Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARININ KASTAMONU GEZİLERİ (1923-2017)

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 297 - 332, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.455366

Öz

Bu çalışmada, cumhuriyetin ilanından itibaren 1923 ve 2017 yılları arasında cumhurbaşkanlarının Kastamonu gezileri bir bütün olarak ele alınmıştır. Kastamonu’ya sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cevdet Sunay, Kenan Evren, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanları ziyaretleri süresince Kastamonu il, ilçe ve köylerini ziyaret ederek ilgili yetkililer ve halkla görüşmüştür. Cumhurbaşkanlarına Kastamonu gezilerinde devlet adamları, askeri üst düzey yetkililer, bakanlar, uzmanlar ve aile üyeleri eşlik etmiştir. Böylece Kastamonu’daki sorunlar daha yakından gözlemlenerek sorunların çözümü için doğru kararlar alınmaya çalışılmıştır. Makalede, cumhurbaşkanlarının Kastamonu’ya hangi gerekçelerle seyahat ettikleri ve Kastamonu’daki faaliyetlerinin neler olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada, cumhurbaşkanlarının Kastamonu gezilerinin il özelindeki sorunların devletin en üst makamındaki kişiye aktarılması açısından son derece önemli olduğu, ayrıca Kastamonu’nun ileriye dönük olarak eğitim, sağlık, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda gelişmesi ve yatırımlar bakımından bu gezilerin önemli bir yerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yapılırken kaynak olarak araştırma inceleme eserlerin yanı sıra arşiv belgeleri ve Kastamonu basını temel kaynaklar olarak kullanılmıştır

Kaynakça

  • KAYNAKÇA1. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.)BCA., Dosya No: 9, 24 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 238, 28 Ağustos 1925.BCA., Dosya No:9, 26 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 9, 25 Ağustos 1925.BCA, Dosya No: 9, 28 Ağustos 1925.BCA, Dosya No: 238, 30 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 12, 6 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 8 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 9 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 10 Aralık 1938.2. GazeteAçıksözDikkatDoğrusözGündem 37KastamonuKastamonu SözcüMücadeleNasrullahYenisesYeni Kastamonu3. Kitap Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Derleyen: Nimet Arsan), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Cilt: 2, Ankara 1961.Atatürk’ün Kastamonu Gezisi ve Şapka Devrimi, (Yayına hazırlayan: Mehmet Baytimur, Aziz Demircioğlu, Hasan Çelikoğlu) Topraksu Kartoğrafya Müdürlüğü, Ankara 1982.Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.Eski, Mustafa, Atatürk’ün Kastamonu Gezisi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.Eski, Mustafa, İsmet İnönü’nün Kastamonu Gezileri, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1995.İmece, Mustafa Selim, Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1975.Önder, Mehmet, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1998.Özgen, Yüksel, Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Çankırı Gezisi, Yeni Gün Ofset Matbaacılık, Çankırı 2011.4. MakaleAysal, Necdet, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma Hareketleri”, ÇTTAD, 2011/10(22), s. 3-32.Kılıç, Selami, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkılâbı”, Atatürk Yolu Dergisi, 1995/16(4), s. 529-547.Morkoç, Ayvaz “Türk Harf İnkılâbı ile Millet Mektepleri ve İzmir’deki Uygulamalar”, Turkish Studies Dergisi, 2011/6, s. 1543-1555.Özcan, Nezahat, “Atatürk’ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2003/19(57), s. 1277-1289.Özgen, Yüksel, “İsmet İnönü’nün Kuzey Anadolu Gezisi (6-13 Aralık 1938) (Çankırı-Kastamonu- Zonguldak)”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2012/(10), s. 17-30.Sakal, Fahri, “Şapka İnkılâbının Sosyal ve Ekonomik Yönü Destekler ve Köstekler”, Turkish Studies Dergisi, 2007/(2), s. 1308-1318.Şentürk, Ayşegül, “Harf İnkılâbının Yapılışı ve Uygulanışında Basının Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012/26, s. 27-44.Tongul, Neriman, “Türk Harf İnkılabı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2004/(33-34), s. 103-130.Yılmaz, Mehmet Serhat, “Atatürk’ün Kastamonu Gezisi ve Şapka İnkılabı”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2005/1(13), s. 223-232.

