Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 36 - 49 2017-10-14

Effects of Chambers on Transformation of Urban Public Spaces: A Case Study from Ankara
Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği

Yunus Emre AYNA [1] , Korkmaz YILDIRIM [2]


The aim of this paper is to interrogate public sphere and transformation in urban space with a multidisciplinary view. The ambiguity of conceptual and scientific knowledge about the "public sphere" and its spatialization which constitute the focal point of urban studies makes difficult to reach a solution in contemporary debates. When taking into consideration of urban research, it is difficult to come up with explanations that explore the concepts of "public sphere" and "public space" differently and define their boundaries for certain. To this end, in this study, the question of how Chambers in Turkey get involved in the transformation process of public spaces in Ankara was explained by descriptive analysis. The most significant finding of this study is that the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (UCTEA) as a non-governmental organization could be evaluated as a crucial actor which has an influence on the creation of public sphere and “publicness” of urban space due to having different legal and organizational structure in Turkey.

Bu çalışmanın amacı kamusal alanlar ile kentsel alanlardaki dönüşümü disiplinlerarası bir görüş ile sorgulamaktır. “Kamusal alan” ile kentsel çalışmaların odak noktası olan mekânsallaştırılması ile ilgili kavramsal ve bilimsel bilgideki belirsizlik yapılan güncel tartışmaların çözüme ulaştırmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan kentsel araştırmalar dikkate alındığında, “kamusal alan” ile “kamusal mekân” kavramalarını birbirinden farklı şekilde açıklayan ve sınırlarını net bir şekilde ortaya koyan açıklamalara rastlamak oldukça zordur. Bu düşünceyle, bu çalışmada, Türkiye de meslek odaların Ankara’daki kamusal mekânların dönüşüm sürecine nasıl katılmaktadır sorusu betimsel analiz ile açıklanacaktır. Bu çalışmanın en önemli bulgusu, sivil toplum kuruluşu olarak Mimarlar ve Mühendisler Odası, Türkiye de farklı yasal ve örgütsel yapıya sahip olmalarından dolayı kamusal alanların oluşmasında ve kentsel alanların kamusallığında etkisi olan önemli aktör olarak değerlendirilebileceğidir.

