Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİK KOŞULLAR VE YAŞAM STANDARTLARI: “FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ”

Yıl 2022, Sayı: 5, 26 - 46, 25.07.2022
https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1054276

Öz

Gündelik yaşam, zamanın olağan akışında her gün tekrarlanan olaylara işaret eden bir kavramdır. Gündelik yaşamın en önemli belirleyicilerinden biri ekonomidir. Covid-19 pandemi süreci ise başta kamu sağlığı olmak üzere sosyal ve ekonomik birçok unsur üzerinde etkili olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, Covid-19 pandemisi sürecinde farklı gelir gruplarına mensup kişilerin gündelik yaşam pratiklerindeki değişiklilerin ne yönde olduğunun değerlendirilmesidir. Tematik analiz yönteminin temel alındığı çalışmada, akademisyen, öğretmen, öğrenci, işçi ve esnaf olmak üzere beş katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların çoğu gündelik yaşamlarının; tüketim alışkanlıkları, mesleki pratikler, iletişim ve sosyalleşme faaliyetleri bağlamında birtakım değişikliklere uğradığını bildirmişlerdir. Ayrıca, küresel pandemi sürecinde toplumsal dayanışmanın artırılması ve özellikle dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Akçalı, İ. S. (2006). Günlük Yaşamda Reklam ve Büyülenmiş Tüketiciler. S. İ. Akçalı, (Ed.), Gündelik Hayat ve Medya içinde (97-114). Ankara: ebabil Yayınları.
 • Arklan, Ü. ve Akdağ, M. (2016). Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası, Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı: İlişkisel ve Etkileşimsel Perspektiften Uygulamalı Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), 16-34.
 • Baudrillard, J. (2012). Tüketim Toplumu Söylenceleri Yapıları. (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayramiç, H. M. (2006). Türkiye’de Gelir Dağılımı Sorunları ve Çözümleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Berger, L, P. ve Luckmann, T. (2018). Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. (V. Saygın Öğütle, Çev.). Ankara: Atıf Yayınları.
 • Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77- 101.
 • Ceyhan, S. ve Peçe, A. M. (2020). Reel Faizlerin Gelir Adaletsizliği Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Bir Panel ARDL Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(1), 35- 46.
 • Fereday, J. M. ve Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 1-11.
 • Kırış, E. (2019). Fransız Sosyolojisi’nde Gündelik Hayat Çalışmaları. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 131-145.
 • Kocabaş, A. (2020). Eşitsizlik ve Covid-19. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part50.pdf (Erişim tarihi: 08.10.2020).
 • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi III. Moderniteden Modernizme (Gündelik Hayatın Meta- Felsefesi). (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2016). Modern Dünyada Gündelik Yaşam. (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2020). Gündelik Hayatın Eleştirisi I. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay ve D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Şahin, H. (2018). Yoksulluğun Gündelik Hayat Üzerinden Analiz Edilmesinde Anahtar Bir Kavram: Hayatta Kalma Stratejileri Üzerine Yapısal Bir Çalışma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 133-153.
 • Şahin, Ö. ve Balta, E. (2001). Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce. http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/004-Sahin-Balta.pdf. (Erişim Tarihi: 6 Ekim 2020).
 • Ünay, S. (3 Temmuz 2020). Pandemi sonrası dünya ve ekonominin geleceği. Anadolu Ajansı. Erişim 4 Ekim 2020, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/pandemi-sonrasi-dunya-ve-ekonominin-gelecegi/1898368
 • Üzümcü, A. ve Korkat, M. (2014). Türkiye’de Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Gelişimi(2003-2012). Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 135-166.
 • Yağlı, S. (2006). Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini Sürmek. S. İ. Akçalı, (Ed.), Gündelik Hayat ve Medya içinde (5- 42). Ankara: ebabil Yayınları.
 • Yanıklar, C. (2010). Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 25-32.
 • Yar, F. (2015). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Ankara: Global Politika ve Strateji.
 • Yiğit, Z. (2012). “Modernliğin Arka Yüzü” Olarak Gündelik Hayat: Aşkı Memnu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 125-144.

ECONOMIC CONDITIONS AND LIFE STANDARDS DURING THE EPIDEMIC: “A MICRO ANALYSIS ON DIFFERENT INCOME GROUPS”

Yıl 2022, Sayı: 5, 26 - 46, 25.07.2022
https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1054276

Öz

Everyday life is a concept that refers to events that are repeated everyday. Economy is one of the most important determinants of daily life. The Covid-19 epidemic period has had ab impact on many social and economic factors, especially public Health. The main purpose of this study is to evaluate the daily life practices of people coming from different income groups during epidemic period. In the study based on thematic analysis method, semi- structured in depth interviews were contucted with five participants, including academician, teacher, student, worker and tradesmen. As a result, most of the participants in their daily lives; they reported that they have undergone some changes in the context of comsuption habits, professionel practices, communication and socialization activities. In addition, it is important to increase social solidarity and especially support disadvantaged groups in the global epidemic period.

Kaynakça

 • Akçalı, İ. S. (2006). Günlük Yaşamda Reklam ve Büyülenmiş Tüketiciler. S. İ. Akçalı, (Ed.), Gündelik Hayat ve Medya içinde (97-114). Ankara: ebabil Yayınları.
 • Arklan, Ü. ve Akdağ, M. (2016). Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası, Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı: İlişkisel ve Etkileşimsel Perspektiften Uygulamalı Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), 16-34.
 • Baudrillard, J. (2012). Tüketim Toplumu Söylenceleri Yapıları. (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayramiç, H. M. (2006). Türkiye’de Gelir Dağılımı Sorunları ve Çözümleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Berger, L, P. ve Luckmann, T. (2018). Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. (V. Saygın Öğütle, Çev.). Ankara: Atıf Yayınları.
 • Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77- 101.
 • Ceyhan, S. ve Peçe, A. M. (2020). Reel Faizlerin Gelir Adaletsizliği Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Bir Panel ARDL Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(1), 35- 46.
 • Fereday, J. M. ve Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 1-11.
 • Kırış, E. (2019). Fransız Sosyolojisi’nde Gündelik Hayat Çalışmaları. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(9), 131-145.
 • Kocabaş, A. (2020). Eşitsizlik ve Covid-19. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part50.pdf (Erişim tarihi: 08.10.2020).
 • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi III. Moderniteden Modernizme (Gündelik Hayatın Meta- Felsefesi). (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2016). Modern Dünyada Gündelik Yaşam. (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lefebvre, H. (2020). Gündelik Hayatın Eleştirisi I. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay ve D. Kömürcü, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Şahin, H. (2018). Yoksulluğun Gündelik Hayat Üzerinden Analiz Edilmesinde Anahtar Bir Kavram: Hayatta Kalma Stratejileri Üzerine Yapısal Bir Çalışma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 133-153.
 • Şahin, Ö. ve Balta, E. (2001). Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce. http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/004-Sahin-Balta.pdf. (Erişim Tarihi: 6 Ekim 2020).
 • Ünay, S. (3 Temmuz 2020). Pandemi sonrası dünya ve ekonominin geleceği. Anadolu Ajansı. Erişim 4 Ekim 2020, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/pandemi-sonrasi-dunya-ve-ekonominin-gelecegi/1898368
 • Üzümcü, A. ve Korkat, M. (2014). Türkiye’de Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Gelişimi(2003-2012). Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 135-166.
 • Yağlı, S. (2006). Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini Sürmek. S. İ. Akçalı, (Ed.), Gündelik Hayat ve Medya içinde (5- 42). Ankara: ebabil Yayınları.
 • Yanıklar, C. (2010). Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 25-32.
 • Yar, F. (2015). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Ankara: Global Politika ve Strateji.
 • Yiğit, Z. (2012). “Modernliğin Arka Yüzü” Olarak Gündelik Hayat: Aşkı Memnu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 125-144.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ozan Yıldırım 0000-0001-7737-6311

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Yıldırım, O. (2022). SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİK KOŞULLAR VE YAŞAM STANDARTLARI: “FARKLI GELİR GRUPLARI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ”. Akademik Düşünce Dergisi(5), 26-46. https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1054276