Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An innovative approach to patient care in the preoperative period: How much do we apply ERAS?

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 14 - 17, 23.12.2020

Öz

Aim: This study was planned to evaluate the application status of the ERAS protocol (Enhanced Recovery After Surgery) in the pre-operative period in patients hospitalized in surgical clinics.
Methods: The descriptive study was carried out between January- September 2018 in surgical clinics where necessary permissions were obtained from a university hospital in Trabzon province. 190 patients who agreed to participate in the study constituted the sample of the study. Numbers and percentages were used in statistical analysis.
Results: The average age of the patients participating in this study was determined to be 57.0±17.09. While 93.7% of the patients were informed in the preoperative period, 45.8% were informed by the physician, 81.3% were informed verbally. It was determined that 92.6% of the patients fasted after midnight the night before the surgery, 76.3% were premedicated, 77.9% had antimicrobial prophylaxis before going to surgery, and 75.1% did not have any skin preparation.
Conclusion: In this study, it was found that almost all of the patients were informed in the preoperative period and went hungry. In addition, it was determined that the majority of the patients received verbal information, fasted after midnight before the operation and received preoperative antibiotic prophylaxis. However, nurses who have primary roles in patient care should attend trainings on ERAS, cooperate with other healthcare team members in implementing the procedure steps, and assist patients in matters that they can make independent decisions.

Kaynakça

 • Bozkırlı, B.O., Gündoğdu, R.H., Ersoy, P.E., Akbaba, S., Temel, H., & Sayın, T. (2012). ERAS protokolü kolorektal cerrahi sonuçlarımızı etkiledi mi? Ulusal Cerrahi Dergisi, 28(3), 149-52.
 • Bölükbaş, N., & Birlikbaş, S. (2019). ERAS rehberleri cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolleri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(3), 194-205.
 • Çetinkaya, F. & Karabulut, N. (2010). Batın ameliyatı olacak yetişkin hastalara ameliyat öncesi verilen eğitimin kaygı ve ağrı düzeyine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 20-26.
 • Dağıstanlı, S., Kalaycı, M., & Kara, Y. (2018). Genel cerrahide ERAS protokolünün değerlendirilmesi. İKSST Dergisi, 10, 9-20.
 • Dolgun, E., Taşdemir, N., Ter, N., & Yavuz, M. (2011). Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi aç kalma sürelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 25(1), 11-15.
 • ERAS Türkiye Derneği (2012). http://www.eras.org.tr/page.php?id=10&saglikCalisani=true. Erişim Tarihi: 20.11.2020.
 • Guenaga, K. F, Matos, D., Castro, A. A., Atallah, A. N., & Wille- Jorgensen, P. (2003). Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. Cochrane Database Systematic Review, 2, CD001544.
 • Gustafsson, U. O., Nygren, J., Thorell, A., Soop, M., Hellstrom, P. M., & Ljungqvist, O. (2008). Pre-operative carbohydrate loading may be used in Type 2 diabetes patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 946e51.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Hubner, M., Nygren, J., Demartines, N., Francis, N. T….& Ljungqvist, O. (2019). Guidelines for perioperative care in elective colorectal surgery: enhanced recovery after surgery (ERAS) society recommendations: 2018. World Journal of Surgery, 43(3), 659–695.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Schwenk, W., Demartines, N., Roulin, D., & Francis, N. (2012). Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations. Clinical Nutrition, 31, 783-800.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Schwenk, W., Demartines, N., Roulin, D., & Francis, N. (2013). Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations. World Journal of Surgery, 37(2), 259–284.
 • Güzel, N., & Yava, A. (2019). Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolüne ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-23.
 • Kehlet, H.(2008). Fast-track colorectal surgery. Lancet, 371, 791-793.
 • Nelson, G., Altman, A. D., Nick, A., Meyer, L. A, Ramirez, P. T. ,& Achtari, C. (2016). Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations — part II. Gynecologic Oncology, 140(2), 323–332.
 • Nelson, G., Bakkum-Gamez, J., Kalogera, E., Glaser, G., Altman, A., & Meyer, L. (2019). Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: enhanced recovery after surgery (ERAS) society recommendations—2019 update., 1 International Journal of Gynecological Cancer,1 -18.
 • Nygren, J., Thorell, A., & Ljungqvist, O. (2003). New developments facilitatating nutritional intake after gastrointestinal surgery. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 6, 593-597.
 • Rollins, K. E., Javanmard-Emamghissi, H., & Lobo, D. L. (2018). Impact of mechanical bowel preparation in elective colorectal surgery: a meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 24(4), 519-536.

Preoperatif dönemde hasta bakımına yönelik yenilikçi bir yaklaşım: ERAS’ı ne kadar uyguluyoruz?