 • Altıntaş, R. (2007), “Kamusal Alan Tartışmaları”, Köprü, Üç Aylık Fikir Dergisi, Kamusal Alanda Din- Siyaset- Toplum İlişkileri, Sayı (99), Retrieved from http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=864.
 • Arendt, H. (1994), “İnsanlık Durumu”, Çev. Bahadır Sina Sener, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Arendt, H. (1998), “The human condition / by Hannah Arendt; introduction by Margaret Canovan”, 2nd ed., The University of Chicago Press, Chicago.
 • Aydın, S., Emiroğlu K, Türkoğlu Ö., Özsoy Ergi D. (2005), “Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara”, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Ayhan, E, Önder, M. (2017). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2): 19-48.
 • Batuman, B., Candan T. K. (2010), “Kentsel Politikada Yeni Biçim Arayışları: 2009 Yerel Seçimleri ve Ankara’da Belediye Yönetimlerinde Saltanata Son Kampanyası”, Praksis, No:24: 57-76.
 • Benhabib, S. (1994), Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas, Calhoun, C. Ed. Situating the self, Blackwell: 89-120
 • Benhabib, S. (1999), “Modernizm, Evrensellik ve Birey; Çağdaş Ahlâk Felsefesine Katkılar”, translated by Mehmet Küçük, Ayrıntı, İstanbul.
 • Castells, M. (1977), “The Urban Question”, Edward Arnold, London.
 • Cengizkan, N. M. (2009), “Mimarlar Odası ve Türkiye Mimarlık Ortamına Katkıları”, Türk Kütüphaneciliği, 23(4): 907-919.
 • Çaha, Ö., (1998). İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 5, Doğu-Batı Yayınları, Ankara.
 • Çetin, A. (2006), “Kamusal Alan ve Kamusal Mekân Olan Olarak ‘Sokak”Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Fırat, S. (2002), “Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(4): 41-72.
 • Fraser, N. (2004), “Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Varolan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı”, in Kamusal Alan, translated by Meral Özbek & Cemal Balcı, Ed. Meral Özbek, İstanbul: Hil Yayınları: 103-132.
 • Gökgür, P. (2008), “Kentsel Mekânlarda Kamusal Alanın Yeri”, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Gözler, K. (2008), “İdare Hukuku Dersleri”, Ekin Bas. Yay., Bursa.
 • Gözübüyük, Ş., Tan T. (2006), “İdare Hukuku”, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Günday, M. (2004),” İdare Hukuku”, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Habermas, J, (2003), “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü”, Çev. Tanıl Bora & Mithat Sancar, İletişim, İstanbul
 • Harvey, D. (1985), “Urbanisation of Capital”, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Karadağ, A., (2003), “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi: 58(3): 171-195.
 • Keleş, R., Hamamcı, C., Çoban, A. (2012), “Çevre politikası”, İmge kitapevi. Ankara.
 • Keyman E. F., Kancı T. (2011), “A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism, and Democracy In Turkey”, Nations and Nationalism, 17(2): 318–336.
 • Lefebvre, H. (1976), “Survival of Capitalism”, Macmillan, London.
 • Nalbant, M. (2016), “Türkiye’de Kentsel Mekânlarda Kamusal Alanın Konumu: Tarihsel Perspektiften Bir Değerlendirme”. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 1(1): 12-27.
 • Önder, M. (2006). How Local Conditions Affect the Existence and Capacity of the Nonprofit Sector: A Test of Competing Theories (Doctoral dissertation, Florida State University).
 • Özbek, M. (2004), “Kamusal Alan”, Hil Yayınları, İstanbul.
 • Özden, P. P. (2008), “Kentsel Yenileme”, İmge Yayınevi, Ankara.
 • Sennett, R. (2002), “Ten ve Taş, Batı Uygarlığında Beden ve Şehir”, Translated by Tuncay Birkan, İmge, İstanbul.
 • Sennett, R. (1996), “Kamusal İnsanın Çöküşü”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Şengül, H. T. (2001), “Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar”, Wald Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Taşcılar, M. (2012), “TMMOB 'yok etme' yasasına direnecek”, 15.12.2012, Cumhuriyet Gazetesi.
 • Tekeli, İ. (2011), “Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ. (1984), “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekân Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirilmesi”, in Tarih İçinde Ankara, ed. Erdal Yavuz & Ümit Nevzat Uğurel: 321-338., Eylül 1981 Seminer Bildirileri, ODTÜ Mimarlık Fak. Basım İşliği, Ankara.
 • TMMOB (2012), “Brief Information about UCTEA, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği”, http://www.tmmob.org.tr/index_en.php.
 • Vale, L. J. (1992), “Architecture, Power, and National Identity”, Yale University Press, London.
 • Villa, D. R. (2006), “Introduction: The Development of Arendt’s Political Thought”, in Cambridge Companion to Hannah Arendt, ed. Dana Villa, Cambridge University Press.
 • Yıldırım, E. (2006), “Güncel Bir Kent Sorunu: Kentsel Dönüşüm”, Planlama Dergisi, 1: 7-21.
Konular Siyasi Bilimler, İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yunus Emre AYNA
Ülke: Turkey


Yazar: Korkmaz YILDIRIM
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Ekim 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anadoluiid344364, journal = {Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2540}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Rize}, publisher = {Seymur AĞAZADE}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {36 - 49}, doi = {}, title = {Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği}, key = {cite}, author = {Ayna, Yunus Emre and Yıldırım, Korkmaz} }
APA Ayna, Y , Yıldırım, K . (2017). Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği . Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi , 1 (1) , 36-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/31466/344364
MLA Ayna, Y , Yıldırım, K . "Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği" . Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 1 (2017 ): 36-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/31466/344364>
Chicago Ayna, Y , Yıldırım, K . "Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 1 (2017 ): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği AU - Yunus Emre Ayna , Korkmaz Yıldırım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-2540 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği %A Yunus Emre Ayna , Korkmaz Yıldırım %T Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği %D 2017 %J Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi %P -2602-2540 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ayna, Yunus Emre , Yıldırım, Korkmaz . "Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği". Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 1 / 1 (Ekim 2017): 36-49 .
AMA Ayna Y , Yıldırım K . Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği. AİİD. 2017; 1(1): 36-49.
Vancouver Ayna Y , Yıldırım K . Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi. 2017; 1(1): 36-49.
IEEE Y. Ayna ve K. Yıldırım , "Meslek Odalarının Kentsel Kamu Alanların Dönüşümündeki Etkileri: Ankara’dan Bir Çalışma Örneği", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 36-49, Eki. 2017