Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Suriye Uyruklu Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Yazılı Anlatımlarında Kelime Hazinelerini Etkileyen Değişkenler

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 57 - 72, 06.03.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaokulda öğrenim gören Suriye uyruklu öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime hazinelerini etkileyen değişkenleri belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya’nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde öğrenim gören 41 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve kompozisyon kâğıdı kullanılmıştır. Öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada verilerin analizi sonucunda sosyo-ekonomik düzeyin öğrencilerin kelime hazinelerini etkilemediği; cinsiyetin öğrencilerin kelime hazinelerini etkilediği; öğrencilerin Türkiye’de yaşama sürelerinin artması ile kelime hazinelerinin de arttığı; öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görme sürelerinin kelime hazinelerini etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak Suriyeli öğrencilerin kelime hazinelerinin sosyo-ekonomik düzeyden etkilenmediği; cinsiyetleri, Türkiye’de yaşama süreleri ve Türkiye’de öğrenim görme sürelerinden etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2014). Kelime hazinesinin geliştirilmesi. Ahmet Kırklılıç ve Hayati Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Pegem Akademi: Ankara.
 • Akyüz, K. (2010). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Başoğlu, N., Kaplan, T. ve Okur, A. (2014). İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 50-65.
 • Çeçen, M. A. (2002). İlköğretim öğrencilerinde kelime hazinesinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Çetin, S. A. (2017). Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime hazinesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Çetin, S. A. (2018). Ters-Yüz sınıf modelinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması üzerine bir öneri. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, 3(1), 61-70.
 • Demir, C. (2006). Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Milli Eğitim Dergisi, 34, 169.
 • Direkci, B , Akbulut, S ve Şimşek, B . (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018) ve ortaokul Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (16) , 797-813 . DOI: 10.33692/avrasyad.543868
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınevi.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Kırılmış Tatar, İ. ve Çelebi, C. (2015). İngiltere’de anadil olarak Türkçe dersi alan öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığı. Studies Of The Ottoman Domain, 5(8), 2147-5210.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: SAGE Publications.
 • Şimşek, B., & Direkci, B. (2019). The Investigation of the Relationship between Online Games and Acquisition of Turkish Vocabulary. International Journal of Instruction, 12(3), 69-88.
 • TDK. (2018). Söz varlığı. http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 01 Eylül 2018’de alınmıştır.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili Türkçe olan ve anadili Türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yakar, H. G. İ. (2016). Yazılı anlatımda kullanılan aktif kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities Sempozyumunda sunulmuştur, İstanbul.

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 57 - 72, 06.03.2020

Öz

The purpose of this study is to reveal the factors that affect their vocabulary sets in Turkish written expressions of Syrian secondary school students. This study is conducted by using case study which is one of the qualitative research designs. The study group consists of 41 students studying in Kepez and Muratpaşa districts, in Antalya. The demographic information form and composition paper are used to collect the data. The collected data are analysed through descriptive analysis technique. As a result of the analysis, it has been revealed that socio economic level doesn’t affect their vocabulary sets; that the gender variable affects students’ vocabulary sets. The result “The longer the students live in Turkey, the higher vocabulary sets they will have” is among the research results. It has been revealed that the duration of education in Turkey affects students' vocabulary sets.There is a relationship between students’ duration of stay in Turkey and their vocabulary sets. In conclusion, it is observed that Syrian students’ vocabulary sets are not affected from their socio economic level. However it is revealed that the students’ vocabulary sets are affected from their gender, the duration of stay and education in Turkey.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Akyol, H. ve Temur, T. (2014). Kelime hazinesinin geliştirilmesi. Ahmet Kırklılıç ve Hayati Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Pegem Akademi: Ankara.
 • Akyüz, K. (2010). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Başoğlu, N., Kaplan, T. ve Okur, A. (2014). İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 50-65.
 • Çeçen, M. A. (2002). İlköğretim öğrencilerinde kelime hazinesinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Çetin, S. A. (2017). Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime hazinesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Çetin, S. A. (2018). Ters-Yüz sınıf modelinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması üzerine bir öneri. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, 3(1), 61-70.
 • Demir, C. (2006). Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Milli Eğitim Dergisi, 34, 169.
 • Direkci, B , Akbulut, S ve Şimşek, B . (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018) ve ortaokul Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (16) , 797-813 . DOI: 10.33692/avrasyad.543868
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınevi.
 • Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Kırılmış Tatar, İ. ve Çelebi, C. (2015). İngiltere’de anadil olarak Türkçe dersi alan öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığı. Studies Of The Ottoman Domain, 5(8), 2147-5210.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: SAGE Publications.
 • Şimşek, B., & Direkci, B. (2019). The Investigation of the Relationship between Online Games and Acquisition of Turkish Vocabulary. International Journal of Instruction, 12(3), 69-88.
 • TDK. (2018). Söz varlığı. http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 01 Eylül 2018’de alınmıştır.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili Türkçe olan ve anadili Türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yakar, H. G. İ. (2016). Yazılı anlatımda kullanılan aktif kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities Sempozyumunda sunulmuştur, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sadık Ahmet ÇETİN
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mevlüt GÜLMEZ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çetin, S. A. & Gülmez, M. (2020). Suriye Uyruklu Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Yazılı Anlatımlarında Kelime Hazinelerini Etkileyen Değişkenler . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 57-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/52842/676227
An international peer-reviewed journal-EDUCATIONE-Uluslararası hakemli dergi