Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determining the relationship between the psychological needs of women and their life satisfaction according to generations

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 24, 23.12.2020

Öz

Aim: The research was conducted to determine the relationship between the psychological needs of women and their life satisfaction according to generations.
Methods: The cross-sectional study was conducted in the September 2020. The sample of the study 576 women living in the province eastern in of Turkey (n=95 X generation - n=363 Y generation - n=118 Z generation) were created. The data were collected via Personal Information Form, Basic Psychological Needs Scale (BPNS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS).
Results: Manova analysis results showed that working status according to generations is an important determinant of both the level of meeting psychological needs and life satisfaction in women, while income status is only a determinant of life satisfaction. In correlation analysis, there is a significant positive relationship between the total and sub-dimensions of BPNS and SWLS in women in the X, Y and Z generations (p<0.05).
Conclusion: Employment status of women according to generations affects both the satisfaction of psychological needs and life satisfaction, while the income level affects life satisfaction. In addition, it was determined that meeting the psychological needs of women in all three generations increased their life satisfaction.

Kaynakça

 • Arslan, I., & Bektaş, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 767-784.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-218.
 • Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Öğretmen adaylarında temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
 • Cihangir, B., & Çakır, M. A. (2019). Çocuk sahibi olan evli çiftlerin yaşam doyumları ve evlilik uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Isparta ili örneği). Journal of International Social Research, 12(62), 1013-1021.
 • Çekiç, A., Kaya, İ., & Buğa, A. (2019). Examining the relationship between parents’ irrational beliefs and life satisfaction. Kastamonu Education Journal, 27(2), 567-577.
 • Çelik, M., & Tümkaya, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 223-238.
 • Çilli, A. S., Kaya, N., Bodur, S., Özkan, İ., & Kucur, R. (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Dean, A. G., Sullivan, K. M., & Soe, M. M. (2007). OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health, Version 2.2. http://www.OpenEpi.com. Access date: 01.10.2020.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
 • Elms, A. C. (2001). Apocryphal Freud: Sigmund Freud's most famous “quotations” and their actual sources.The Annual of Psychoanalysis, 29(1), 83-104.
 • Eroğlu, F. (2017). Evli bireylerde psikolojik iyi oluş ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Tez No. 472162)
 • Gülcan, A., & Bal, P. N. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Asian Journal of Instruction, 2(1), 41-52.
 • Hacıvelioğlu, D., & Bolsoy, N. (2020). Üç kuşak kadınların doğum deneyimleri ve doğum algılarının incelenmesi: Batı anadolu kırsalı örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 67-81.
 • Jan, M., & Masood, T. (2008). An assessment of life satisfaction among women. Studies on Home and Community Science, 2(1), 33-42.
 • Kabasakal, Z., & Baş, A. U. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 27-35.
 • Kaya, H., & Altun, Ö.Ş. (2018). Hemşirelerin temel psikolojik ihtiyaçları ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 295-305.
 • Kesici, S., Üre, Ö., Bozgeyikli, H. ve Sünbül, A. M. (2003). Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Tez No. 16802)
 • Kuyucu, M. (2014). Y kuşağı ve facebook: Y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Electronic Journal of Social Sciences, 13(49), 55-83.
 • Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science, 7(3), 186-189.
 • Okan, E. Y., & Yalman, N. (2013). Türkiye’de tartışmalı reklamlar: Kuşaklar arası karşılaştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 135–152.
 • Öner, Ç. (2019). Egzersiz katılımcılarının temel psikolojik ihtiyaçları ve mental iyi oluşlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 159-174.
 • Özaydın, N., Sevinç, S., & Deniz, M. E. (2014). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Sanat Eğitimi Dergisi. 2(1), 102-111.
 • Özgür, G., Gümüş, B. A., & Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 25-32.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing. American Psychologist, 55(1), 68-78.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, selfdetermination, and will? Journal of Personality, 74(6), 1557-1586.
 • Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E. E., & Öztürk, A. (2011). Temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin genel öz yeterlik ve sürekli kaygı üzerine etkisi (Sakarya üniversitesi spor yöneticiliği bölümü örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(4), 149-156.
 • Siedlecki, K. L., Tucker-Drob, E. M, Oishi, S., & Salthouse T. A. (2008). Life satisfaction across adulthood: Different determinants at different ages? The Journal of Positive Psychology, 3(3),153-164.
 • Soylu, Y., & Kabasakal, Z. (2016). Evli kadınların yaşam doyumunun evlilik doyumu ve çalışma durumu ile ilişkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 215-221.
 • Sümer, E. (2018). Kadın Girişimcilerin İş ve Yaşam Doyum İlişkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Tez No. 505488).
 • Şahin, F. Y., & Sarıdemir, T. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stillerine göre öğretmenlerin yaşam doyumlarının ve evlilik doyumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 391-425.
 • Şeker, B. D., & Sirkeci, İ. (2014). Birleşik Krallık’daki Türkiye kökenli kadınlarda yaşam doyumu: Kimlik, kültürleşme ve ayrımcılık. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 69-81.
 • Toker, B. (2012). Life satisfaction among academicians: An empirical study on the üniversities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 47(1),190-195.
 • Yelkikalan, N., & Altın, E. (2010). Farklı kuşakların yönetimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-17.
 • Yenihan, B., Öner, M., & Balcı, B. (2016). İş doyumu ve yaşam doyumunun demografik özelliklerle ilişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin çalışanları üzerine bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 33-49.
 • Yıldırım, H., & Işık, K. (2017). Çalışmayan evli kadınların sosyal destek düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Konuralp Tip Dergisi, 9(2), 47-51.
 • Yüksekbilgili, Z. (2015). Türkiye'de Y kuşağının yaş aralığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 259-267
 • Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2013). Generations at work: managing the clash of boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the workplace. 2nd ed. New York: American Management Association.

