Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of The Status and Continuous Anxiety Levels of Swimmers Aged 11-12

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 150 - 159, 31.12.2023

Öz

In the study, it was aimed to examine the state anxiety and trait anxiety levels of swimmers aged 11-12 according to various variables. The research was carried out in the general scanning model. The universe of the research consists of 321 swimmers who participated in the 11-12 age group regional competitions organized by the Turkish Swimming Federation. The sample consists of 217 (113 boys, 104 girls) swimmers participating in these competitions. The State and Trait Anxiety Scale (STAS), developed by Spielberg (1976) and adapted into Turkish by Öner and Le Compte (1983), was used as a scale. SPSS program was used in the analysis of the data. Since it was seen that the data fulfilled the parametric assumptions, t test, One-Way Anova test, Scheffe test and Pearson correlation coefficient were used in the analysis. According to the gender variable, it was determined that the state anxiety levels of male swimmers were higher than that of female swimmers. It was determined that there was no statistical difference in trait and state anxiety levels according to family monthly income and age variables. According to the swimming age variable, the trait anxiety levels of the athletes with a swimming age of 6 years and above were lower than the swimmers with a swimming age of 1 month-1 year and 4-5 years. It was determined that the trait anxiety levels of swimmers whose mothers and fathers graduated from primary education were higher than those who graduated from higher education. After all, It was revealed that the trait anxiety levels of the swimmers included in the study were higher than their state anxiety levels, and there was an inverse relationship between state and trait anxiety levels.

Kaynakça

 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, 145, 15-19.
 • Aral, N. & Başar, F. (1998). Çocukların kaygı düzeylerinin yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve ailenin parçalanma durumuna göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(110), 1-11.
 • Avramidou, E., Avramidis, S. & Pollman, R. (2007). Competitive anxiety lifeguards and swimmers. International Journal of Water Research, 1, 108-117.
 • Baldwin, C. F. (2013). The ref must be blind! Identifying preand postgame stresses of Australian sports referees and match officials. Sociology Study, 3(1), 13-22.
 • Başaran, M. H, Taşğın, Ö., Sanioğlu, A.& Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 533-544.
 • Başaran, M. H. (2008). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş. & Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 121-125.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A.& Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(7), 193-206.
 • Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routletge Publisher.
 • Çeviker, A., İnce, İ. & Bayrak, M. (2018). Milli Takım Düzeyindeki Genç Bayan Güreşçilerin Sosyal Kaygı Durumlarının İncelenmesi. In innovation and global issues congress III (p. 9).Antalya: Patara, 343.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi, 424.
 • Demiriz, S.& Ulutaş, İ. (2003). 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Dönmez, K. H. (2013). Samsun ilinde yapılan üniversitelerarası basketbol müsabakalarına katılan sporcuların durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5), 243-248.
 • Gacar, A.& Coşkuner, Z. (2010). Güreşçilerin sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 241-250.
 • Karakaya, I., Coşkun, A. & Agaoğlu, B. (2006). Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, 162-166.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel
 • Kardaş, T. N. (2018). 13-16 yaş arası altyapı futbolcularının müsabaka dönemindeki durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 109-117.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Koivula, N. (1999). Sport participation: Differences in motivation and actual participation due to gender typing. Journal of Sport Behavior, 22, 360-381
 • Kuter, M. & Öztürk, F. (1999). Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Mota, J. & Esculcas C. (2002). Leisure-time physical activity behavior: Structured and unstructured choices according to sex, age, and level of physical activity. International Journal of Behavioral Medicine, 9(2), 111-121. https://doi.org/10.1207/S15327558IJBM0902_03
 • Nacar, E., İmamoğlu, O., Karahüseyinoğlu, M. F.& Açak, M. (2011). Hentbolcuların sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından araştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20138/213798
 • Öner, N. & Le Compte, A. (1983). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özbaydar, S. (1983). İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Öztürk, F. & Şahin, Ş. K. (2007). Spor yapan ve yapmayan 9-13 yaş grubu bireylerin sosyal yetkinlik beklentisi puanlarının karşılaştırılması (Bursa örneği). İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 469-479.
 • Öztürk, S. E. (2019). Dart sporcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin performansa etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Salar, B., Hekim, M. & Tokgöz, M. (2012). 15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 123-135.
 • Softa, K. H, Karaahmetoğlu, G. U. & Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Spielberger, C. D. (1966). Anxiety and Behavior. New York: Academic Press.
 • Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının meslekî kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49104/626644
 • Türkçapar, Ü. (2012). Güreşçilerin farklı değişkenler açısından sürekli kaygı puanlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6736/90555
 • Türkmen, M., Zekioğlu, A., Yıldız, K. & Göral, M. (2013). Antrenörlerin spora özgü başarı motivasyonlarının karşılaştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 6(3), 51-62.
 • Yaprak, P. & Amman, M. T. (2006). Sporda cinsiyetçi yapı ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaklaşımları. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Tam Metin Bildiriler Kitabı içinde (ss. 725-726). Muğla.
 • Zorba, E., Göksel, A. G., Pala, A. & Zorba, N. (2016). Futbol hakemlerinin müsabaka öncesi sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Ege Bölgesi örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 175-181. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000294

11-12 Yaş Grubu Yüzücülerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 150 - 159, 31.12.2023

Öz

Araştırmada 11-12 yaşlarındaki yüzücülerin çeşitli değişkenlere göre durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 yaş grubu bölge müsabakalarına katılan toplan 321 yüzücü oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu müsabakalara katılan 217 (113 erkek, 104 kız) yüzücü oluşturmaktadır. Ölçek olarak Spielberg (1976) tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte’nin (1983) Türkçeye uyarlamış oldukları Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin parametrik varsayımları yerine getirdiği görüldüğünden analizlerde t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi testi, Scheffe testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre erkek yüzücülerin durumluk kaygı düzeylerinin kız yüzücülerden fazla olduğu belirlenmiştir. Aile aylık geliri ve yaş değişkenlerine göre ise sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinde istatistiksel olarak farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Yüzme yaşı değişkenine göre 6 yıl ve üzerinde yüzme yaşına sahip sporcuların sürekli kaygı düzeyleri 1 ay-1 yıl ve 4-5 yıl arasında yüzme yaşına sahip yüzücülerden az olduğu görülmüştür. Anne ve babası ilköğretimden mezun olan yüzücülerin sürekli kaygı düzeylerinin, yükseköğretim mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta, Araştırmaya dâhil olan yüzücülerin sürekli kaygı düzeylerinin, durumluk kaygı düzeylerine göre daha yüksek olduğu ve durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında ise zıt yönlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, 145, 15-19.
 • Aral, N. & Başar, F. (1998). Çocukların kaygı düzeylerinin yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve ailenin parçalanma durumuna göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(110), 1-11.
 • Avramidou, E., Avramidis, S. & Pollman, R. (2007). Competitive anxiety lifeguards and swimmers. International Journal of Water Research, 1, 108-117.
 • Baldwin, C. F. (2013). The ref must be blind! Identifying preand postgame stresses of Australian sports referees and match officials. Sociology Study, 3(1), 13-22.
 • Başaran, M. H, Taşğın, Ö., Sanioğlu, A.& Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 533-544.
 • Başaran, M. H. (2008). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bingöl, H., Çoban, B., Bingöl, Ş. & Gündoğdu, C. (2012). Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 121-125.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A.& Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(7), 193-206.
 • Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routletge Publisher.
 • Çeviker, A., İnce, İ. & Bayrak, M. (2018). Milli Takım Düzeyindeki Genç Bayan Güreşçilerin Sosyal Kaygı Durumlarının İncelenmesi. In innovation and global issues congress III (p. 9).Antalya: Patara, 343.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi, 424.
 • Demiriz, S.& Ulutaş, İ. (2003). 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Dönmez, K. H. (2013). Samsun ilinde yapılan üniversitelerarası basketbol müsabakalarına katılan sporcuların durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5), 243-248.
 • Gacar, A.& Coşkuner, Z. (2010). Güreşçilerin sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 241-250.
 • Karakaya, I., Coşkun, A. & Agaoğlu, B. (2006). Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, 162-166.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel
 • Kardaş, T. N. (2018). 13-16 yaş arası altyapı futbolcularının müsabaka dönemindeki durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 109-117.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Koivula, N. (1999). Sport participation: Differences in motivation and actual participation due to gender typing. Journal of Sport Behavior, 22, 360-381
 • Kuter, M. & Öztürk, F. (1999). Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Mota, J. & Esculcas C. (2002). Leisure-time physical activity behavior: Structured and unstructured choices according to sex, age, and level of physical activity. International Journal of Behavioral Medicine, 9(2), 111-121. https://doi.org/10.1207/S15327558IJBM0902_03
 • Nacar, E., İmamoğlu, O., Karahüseyinoğlu, M. F.& Açak, M. (2011). Hentbolcuların sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından araştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20138/213798
 • Öner, N. & Le Compte, A. (1983). Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özbaydar, S. (1983). İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Öztürk, F. & Şahin, Ş. K. (2007). Spor yapan ve yapmayan 9-13 yaş grubu bireylerin sosyal yetkinlik beklentisi puanlarının karşılaştırılması (Bursa örneği). İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 469-479.
 • Öztürk, S. E. (2019). Dart sporcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin performansa etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Salar, B., Hekim, M. & Tokgöz, M. (2012). 15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 123-135.
 • Softa, K. H, Karaahmetoğlu, G. U. & Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Spielberger, C. D. (1966). Anxiety and Behavior. New York: Academic Press.
 • Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının meslekî kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49104/626644
 • Türkçapar, Ü. (2012). Güreşçilerin farklı değişkenler açısından sürekli kaygı puanlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6736/90555
 • Türkmen, M., Zekioğlu, A., Yıldız, K. & Göral, M. (2013). Antrenörlerin spora özgü başarı motivasyonlarının karşılaştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 6(3), 51-62.
 • Yaprak, P. & Amman, M. T. (2006). Sporda cinsiyetçi yapı ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaklaşımları. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Tam Metin Bildiriler Kitabı içinde (ss. 725-726). Muğla.
 • Zorba, E., Göksel, A. G., Pala, A. & Zorba, N. (2016). Futbol hakemlerinin müsabaka öncesi sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Ege Bölgesi örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 175-181. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000294

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra ŞAHİN 0000-0002-8003-8628

Yahya DOĞAR 0000-0002-1068-2266

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ŞAHİN, B., & DOĞAR, Y. (2023). Examination of The Status and Continuous Anxiety Levels of Swimmers Aged 11-12. Academic Knowledge, 6(2), 150-159.

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.