Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

7. Sınıf İngilizce Dersi Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Tutumları ve Görüşleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 136 - 149, 31.12.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı, İngilizce dersini Yaratıcı Drama Yöntemiyle işlemenin öğrenci tutum ve görüşleri üzerinde etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu bir devlet ortaokulunun 7. sınıfına devam eden 8 öğrenci oluşturmaktadır. İngilizce dersi “Sports” ve “Biography” üniteleri yaratıcı drama yöntemiyle hazırlanan ders planlarıyla 6 haftalık süre zarfında işlenmiştir. Araştırmada yöntem olarak durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada nicel ve nitel veriler birlikte toplanmıştır. Nicel veriler öğrenci tutum ölçeğinden ve nitel veriler ise öğrenci görüşlerinden elde edilmiştir. Nicel veriler ilişkili örneklemler non-parametrik Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada tutum ölçeğinden elde edilen bulgular yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler analiz edildiğinde ise drama yönteminin dersi eğlenceli hale getirdiği derse yönelik öğrenme isteğini artırdığı, yabancı dilde kelime ve telaffuz öğreniminde etkili etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamalar. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29.
 • Adıgüzel, Ö. (2018). Eğitimde yaratıcı drama. Pegem Akademi.
 • Atas, M. (2015). The reduction of speaking anxiety in EFL learners through drama techniques. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 961 – 969.
 • Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi [Master’s Thesis, Gazi University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak İngilizce Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (B.E.F. Örneği), [Master’s Thesis, Süleyman Demirel University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Aykaç, M. & Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Ayna, D. & Günday, R. (2021). Yaratıcı drama tekniği kullanımının 8. sınıf İngilizce dersi okuma becerisinin geliştirilmesinde öğrenci tutumuna etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1378-1391.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe eğitiminde tematik yaratıcı drama. Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil ögretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1997). Kuramdan uygulamaya egitimde program gelistirme. Usem Yayınları 13.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. (3.baskı). Milli Eğitim Basımevi.
 • Dirim, A. (2002). Okul öncesi eğitimde yaratıcı drama. Esin Yayınevi.
 • Dündar, Ş. (2012). Nine drama activities for foreign language classrooms: Benefits and challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70. 1424-1431.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi meyveler (fruits) ünitesindeki sözcük öğrenme başarısına etkisi [Master’s Thesis, Ankara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 27, 69-82.
 • Göktürk, Çalışkan & Öztürk (2020). The Effects of Creative Drama Activities on Developing English Speaking Skills. Journal of Inquiry Based Activities (JIBA) 10,(1), 1-17.
 • Göktürk, Ö. (2019). Yaratıcı drama etkinliklerinin İngilizce konuşma becerisine etkisi. [Master’s Thesis, Necmettin Erbakan University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Gönen, M & Dalkılıç, N. U. (1999). Çocuk eğitiminde drama: Yöntem ve uygulamalar, Epsilon Yayıncılık.
 • Hamilton, J. & McLeod, A. (1993). Drama in the language classrooms. Great Britain: Oakdale Printing Co Ltd.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kaf, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi [Master’s Thesis, Çukurova University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Karaosmanoğlu, G. (2015). Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılı dersi alan öğrencilerin ders başarılarına etkisi [Master’s Thesis, Anklara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Keskin, A. (2003). İlköğretim ll. kademe öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasınaki ilişkiler [Master’s Thesis, Dokuz Eylül University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Kılıç, Ş., & Tuncel, M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 55-81.
 • Lakshmi, K., & Nageswari, R. (2015). Technology to frame English sentences: m-learning in language learning. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6 S1), 44.
 • MEB, (2018). Ingilizce Dersi Öğretim Programi (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20Klas%C3%B6r%C3%BC.pdf
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development, ELT. Journal, 57 (2), 122-129.
 • Niğdelioğlu, E. H., & Altun, S. (2018). Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama: Öğrenci Ürünleri ve Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Researcher, 6(1), 236-258.
 • Paker. T. (2006). İngilizce Öğretiminde Drama Etkinlikleri: Öğretmenin, Öğrencilerin Rolleri ve Özel PEV İlköğretim Okulu Uygulamaları, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla
 • Rastelli, L. R. (2006). Drama in language learning. Encuentro Journal of Research and Innovation in the Language Classroom, 16, 82-94. https://core.ac.uk/download/pdf/58902422.pdf
 • San, İ. (2008). Eğitimde yaratıcı drama. Naturel Yayıncılık.
 • Taşçı, F. (2011). Anadolu liseleri İngilizce derslerinde konuşma ve dinleme becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinliklerde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi: öğretmen ve öğrenci algıları, Kayseri ili örneği [Master’s Thesis, Erciyes University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Tokdemir, G. (2015). Teaching vocabulary to young learners through drama [Master’s Thesis, Çağ University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology, 26, 1–12.
 • Turkewych, C., & Divido, N. (1978, Sum). Creative dramatics and second language learning. TESL Talk, 09, (03).
 • Tuna Gündoğdu, R & Kartal, Ş (2021). Yedinci sınıf öğrencilerinin Tabu oyunu ile İngilizce kelime öğrenmeye yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(1), 75-101. DOI: 10.47615/issej.910488
 • Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi. [Doctoral dissertation, Ankara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Yeager, J. (1989, Fall). Three ways to incorparete drama thruogh storytelling in your second English class. Drama Theatre Teacher, 02, (01).
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10.Baskı) Seçkin Yayıncılık.