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 14 - 17, 23.12.2020

Öz

Amaç: Bu araştırma cerrahi kliniklerde yatan hastalarda ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolünün ameliyat öncesi dönemdeki uygulanma durumunun değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu araştırma Ocak- Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon ilinde yer alan bir üniversite hastanesine ait gerekli izinlerin alınmış olduğu cerrahi kliniklerinde yürütüldü. Araştırmaya katılmayı kabul eden 190 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. İstatiksel analizlerde sayı ve yüzde kullanıldı.
Bulgular: Bu araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 57.0±17.09 olduğu belirlendi. Hastaların %93.7’si ameliyat öncesi dönemde bilgilendirildiği, %45.8’i hekim tarafından bilgilendirildiğini ifade ederken %81.3’ünün sözel olarak bilgilendirildiği saptandı. Hastaların %92,6’sının ameliyattan önceki gece yarısından sonra aç kaldığı, %76.3’üne premedikasyon yapıldığı, %77.9’una ameliyata gitmeden önce antimikrobiyal proflaksi uygulandığı, %75.1’ine ise herhangi bir cilt hazırlığının yapılmadığı belirlendi.
Sonuçlar: Bu araştırmada hastaların tamamına yakınının preoperatif dönemde bilgilendirildiği ve aç kaldığı bulundu. Ayrıca hastaların çoğunluğunun sözel bilgilendirme aldığı, ameliyattan önceki gece yarısından sonra aç kaldığı ve preoperatif antibiyotik proflaksisi aldığı belirlendi. Bununla birlikte hasta bakımında primer role sahip olan hemşireler ERAS ile ilgili eğitimlere katılmalı, işlem basamaklarını uygulamada diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği halinde olmalı ve bağımsız karar verebileceği konularda hastaya yardımcı olmalıdır.

Kaynakça

 • Bozkırlı, B.O., Gündoğdu, R.H., Ersoy, P.E., Akbaba, S., Temel, H., & Sayın, T. (2012). ERAS protokolü kolorektal cerrahi sonuçlarımızı etkiledi mi? Ulusal Cerrahi Dergisi, 28(3), 149-52.
 • Bölükbaş, N., & Birlikbaş, S. (2019). ERAS rehberleri cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolleri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(3), 194-205.
 • Çetinkaya, F. & Karabulut, N. (2010). Batın ameliyatı olacak yetişkin hastalara ameliyat öncesi verilen eğitimin kaygı ve ağrı düzeyine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 20-26.
 • Dağıstanlı, S., Kalaycı, M., & Kara, Y. (2018). Genel cerrahide ERAS protokolünün değerlendirilmesi. İKSST Dergisi, 10, 9-20.
 • Dolgun, E., Taşdemir, N., Ter, N., & Yavuz, M. (2011). Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi aç kalma sürelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 25(1), 11-15.
 • ERAS Türkiye Derneği (2012). http://www.eras.org.tr/page.php?id=10&saglikCalisani=true. Erişim Tarihi: 20.11.2020.
 • Guenaga, K. F, Matos, D., Castro, A. A., Atallah, A. N., & Wille- Jorgensen, P. (2003). Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. Cochrane Database Systematic Review, 2, CD001544.
 • Gustafsson, U. O., Nygren, J., Thorell, A., Soop, M., Hellstrom, P. M., & Ljungqvist, O. (2008). Pre-operative carbohydrate loading may be used in Type 2 diabetes patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 52, 946e51.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Hubner, M., Nygren, J., Demartines, N., Francis, N. T….& Ljungqvist, O. (2019). Guidelines for perioperative care in elective colorectal surgery: enhanced recovery after surgery (ERAS) society recommendations: 2018. World Journal of Surgery, 43(3), 659–695.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Schwenk, W., Demartines, N., Roulin, D., & Francis, N. (2012). Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations. Clinical Nutrition, 31, 783-800.
 • Gustafsson, U. O., Scott, M. J., Schwenk, W., Demartines, N., Roulin, D., & Francis, N. (2013). Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations. World Journal of Surgery, 37(2), 259–284.
 • Güzel, N., & Yava, A. (2019). Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolüne ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-23.
 • Kehlet, H.(2008). Fast-track colorectal surgery. Lancet, 371, 791-793.
 • Nelson, G., Altman, A. D., Nick, A., Meyer, L. A, Ramirez, P. T. ,& Achtari, C. (2016). Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) society recommendations — part II. Gynecologic Oncology, 140(2), 323–332.
 • Nelson, G., Bakkum-Gamez, J., Kalogera, E., Glaser, G., Altman, A., & Meyer, L. (2019). Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: enhanced recovery after surgery (ERAS) society recommendations—2019 update., 1 International Journal of Gynecological Cancer,1 -18.
 • Nygren, J., Thorell, A., & Ljungqvist, O. (2003). New developments facilitatating nutritional intake after gastrointestinal surgery. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 6, 593-597.
 • Rollins, K. E., Javanmard-Emamghissi, H., & Lobo, D. L. (2018). Impact of mechanical bowel preparation in elective colorectal surgery: a meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 24(4), 519-536.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gül Çakır Özmen

Ayşe Serpici Bu kişi benim

Ayla Gürsoy

Dilek Çilingir

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çakır Özmen, G., Serpici, A., Gürsoy, A., Çilingir, D. (2020). Preoperatif dönemde hasta bakımına yönelik yenilikçi bir yaklaşım: ERAS’ı ne kadar uyguluyoruz?. Anatolian Journal of Health Research, 1(1), 14-17.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818