The Trips to Kastamonu of the Presidents of the Republic of Turkey (1923-2017)

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 4, 297 - 332, 24.12.2018
https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.455366

Öz

The trips of the presidents between 1923 and 2017 to Kastamonu as a whole were scrutinized in this study. The trips to Kastamonu were conducted by the presidents Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cevdet Sunay, Kenan Evren, Abdullah Gül and Recep Tayyip Erdoğan respectively. The presidents visited the province, towns and the villages, met with the authorities and the public. The presidents were accompanied by the statesmen, senior military officers, ministry experts, and family members. Therefore, it was aimed to investigate the issues in the area and to reach the right decisions for these issues. For which reasons the presidents travelled to Kastamonu and which activities they carried out in Kastamonu were questioned in this article. It was obtained in this study that the Kastamonu trips were quite important because of the fact that the issues about the city were reported directly to the first person of the state and potential investments in education, health, social, economic and cultural areas were planned. Research papers, archive documents and Kastamonu press were utilized as main references. 

Kaynakça

  • KAYNAKÇA1. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.)BCA., Dosya No: 9, 24 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 238, 28 Ağustos 1925.BCA., Dosya No:9, 26 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 9, 25 Ağustos 1925.BCA, Dosya No: 9, 28 Ağustos 1925.BCA, Dosya No: 238, 30 Ağustos 1925.BCA., Dosya No: 12, 6 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 8 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 9 Aralık 1938.BCA., Dosya No: 12, 10 Aralık 1938.2. GazeteAçıksözDikkatDoğrusözGündem 37KastamonuKastamonu SözcüMücadeleNasrullahYenisesYeni Kastamonu3. Kitap Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Derleyen: Nimet Arsan), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Cilt: 2, Ankara 1961.Atatürk’ün Kastamonu Gezisi ve Şapka Devrimi, (Yayına hazırlayan: Mehmet Baytimur, Aziz Demircioğlu, Hasan Çelikoğlu) Topraksu Kartoğrafya Müdürlüğü, Ankara 1982.Ergün, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.Eski, Mustafa, Atatürk’ün Kastamonu Gezisi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.Eski, Mustafa, İsmet İnönü’nün Kastamonu Gezileri, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1995.İmece, Mustafa Selim, Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1975.Önder, Mehmet, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1998.Özgen, Yüksel, Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Çankırı Gezisi, Yeni Gün Ofset Matbaacılık, Çankırı 2011.4. MakaleAysal, Necdet, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma Hareketleri”, ÇTTAD, 2011/10(22), s. 3-32.Kılıç, Selami, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkılâbı”, Atatürk Yolu Dergisi, 1995/16(4), s. 529-547.Morkoç, Ayvaz “Türk Harf İnkılâbı ile Millet Mektepleri ve İzmir’deki Uygulamalar”, Turkish Studies Dergisi, 2011/6, s. 1543-1555.Özcan, Nezahat, “Atatürk’ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2003/19(57), s. 1277-1289.Özgen, Yüksel, “İsmet İnönü’nün Kuzey Anadolu Gezisi (6-13 Aralık 1938) (Çankırı-Kastamonu- Zonguldak)”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2012/(10), s. 17-30.Sakal, Fahri, “Şapka İnkılâbının Sosyal ve Ekonomik Yönü Destekler ve Köstekler”, Turkish Studies Dergisi, 2007/(2), s. 1308-1318.Şentürk, Ayşegül, “Harf İnkılâbının Yapılışı ve Uygulanışında Basının Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012/26, s. 27-44.Tongul, Neriman, “Türk Harf İnkılabı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2004/(33-34), s. 103-130.Yılmaz, Mehmet Serhat, “Atatürk’ün Kastamonu Gezisi ve Şapka İnkılabı”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2005/1(13), s. 223-232.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine Pür

Mehmet Serhat Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Pür, E., & Yılmaz, M. S. (2018). The Trips to Kastamonu of the Presidents of the Republic of Turkey (1923-2017). Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 297-332. https://doi.org/10.30913/alinterisosbil.455366