Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ebelik öğrencilerinde bireysel yenilikçiliğin girişimcilik ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 6, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50958

Öz

Amaç: Araştırma ebelik bölümü öğrencilerinde bireysel yenilikçilik özelliklerinin, bireysel girişimcilik algısına ve problem çözme becerisine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte ki bu araştırmanın örneklemini, Mart-Nisan 2020 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde ki araştırmaya katılmayı kabul eden 538 öğrenci oluşturdu. Veriler online olarak, Kişisel Bilgi Formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ), Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği (BGAÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) ile toplandı.
Bulgular: Öğrencilerin BYÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 65.22±8.84, BGAÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 66.76±18.87 ve PÇBE’den aldıkları toplam puan ortalaması ise 91.95±15.67’dir. Öğrencilerin yenilikçi, öncü, sorgulayıcı, kuşkucu ve gelenekçi gibi bireysel yenilikçilik özelliklerine göre BYÖ, BGAÖ ve PÇE’den aldıkları toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca BYÖ ile BGAÖ ve PÇE arasında negatif yönde anlamlı korelasyon bulundu (sırasıyla r=-0.097 p<0.001; r=-0.274 p<0.001) ve öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerine göre Öncü, Sorgulayıcı ve Kuşkucu Özellikleri ile BGAÖ arasında ve Öncü özelliği ile PÇE arasında anlamlı korelasyon bulundu (sırasıyla r=0.171 p<0.05; r=-0.148 p<0.05; r=-0.270, p<0.05; r=-0.223, p<0.05).
Sonuçlar: Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri ile, problem çözme becerisi ve girişimcilik algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi.

Kaynakça

 • Akpınar, T., & Küçükgöksel, N. Ç. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimciliği engelleyen sebepler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 13-19.
 • Altun, I. (2003). The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today, 23(8), 575-584.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1–11.
 • Aytaç, Ö., & Ilhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101–120.
 • Bahar, A., Kocaçal Güler, E., Arslan, M., İnem, A. B., & Çimen, Z. S. (2019). Hemşirelik öğrencilerinde girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (3), 529-534. https://doi.org/10.31067/0.2019.121
 • Başar, G., Akın, S. & Durna, Z. (2015). Hemşirelerde ve hemşirelik öğrencilerinde problem çözme ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 125-147.
 • Bodur, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 139-148.
 • Boore, J. & Porter, S. (2011). Education for entrepreneurship in nursing. Nurse Education Today, 31(2), 184-191
 • Culha Y., Turan N. & Kaya H. (2017). Entrepreneurship in Nursing Education. Pressacademia. 4(1), 50-53. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.516
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O. & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye'de girişimciliğin gelişimi: girişimciler üzerine nitel bir araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(15), 229-247
 • Çevik, E. (2006). Girişimcilerin, girişimcilik tipleri ile çalışma amaçları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dolu, İ. Ç., Temucin, E. D., & Ökan, H. A. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. JED/GKD, 11(2), 293-315.
 • Durmaz, Ş., Kaçar, Z., Can, S., Koca, R., Yeşilova, D., & Tortumluoğlu, G. (2007). Çanakkale Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 63-71.
 • Erkuş, B., & Bahçecik, N. (2015). Özel hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyi ve problem çözme becerileri. Clinical and Experimental Health Sciences, 5(1), 1-9.
 • Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66.
 • Hurt, H. T., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58-65.
 • İncik, E. Y., & Uzun, N. B. (2017). Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, 14, 39.
 • Kanbay, Y., Aslan, Ö., Işık, E., & Kılıç, N. (2013). Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 244-251.
 • Karadag, M., Iseri, O., & Etikan, I. (2014). Determining nursing student knowledge, behavior and beliefs for breast cancer and breast self-examination receiving courses with two different approaches. Asian Pac J Cancer Prev, 15(9), 3885-90.
 • Kert, S. B., & Tekdal, M. (2012). Comparison of individual innovativeness perception of students attending different education faculties. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 11(4), 1150-1161.
 • Kılavuz, F., & Aydın, A. K. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel girişimcilik algıları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(3), 240-248.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri. (Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kılıçer, K., Odabaşı, F. H., & Şengün, Y. İ. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 150-164.
 • Koç, Z., Koyuncu, S., & Sağlam, Z. (2015). Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörler. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 41-50.
 • Korucu, A., & Olpak, Y. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 109-127.
 • Kumar, R., & Uzkurt, C. (2011). Investigating the effects of self-efficacy on innovativeness and the moderating impact of cultural dimensions. Journal of International Business and Cultural Studies, 4, 1.
 • Luecke R. (2008). İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. Çeviri, T. Parlak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3-9.
 • Salminen L., Lindberg, E., Gustafsson, M-L., Heinonen, J. & Leino-Kilpi, H. (2014). Entrepreneurship education in health care education. Hindawi Publishing Corporation Education Research International, 1(8), 1-7.
 • Şengün H. (2016). Sağlık hizmetleri sunumunda inovasyon. Med Bull Haseki, 54, 194-8.
 • Taylan S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uygulama, güvenlik ve geçerlik çalışmaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tezel, A., Arslan, S., Topal, M., Aydoğan, Ö., Koç, Ç., & Şenlik, M. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(4), 1-10.
 • Yazıcı, S. (2000). Rekabetçi avantaj sağlamada yaratıcılık ve yenilik. Verimlilik Dergisi, 79-92.
 • Yıldırım, N. (2016). Hemşirelerin girişimci kişilik özellikleri, problem çözme becerileri ve etkili faktörlerin değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wang, J. J., Kao, C. L., Chen, K. M., Lee, J. H., & Ku, Y. L. (2002). The efficacy of problem solving strategies utilized in professional nursing concepts course to improve problem solving abilities in students enrolled in a two-year baccalaureate nursing program. The Journal of Nursing Research, 10(2), 113-120.