Research of the Usage of Creative Drama Method In 7th Grade English Teaching in Terms of Student Attitudes and Opinions

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 136 - 149, 31.12.2023

Öz

The aim of the study is to examine the effect of creative drama in English teaching in terms of students' attitudes and opinions The study group consists of 8 students attending the 7th grade of a public secondary school. The English course "Sports" and "Biography" units were taught in a 6-week period with the prepared creative drama method learning draft. Case study was used in the research. In the study, quantitative and qualitative data were collected together. Quantitative data were obtained from the student attitude scale and qualitative data were obtained from student opinions. In this research, quantitative data were analyzed with non-parametric Mann Whitney U for related samples Descriptive analysis was used in the analysis of qualitative data. The findings obtained from the attitude scale in the study showed that creative drama activities positively affected students' attitudes towards the English lesson. When the interviews with the students were analyzed, it was concluded that the drama method made the lesson fun, increased the learning motivation for the lesson, and could be effective in learning foreign language vocabulary and pronunciation.

Kaynakça

 • Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamalar. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 17-29.
 • Adıgüzel, Ö. (2018). Eğitimde yaratıcı drama. Pegem Akademi.
 • Atas, M. (2015). The reduction of speaking anxiety in EFL learners through drama techniques. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 961 – 969.
 • Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi [Master’s Thesis, Gazi University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak İngilizce Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (B.E.F. Örneği), [Master’s Thesis, Süleyman Demirel University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Aykaç, M. & Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Ayna, D. & Günday, R. (2021). Yaratıcı drama tekniği kullanımının 8. sınıf İngilizce dersi okuma becerisinin geliştirilmesinde öğrenci tutumuna etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1378-1391.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe eğitiminde tematik yaratıcı drama. Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil ögretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1997). Kuramdan uygulamaya egitimde program gelistirme. Usem Yayınları 13.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. (3.baskı). Milli Eğitim Basımevi.
 • Dirim, A. (2002). Okul öncesi eğitimde yaratıcı drama. Esin Yayınevi.
 • Dündar, Ş. (2012). Nine drama activities for foreign language classrooms: Benefits and challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70. 1424-1431.
 • Erdoğan, C. (2016). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi meyveler (fruits) ünitesindeki sözcük öğrenme başarısına etkisi [Master’s Thesis, Ankara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 27, 69-82.
 • Göktürk, Çalışkan & Öztürk (2020). The Effects of Creative Drama Activities on Developing English Speaking Skills. Journal of Inquiry Based Activities (JIBA) 10,(1), 1-17.
 • Göktürk, Ö. (2019). Yaratıcı drama etkinliklerinin İngilizce konuşma becerisine etkisi. [Master’s Thesis, Necmettin Erbakan University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Gönen, M & Dalkılıç, N. U. (1999). Çocuk eğitiminde drama: Yöntem ve uygulamalar, Epsilon Yayıncılık.
 • Hamilton, J. & McLeod, A. (1993). Drama in the language classrooms. Great Britain: Oakdale Printing Co Ltd.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kaf, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi [Master’s Thesis, Çukurova University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Karaosmanoğlu, G. (2015). Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılı dersi alan öğrencilerin ders başarılarına etkisi [Master’s Thesis, Anklara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Keskin, A. (2003). İlköğretim ll. kademe öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasınaki ilişkiler [Master’s Thesis, Dokuz Eylül University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Kılıç, Ş., & Tuncel, M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 55-81.
 • Lakshmi, K., & Nageswari, R. (2015). Technology to frame English sentences: m-learning in language learning. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6 S1), 44.
 • MEB, (2018). Ingilizce Dersi Öğretim Programi (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20Klas%C3%B6r%C3%BC.pdf
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development, ELT. Journal, 57 (2), 122-129.
 • Niğdelioğlu, E. H., & Altun, S. (2018). Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama: Öğrenci Ürünleri ve Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Researcher, 6(1), 236-258.
 • Paker. T. (2006). İngilizce Öğretiminde Drama Etkinlikleri: Öğretmenin, Öğrencilerin Rolleri ve Özel PEV İlköğretim Okulu Uygulamaları, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla
 • Rastelli, L. R. (2006). Drama in language learning. Encuentro Journal of Research and Innovation in the Language Classroom, 16, 82-94. https://core.ac.uk/download/pdf/58902422.pdf
 • San, İ. (2008). Eğitimde yaratıcı drama. Naturel Yayıncılık.
 • Taşçı, F. (2011). Anadolu liseleri İngilizce derslerinde konuşma ve dinleme becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinliklerde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi: öğretmen ve öğrenci algıları, Kayseri ili örneği [Master’s Thesis, Erciyes University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Tokdemir, G. (2015). Teaching vocabulary to young learners through drama [Master’s Thesis, Çağ University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology, 26, 1–12.
 • Turkewych, C., & Divido, N. (1978, Sum). Creative dramatics and second language learning. TESL Talk, 09, (03).
 • Tuna Gündoğdu, R & Kartal, Ş (2021). Yedinci sınıf öğrencilerinin Tabu oyunu ile İngilizce kelime öğrenmeye yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(1), 75-101. DOI: 10.47615/issej.910488
 • Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi. [Doctoral dissertation, Ankara University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.
 • Yeager, J. (1989, Fall). Three ways to incorparete drama thruogh storytelling in your second English class. Drama Theatre Teacher, 02, (01).
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10.Baskı) Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Akgül ÇAKIROĞLU

Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ 0000-0002-8831-8878

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇAKIROĞLU, A., & GÖĞEBAKAN YILDIZ, D. (2023). Research of the Usage of Creative Drama Method In 7th Grade English Teaching in Terms of Student Attitudes and Opinions. Academic Knowledge, 6(2), 136-149.

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.