Kadınların kuşaklara göre psikolojik ihtiyaçları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 24, 23.12.2020

Öz

Amaç: Araştırma, kuşaklara göre kadınların psikolojik ihtiyaçları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma, Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin doğusundaki bir ilde yaşayan 576 kadın (n=95 X kuşağı- n=363 Y kuşağı- n=118 Z kuşağı) oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (TPİÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ile toplandı.
Bulgular: Manova analizi sonuçları, kuşaklara göre çalışma durumunun kadınlarda hem psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin hem de yaşam doyumunun önemli belirleyicisi olduğunu, gelir durumun ise sadece yaşam doyumunun belirleyicisi olduğunu göstermiştir (p<0.05). Korelasyon analizinde; X, Y ve Z kuşağındaki kadınlarda TPİÖ toplam ve alt boyutları ile YDÖ arasında pozitif yönde önemli ilişki olduğu belirlendi (p<0.05).
Sonuçlar: Kuşaklara göre kadınlarda çalışma durumu hem psikolojik ihtiyaçların karşılanma durumunu hem de yaşam doyumunu etkilerken, gelir düzeyi yaşam doyumunu etkilemektedir. Ayrıca üç kuşakta da kadınların psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının yaşam doyumunu arttırdığı belirlendi.

Kaynakça

 • Arslan, I., & Bektaş, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 767-784.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-218.
 • Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Öğretmen adaylarında temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve iyi olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
 • Cihangir, B., & Çakır, M. A. (2019). Çocuk sahibi olan evli çiftlerin yaşam doyumları ve evlilik uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Isparta ili örneği). Journal of International Social Research, 12(62), 1013-1021.
 • Çekiç, A., Kaya, İ., & Buğa, A. (2019). Examining the relationship between parents’ irrational beliefs and life satisfaction. Kastamonu Education Journal, 27(2), 567-577.
 • Çelik, M., & Tümkaya, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 223-238.
 • Çilli, A. S., Kaya, N., Bodur, S., Özkan, İ., & Kucur, R. (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Dean, A. G., Sullivan, K. M., & Soe, M. M. (2007). OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health, Version 2.2. http://www.OpenEpi.com. Access date: 01.10.2020.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
 • Elms, A. C. (2001). Apocryphal Freud: Sigmund Freud's most famous “quotations” and their actual sources.The Annual of Psychoanalysis, 29(1), 83-104.
 • Eroğlu, F. (2017). Evli bireylerde psikolojik iyi oluş ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Tez No. 472162)
 • Gülcan, A., & Bal, P. N. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Asian Journal of Instruction, 2(1), 41-52.
 • Hacıvelioğlu, D., & Bolsoy, N. (2020). Üç kuşak kadınların doğum deneyimleri ve doğum algılarının incelenmesi: Batı anadolu kırsalı örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 67-81.
 • Jan, M., & Masood, T. (2008). An assessment of life satisfaction among women. Studies on Home and Community Science, 2(1), 33-42.
 • Kabasakal, Z., & Baş, A. U. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 27-35.
 • Kaya, H., & Altun, Ö.Ş. (2018). Hemşirelerin temel psikolojik ihtiyaçları ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 295-305.
 • Kesici, S., Üre, Ö., Bozgeyikli, H. ve Sünbül, A. M. (2003). Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Tez No. 16802)
 • Kuyucu, M. (2014). Y kuşağı ve facebook: Y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Electronic Journal of Social Sciences, 13(49), 55-83.
 • Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science, 7(3), 186-189.
 • Okan, E. Y., & Yalman, N. (2013). Türkiye’de tartışmalı reklamlar: Kuşaklar arası karşılaştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 135–152.
 • Öner, Ç. (2019). Egzersiz katılımcılarının temel psikolojik ihtiyaçları ve mental iyi oluşlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 159-174.
 • Özaydın, N., Sevinç, S., & Deniz, M. E. (2014). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Sanat Eğitimi Dergisi. 2(1), 102-111.
 • Özgür, G., Gümüş, B. A., & Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 25-32.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing. American Psychologist, 55(1), 68-78.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, selfdetermination, and will? Journal of Personality, 74(6), 1557-1586.
 • Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E. E., & Öztürk, A. (2011). Temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin genel öz yeterlik ve sürekli kaygı üzerine etkisi (Sakarya üniversitesi spor yöneticiliği bölümü örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(4), 149-156.
 • Siedlecki, K. L., Tucker-Drob, E. M, Oishi, S., & Salthouse T. A. (2008). Life satisfaction across adulthood: Different determinants at different ages? The Journal of Positive Psychology, 3(3),153-164.
 • Soylu, Y., & Kabasakal, Z. (2016). Evli kadınların yaşam doyumunun evlilik doyumu ve çalışma durumu ile ilişkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 215-221.
 • Sümer, E. (2018). Kadın Girişimcilerin İş ve Yaşam Doyum İlişkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Tez No. 505488).
 • Şahin, F. Y., & Sarıdemir, T. (2017). Okul müdürlerinin liderlik stillerine göre öğretmenlerin yaşam doyumlarının ve evlilik doyumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 391-425.
 • Şeker, B. D., & Sirkeci, İ. (2014). Birleşik Krallık’daki Türkiye kökenli kadınlarda yaşam doyumu: Kimlik, kültürleşme ve ayrımcılık. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 69-81.
 • Toker, B. (2012). Life satisfaction among academicians: An empirical study on the üniversities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 47(1),190-195.
 • Yelkikalan, N., & Altın, E. (2010). Farklı kuşakların yönetimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-17.
 • Yenihan, B., Öner, M., & Balcı, B. (2016). İş doyumu ve yaşam doyumunun demografik özelliklerle ilişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin çalışanları üzerine bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 33-49.
 • Yıldırım, H., & Işık, K. (2017). Çalışmayan evli kadınların sosyal destek düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Konuralp Tip Dergisi, 9(2), 47-51.
 • Yüksekbilgili, Z. (2015). Türkiye'de Y kuşağının yaş aralığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 259-267
 • Zemke, R., Raines, C., & Filipczak, B. (2013). Generations at work: managing the clash of boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the workplace. 2nd ed. New York: American Management Association.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Doğumun Psikososyal Yönleri ve Perinatal Ruh Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esra SABANCI BARANSEL

Esra KARATAŞ OKYAY

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SABANCI BARANSEL, E., & KARATAŞ OKYAY, E. (2020). Determining the relationship between the psychological needs of women and their life satisfaction according to generations. Anatolian Journal of Health Research, 1(1), 19-24.

Anatolian Journal of Health Research Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.