Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Improving the Social Studies Teacher Candidates' Skills of Analyzing the Advertisement Messages: An Action Research

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 12, 06.03.2020

Öz

The aim of the conducted study is to reveal the effects of the media literacy course taken by social studies teacher candidates on solving advertising messages they come across. This study is a qualitative study in the pattern of action research. The research group of the study constitutes 48 teacher candidates who are studying in the Department of Social Studies Teaching at Van Yüzüncü Yıl University and took Media Literacy course as a selective course in the 2016-2017 academic year. In the study, the results obtained from the interviews with the students was analyzed using content analysis method. When the findings obtained in this study are evaluated in generally, it is seen that, before giving any information about the media literacy course to the students in the department of social studies teaching, students interpreted detergents, cigarettes, telephone operators, razors, burgers and cakes advertisements as they saw on the screen and without questioning such as "detergent advertisements, cake advertisements, razor advertisements, etc."; after ten weeks of training related to media literacy, the same group of students have approached the same ads text more critically and questionably and have entered into an attitude that reveals the secret information contained in the ads text.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2002). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya kitabevi.
 • Ankaralıgil, S. Y. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Atmaca, Ç. (2016). Medya okuryazarlığı dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), s.442-480
 • Carlsson U., Tayie S., Jacquinot-Delaunay G., Perez Tornero J.M. and UNESCO (Eds.). (2008). Empowerment through media education : An Intercultural Dialogue.
 • Derince, Z. M. ve Özgen, B. (2015). Eylem araştırması. Seggie,F.N ve Bayyurt, Y. (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar içinde (s.146-161). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürgür, H. (2017). Eylem Araştırması. Saban, A. Ve Ersoy, A. (Ed.). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (32-80).
 • Hart, A. and Benson, T. (1996). Researching media education in English classrooms in the UK. Journal of Educational Media, 22, 1.
 • Hine, G.,S.,C. (2013). The importance of action research in teacher education programs. Issues in Educational Research, 23(2)
 • İlhan, E. ve Aydoğdu, E. (2015). Medya okuryazarlığı dersi ve yeni medya algısına etkisi. Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 4(1)
 • Kartal, O.Y. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf örgencilerinin televizyon dizilerindeki mesajları algılamalarında medya okuryazarlığının etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Koçak, B. (2011). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlığı dersine ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Mills, G.E. 2011. Action research: A guide for teacher researcher (4th edition). Boston:pearson
 • Elden, M. (2004). Reklam yazarlığı (2. Baskı) İstanbul: İletişim Yayınları, s.19
 • NAMLE (2009). Core principles of media literacy education in the United States. https://namleboard.files.wordpress.com/2013/01/coreprinciples.pdf adresinden 22 Ocak 2018’de alınmıştır.Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel Yaklaşımlar (I. Cilt). (Çev. S. Özge). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
 • RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı.http://www.medyaokuryazarligi.org.tr adresinden 22 Ocak 2018’de alınmıştır.
 • Şahin, A. (2014). Eleştirel medya okuryazalığı. Ankara:Anı Yayıncılık
 • Thoman, E. (2009). Skills and strategies for media education. Edutucational leadership. 56, 50-54
 • Vural, A.,M. (2012). Medyanın kültürel kalkınmayı sağlama ve eğitim işlevi. İletişim Fakültesi Dergisi. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/212694
 • Yıldırım, A. ve Hasan Ş. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017
 • http://irtinc.us/Products/MediaDetective/SubstanceAbusePrevention/MediaLiteracyEducation.aspx

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Reklam İletilerini Çözümleme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 12, 06.03.2020

Öz

Yapılan çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının almış oldukları medya okuryazarlığı dersinin karşılaştıkları reklam iletilerini çözme becerilerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışma, eylem araştırması deseninde, nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve Medya Okuryazarlığı dersini seçmeli ders olarak alan 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerine medya okuryazarlığı dersi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeden önce, öğrenciler izledikleri deterjan, sigara, telefon operatörü, jilet, hamburger ve kek reklamlarını ekranda gördükleri gibi, sorgulamadan “deterjan reklamı, kek reklamı, jilet reklamı vb.” şeklinde yorumladıkları; medya okuryazarlığı ile ilgili on haftalık bir eğitimden sonra aynı öğrenci grubunun aynı reklam metinlerine daha eleştirel, sorgulayıcı yaklaştıkları, reklam metinlerinin içerdikleri gizli bilgileri ortaya çıkarıcı bir tutum içine girdikleri görülmektedir.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2002). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya kitabevi.
 • Ankaralıgil, S. Y. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Atmaca, Ç. (2016). Medya okuryazarlığı dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), s.442-480
 • Carlsson U., Tayie S., Jacquinot-Delaunay G., Perez Tornero J.M. and UNESCO (Eds.). (2008). Empowerment through media education : An Intercultural Dialogue.
 • Derince, Z. M. ve Özgen, B. (2015). Eylem araştırması. Seggie,F.N ve Bayyurt, Y. (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar içinde (s.146-161). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürgür, H. (2017). Eylem Araştırması. Saban, A. Ve Ersoy, A. (Ed.). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (32-80).
 • Hart, A. and Benson, T. (1996). Researching media education in English classrooms in the UK. Journal of Educational Media, 22, 1.
 • Hine, G.,S.,C. (2013). The importance of action research in teacher education programs. Issues in Educational Research, 23(2)
 • İlhan, E. ve Aydoğdu, E. (2015). Medya okuryazarlığı dersi ve yeni medya algısına etkisi. Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 4(1)
 • Kartal, O.Y. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf örgencilerinin televizyon dizilerindeki mesajları algılamalarında medya okuryazarlığının etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Koçak, B. (2011). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlığı dersine ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Mills, G.E. 2011. Action research: A guide for teacher researcher (4th edition). Boston:pearson
 • Elden, M. (2004). Reklam yazarlığı (2. Baskı) İstanbul: İletişim Yayınları, s.19
 • NAMLE (2009). Core principles of media literacy education in the United States. https://namleboard.files.wordpress.com/2013/01/coreprinciples.pdf adresinden 22 Ocak 2018’de alınmıştır.Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel Yaklaşımlar (I. Cilt). (Çev. S. Özge). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
 • RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı.http://www.medyaokuryazarligi.org.tr adresinden 22 Ocak 2018’de alınmıştır.
 • Şahin, A. (2014). Eleştirel medya okuryazalığı. Ankara:Anı Yayıncılık
 • Thoman, E. (2009). Skills and strategies for media education. Edutucational leadership. 56, 50-54
 • Vural, A.,M. (2012). Medyanın kültürel kalkınmayı sağlama ve eğitim işlevi. İletişim Fakültesi Dergisi. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/212694
 • Yıldırım, A. ve Hasan Ş. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017
 • http://irtinc.us/Products/MediaDetective/SubstanceAbusePrevention/MediaLiteracyEducation.aspx

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Research Article
Yazarlar

Erhan ERHAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
YUZUNCU YIL UNIVERSITY, VAN SCHOOL OF EDUCATION
0000-0003-0752-802X
Türkiye


Veysel DAĞDEMİR Bu kişi benim
van milli eğitim müdürlüğü
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erhan, E. & Dağdemir, V. (2020). Improving the Social Studies Teacher Candidates' Skills of Analyzing the Advertisement Messages: An Action Research . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/52842/547297
An international peer-reviewed journal-EDUCATIONE-Uluslararası hakemli dergi