Cilt: 31 Sayı: 4, 30.12.2022

Yıl: 2022

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin yayın organlarından bir tanesi olup, 1992 Ocak ayından itibaren her yıl 4 sayı olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Bu dergide tıp alanındaki derlemeler Türkçe  ya da İngilizce olarak yer alır. Temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp bilimleri alanlarında derleme türünde hazırlanmış çalışmaları yayınlar.


Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin yayın organlarından bir tanesi olup, 1992 Ocak ayından itibaren her yıl 4 sayı olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Bu dergide tıp alanındaki derlemeler Türkçe  ya da İngilizce olarak yer alır. Temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp bilimleri alanlarında derleme türünde hazırlanmış çalışmaları yayınlar.


Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, bir açık erişim (open access)  dergisidir  Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. 

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal) ,  tıp bilimleri  (temel tıp, dahili tıp, ve cerrahi tıp bilimleri,) ve ilişkili bilimlerin tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını Türkçe ya da İngilizce  yayınlayan danışman değerlendirmeli (hakemli) bir dergidir. Dergi editörler kurulu "Council of Science Editors" tarafından onaylanan "Editorial Policy" bildirisine uyarlar (www.councilscienceeditors.org). Arşiv Kaynak Tarama Dergisi kapsamında yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır ve adresinde çevrimiçi olarak görüntülenir.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin süreli yayını olup 3 ayda bir (Mart, Haziran, (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yılda dört kez yayınlanır. Yazılar aşağıda detaylandırılan kurallara göre hazırlanmalı ve çevrimiçi (online) olarak adresinden gönderilmelidir.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde  herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

Makale Değerlendirme Süreci

Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabiidir. Yazarlar ya da danışmanlar diğerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm yazılar iki danışman tarafından değerlendirilir. Yazılarla ilgili son karar editoryal kurul ve editöre aittir.

Tüm yazılar plagiarizm yönünden İThenticate programı aracılığıyla taranır. 

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi:

Makale gönderimleri dergipark başvuru sistemi (dergipark.org.tr/aktd/) aracılığıyla yapılmalıdır. Yardım için gerekirse editoraktd@cu.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editoraktd@cu.edu.tr adresinden iletişime girebilrisiniz

Yazı Dili

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazıya yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orjinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklik yapmak ve kısaltma yapmak yetkisine sahiptir.

Yayına Kabul

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır. Yayına Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotograflar, tablolar, şekiller, CD, disket …vb), aksi belirtilmemişse geri gönderilmezler.

Yayın Hakkının Devri

Yazarlar, yayın telif hakkını Arşiv Kaynak Tarama Dergisi dergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; derginin makale gönderim aşamasında web sitesinden ulaşabileceğiniz Yayın Hakkı Devir Formu  tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmış olan “Yayın hakkı devir formu” eş zamanlı olarak “posta yoluyla” belirtilen adrese gönderilmelidir.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

Kontrol listesi

Aşağıdaki liste yazarlara yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksiklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderilen yazılar değerlendirmeyecektir.

Genel

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Makaleler 12 puntolu font karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Yazılar A4 (21x29.7 cm) formatında , tüm yazı boyunca (Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) tek aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından 2,5  cm’lik boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.


Tüm yazılar

1. Başlık sayfası,

2. Türkçe özet,

3. İngilizce özet,

4. Giriş bölümü: Maklaenin genel özelliklerini, literatüre katkısını da içeren bir giriş bölümü bulunmalıdır.

5. Genel gözden geçirme bölümü

6. Sonuç bölümü: Bu bölümde yazarlar, gnel olarak makalede aktardıkları bilgileri özetleyeceklerdir.

7. Teşekkür yazısı (varsa),

8. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda),

9. Kaynaklar,

10. Tablolar ve/veya şekiller ve

11. Şekil altyazıları olarak dizilmelidir.

Başlık sayfasına 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergide sadece derleme ve  gözden geçirme makaleleri yayınlanacaktır.  Tıp bilimleri ile ilgili  güncel literatürü içine alacak şekilde hazırlanmalıdır.  Bu yeni güncel bir konu üzerine odaklanabileceği gibi, klasik bir bir konunun ayrıntılı değerlendirilmiş güncellenmiş bir şekli de olabilir.

 Başlık Sayfası

1. Mümkün olduğunca kısa ve net bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 85 karakteri geçmemelidir..

2. Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

3. Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık (running title) eklenmelidir.

4. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

5. Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları, ünvanları, çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir.

6. Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır ( yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır).

Özetler

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı,  ve en fazla 250 kelime  olmalıdır.

Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index'den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdırlar.  İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.

Metin

Yeterli sayıda alt başlığa yer verilmeli, makalenin giriş ve sonuç bölümleri olmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı, bu amaçla hangi literatürün tarandığı mutlaka açıklanmalıdır.

Kaynaklar

Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili kaynaklara yer verilmelidir. Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden önce üstsimge şeklinde verilmelidir. Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri ve kişisel tecrübeler, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kaynaklar  ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce metinlerde kullanılacak olan kaynaklar içerisinde yerli literatüre yer verilmesi tercih edilmelidir. Bu amaçla yazarların Türkiye Atıf Dizini (www.atifdizini.com), Türk Psikiyatri Dizini (www.psikiyatridizini.org) kaynaklarını öncelikli olarak taraması önerilir.

 Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır:

Yazarlar, kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Makale içindeki kaynaklar, ilgili yerde cümle sonunda nokta işaretinden önce üstsimge şeklinde  numara verilerek yazılır. Makale sonunda, kaynaklar makaledeki geçiş sıralarına uygun numaralanarak dizilir.

İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına "-" işareti konarak verilmelidir:2-611-179-13 gibi.

Kaynaklarda yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır.

Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, yazar sayısının daha fazla olduğu durumlarda ilk 6 yazarın sonuna "et al." ibaresi konularak kaynak yazılmalıdır.

Dergi isimleri Pubmed'e göre kısaltılmalıdır. Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce belirtilmelidir.

Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır.

Kaynak bir dergi ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6'nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, daha sonra  "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ sites/entrez/query. fcgi?db=nlmcatalog). Yıl;Cilt:İlk sayfa numarası-Son sayfa numarası (arada boşluk olmadan) 

Örnek: Aydemir O, Eren I, Savaş H, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Koçal N, Devrimci Ozgüven H et al.. Development of a questionnaire to assess inter-episode functioning in bipolar disorder: Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Turk Psikiyatri Derg. 2007;18:344-52.

Kaynak bir kitap ise;

Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım Yılı. Örnek: Ropper AH, Brown RH. Adams and Victor's Principles of Neurology. 8th ed. New York, McGraw-Hill, 2007.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise;

Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. InKitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. (Ed y ada Eds. Editör(ler)in ad ve soyadlarının  başharf(ler)i): Bölümün ilk sayfa numarası-son sayfa numarası. Basım yeri, Yayınevi, Baskı yılı.


Örnek: Phillips MK, Gain P. Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed (Eds JH Laragh, BM Brenner):495-8. London, Ran Press, 1985. 


Kaynak bir web sitesi ise;

Web sitesinin adı.Available from: Web sitesinin adresi. (accessed date)
World Health Organization (WHO).  Available from: http://www.who.int .Accessed: 9 July 2008

Kaynak tez ise;

Yazarın soyadı adının başharfi. Tezin başlığı (tez). Tezin yapıldığı şehir adı, Üniversite adı (üniversite ise), Yılı.

Örnek: Koç F. Amiyotrofik lateral sklerozda klinik bulguların dağılımı (Uzmanlık tezi). Adana, Çukurova Üniversitesi, 1999.

Tablolar:

1. Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

2. Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.

3. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

4. Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

5. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.

6. Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.

7. Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

8. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.

 Şekil Grafik Resim ve Altyazıları:

1. Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

2. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. 

3. Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

4. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

5. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

6. Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.

7. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.

8. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.

9. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

10. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.

11. Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.

Araştırma Yazıları ve Olgu Sunumları

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Archives Medical Review Journal), araştırma yazıları ve olgu sunumlarını yayınlamamaktadır.

Etik İlkeler

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Arşiv Kaynak Tarama Dergisine gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Çift kör hakemlik sistemi bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur. Dergimiz derleme makalesi yayınladığı için etik  kurul onayı gerekmemektedir. 

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler


Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.


Politik ve Ticari kaygılar


Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.


Çıkar çatışmaları


Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Tüm çalışmaların "Çift Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Arşiv Kaynak Tarama Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'da yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen editorcutf@cu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.
Ücret politikası
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi makalenin gönderim, değerlendirme, kabul, basım ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Makale değerlendirme süresi
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'a gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinin 8 ile 12 hafta içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Olağandışı durumlarda bu süre bazen bir miktar uzayabilir.

Düzeltme ve geri çekme süreçleri
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem süreci başladıktan sonra veya başka bir dergiye gönderildiği için geri çekilemez. Yazarlar, dergi editörleriyle iletişime geçerek makalesini geri çekmek istediğini belirten bir dilekçe ile hakem süreci başlatılmamış makalelerini geri çekebilirler. Yayın kurulu tarafından çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadığı sürece yazarlar makalelerini başka bir dergiye değerlendirmek üzere gönderemezler.
Düzeltmeler, Geri Çekmeler ve “Kaygı İfadeleri”
Editörler, başlangıçta yazarların çalışmalarını dürüst gözlemler üzerine kurduğunu varsayar. Eğer makalelerde düzeltme veya dizgi hatalarının düzeltilmesini gerektiren durumlar varsa düzeltmeler numaralanmış bir sayfada içindekiler sayfasında yer alır. Orijinal alıntıları içerir; orijinal makale ile bağıntılı (on-line ise benzer şekilde) olur. Eğer bilimsel dolandırıcılık varsa dergi bir geri çekme yazısı yayımlar. malıdır. Geri çekmeye alternatif olarak editör, çalışmanın oluşumu ve bütünlüğünün görünümü hakkında kaygı ifadesi yayımlamayı tercih edebilir.

Geri çekme veya kaygı ifadesi, on-line sürümünün yanısıra derginin belirgin bir bölümünde numaralanmış bir sayfada yer alır, içindekiler sayfasında sıralanır.ve girişinde orijinal makalenin başlığını içerir. Geri çekme metninde, makalenin geri çekilme nedenini açıklanır.

Dergimizde, makale gönderim, süreç işletimi, sayfa, renkli şekil ve yayınlanması süreçlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır.