul: Üçdal Neşriyat.
 • Oğuz, M. Ö. (2007), Unesco, Kültür ve Türkiye, Milli Folklor, S.73, pp.5-11.
 • Özdemir, N. – A. Ö.(Editörler) (2019) Kültürel Miras Yönetimi, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Özdemir, N. (2012), Kültür Ekonomisi ve Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Öztopcu, A.-A.S (2019). “Sürdürülebilir Kalkınmada Akıllı Kentler” Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, C.41, pp.167-188.
 • Resmi Gazete (1983), UNESCO- Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Karar Sayısı: 8/4788.
 • Solmaz, F. (2019) “Derme Dergisi ve Malatya’da Folklorik Unsurlar”, Sobider Dergisi, S. 42, Ekim 2019, s. 393-411.
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003), Paris: MISC/2003/CLT/CH/14
 • Yılmaz, E. B. (2017). “Şehrin Manevî Çehresini Oluşturan Unsurlar Bağlamında Malatya Örneği”, Geçmişten Günümüze Malatya: Kent, Kültür, Kimlik Sempozyumu, C.1, pp.821-832.
 • Yurt Ansiklopedisi (1982), “Malatya”, Cild. 7- 8, s. 5396- 5513, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.

Malatya as an Example of a Potentıal History and Cultural Tourism Center

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 110 - 121, 30.12.2020
https://doi.org/10.5281/zenodo.4399423

Öz

Malatya; Of course, it is a city rich in history and culture. The history of the city is very old and has hosted many civilizations. Archeological excavations, historical and architectural works of Malatya show that it is an open-air museum of past civilizations. In this respect, it is necessary to protect, preserve and promote the concrete and cultural heritage of the province, to turn the city into a tourism center and to transform its cultural capital into economic gain. Malatya has the potential to become a culture and tourism center with its urban identity, architectural structure and urban aesthetics, geographical/ natural beauty.
In this study, the natural, historical and cultural riches of Malatya will be emphasized and suggestions will be made on how to transform these beauties into an economic gain.

Kaynakça

 • Altundaş, A. (2012). “Sürdürülebilir Toplumlar Ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak İçin Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.17. pp.135-148.
 • Asma, B. M. (2011), Her Yönüyle Kayısı, Ankara: Uyum Ajans Yayınları.
 • Çahantimur, A. -H. T. Y (2008). “Sürdürülebilir Kentsel Gelişmeye Sosyokültürel Bir Yaklaşım: Bursa Örneği”, itüdergisi mimarlık, planlama, tasarım, C.7, S.2, pp.3-13.
 • Doğan, N. E. (2013), Darende’de Ticari Hayat, Malatya: Darende Kaymakamlığı Yayınları.
 • Ercişli, S. (2004), A short review of the fruit germplasm resources of Turkey, Genet. Resour. Crop Evol. 51, 419-435.
 • Esen, O. (2001), Anadolu’da Kalkınma Süreçleri ve Malatya Örneği, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları.
 • Eskici, B. (2013): Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri I, Malatalay: Malatya Kitaplığı Yayınları.
 • İl-İl Büyük Türkiye Ansiklopedisi (1991), “Malatya”, Cild.3, s. 671- 682, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Kavruk, H.- F. S. (2019), “Türk Kültüründe Taşlar ve Malatya Battalgazi’de Misafir Taşı Geleneği”, HOCA AHMET YESEVİ Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İksad Yayınları, s. 47-64, 26- 27 Ağustos 2019 Adıyaman.
 • Kavruk, H.- M. Ö. (2006), Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri, Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Kayır, G. Ö. (2007). “Coğrafi Bilgi Sistemi’nden Yararlanarak Antalya Kenti İçin Sürdürülebilirlik Projesi Geliştirilebilir”. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (30 Ekim – 02 Kasım 2007) Bildiriler Kitabı, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 561- 570.
 • Keskin. E. B (2012). “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow)”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, C.8, pp.81-89.
 • Kısacık, R. (2011), Malatya’nın Yöresel Kültürü, Malatya: Yılmaz Matbaacılık.
 • Kuran, T.- T. A. (1986), Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, İstanbul: Üçdal Neşriyat.
 • Oğuz, M. Ö. (2007), Unesco, Kültür ve Türkiye, Milli Folklor, S.73, pp.5-11.
 • Özdemir, N. – A. Ö.(Editörler) (2019) Kültürel Miras Yönetimi, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Özdemir, N. (2012), Kültür Ekonomisi ve Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Öztopcu, A.-A.S (2019). “Sürdürülebilir Kalkınmada Akıllı Kentler” Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, C.41, pp.167-188.
 • Resmi Gazete (1983), UNESCO- Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Karar Sayısı: 8/4788.
 • Solmaz, F. (2019) “Derme Dergisi ve Malatya’da Folklorik Unsurlar”, Sobider Dergisi, S. 42, Ekim 2019, s. 393-411.
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003), Paris: MISC/2003/CLT/CH/14
 • Yılmaz, E. B. (2017). “Şehrin Manevî Çehresini Oluşturan Unsurlar Bağlamında Malatya Örneği”, Geçmişten Günümüze Malatya: Kent, Kültür, Kimlik Sempozyumu, C.1, pp.821-832.
 • Yurt Ansiklopedisi (1982), “Malatya”, Cild. 7- 8, s. 5396- 5513, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih SOLMAZ (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0003-4777-1649
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Solmaz, F. (2020). POTANSİYEL BİR TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ MERKEZİ ÖRNEĞİ OLARAK MALATYA . Academic Knowledge , 3 (2) , 110-121 . DOI: 10.5281/zenodo.4399423

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.