Examination of the effect of individual innovation on entrepreneurship and problem solving skills in midwifery students

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 6, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50958

Öz

Aim: The study was conducted to determine the effects of individual innovativeness characteristics on individual entrepreneurship perception and problem solving skills in midwifery students.
Methds: The sample of the study, which is descriptive and relationship seeker, consisted of 538 students who were studying at Inonu University, Fırat University and Munzur University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery between March-April 2020 and accepted to participate in the study. Data were collected online using the Personal Information Form, Individual Innovativeness Scale (IIS), Individual Entrepreneurship Perception Scale (IAS) and the Problem Solving Inventory (PSI).
Results: The total score average of the students from the IIS, IAS and PSI was 65.22 ± 8.84, 66.76 ± 18.87 and 91.95 ± 15.67,respectively. According to individual innovation characteristics such as innovative, pioneering, questioning, skeptical and traditionalist, the difference between the overall average score obtained from IIS, IAS and PSI was statistically significant (p<0.05). In addition, a negative significant correlation was found between IIS, IAS and PSI (r=-0.097 p <0.001; r=-0.274 p<0.001, respectively) and a significant correlation was found between the Pioneer, interrogator and skeptical characteristics of students and the IAS and between the Pioneer characteristic and the PSI according to the individual characteristics of innovation (r= 0.171 p<0.05; r= -0.148 p<0.05; r= -0.270 p<0.05; r= -0.223 p<0.05, respectively).
Conclusion: It was determined that there is a statistically significant difference between the individual innovativeness characteristics of the students and their entrepreneurship perception and problem solving skills.

Kaynakça

 • Akpınar, T., & Küçükgöksel, N. Ç. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimciliği engelleyen sebepler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 13-19.
 • Altun, I. (2003). The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Education Today, 23(8), 575-584.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1–11.
 • Aytaç, Ö., & Ilhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101–120.
 • Bahar, A., Kocaçal Güler, E., Arslan, M., İnem, A. B., & Çimen, Z. S. (2019). Hemşirelik öğrencilerinde girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (3), 529-534. https://doi.org/10.31067/0.2019.121
 • Başar, G., Akın, S. & Durna, Z. (2015). Hemşirelerde ve hemşirelik öğrencilerinde problem çözme ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 125-147.
 • Bodur, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 139-148.
 • Boore, J. & Porter, S. (2011). Education for entrepreneurship in nursing. Nurse Education Today, 31(2), 184-191
 • Culha Y., Turan N. & Kaya H. (2017). Entrepreneurship in Nursing Education. Pressacademia. 4(1), 50-53. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.516
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O. & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye'de girişimciliğin gelişimi: girişimciler üzerine nitel bir araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(15), 229-247
 • Çevik, E. (2006). Girişimcilerin, girişimcilik tipleri ile çalışma amaçları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dolu, İ. Ç., Temucin, E. D., & Ökan, H. A. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. JED/GKD, 11(2), 293-315.
 • Durmaz, Ş., Kaçar, Z., Can, S., Koca, R., Yeşilova, D., & Tortumluoğlu, G. (2007). Çanakkale Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (pçb) ve etkileyen bazı faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 63-71.
 • Erkuş, B., & Bahçecik, N. (2015). Özel hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyi ve problem çözme becerileri. Clinical and Experimental Health Sciences, 5(1), 1-9.
 • Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29(1), 66.
 • Hurt, H. T., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4(1), 58-65.
 • İncik, E. Y., & Uzun, N. B. (2017). Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, 14, 39.
 • Kanbay, Y., Aslan, Ö., Işık, E., & Kılıç, N. (2013). Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 244-251.
 • Karadag, M., Iseri, O., & Etikan, I. (2014). Determining nursing student knowledge, behavior and beliefs for breast cancer and breast self-examination receiving courses with two different approaches. Asian Pac J Cancer Prev, 15(9), 3885-90.
 • Kert, S. B., & Tekdal, M. (2012). Comparison of individual innovativeness perception of students attending different education faculties. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 11(4), 1150-1161.
 • Kılavuz, F., & Aydın, A. K. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel girişimcilik algıları ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(3), 240-248.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri. (Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kılıçer, K., Odabaşı, F. H., & Şengün, Y. İ. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 150-164.
 • Koç, Z., Koyuncu, S., & Sağlam, Z. (2015). Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörler. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 41-50.
 • Korucu, A., & Olpak, Y. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 109-127.
 • Kumar, R., & Uzkurt, C. (2011). Investigating the effects of self-efficacy on innovativeness and the moderating impact of cultural dimensions. Journal of International Business and Cultural Studies, 4, 1.
 • Luecke R. (2008). İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. Çeviri, T. Parlak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3-9.
 • Salminen L., Lindberg, E., Gustafsson, M-L., Heinonen, J. & Leino-Kilpi, H. (2014). Entrepreneurship education in health care education. Hindawi Publishing Corporation Education Research International, 1(8), 1-7.
 • Şengün H. (2016). Sağlık hizmetleri sunumunda inovasyon. Med Bull Haseki, 54, 194-8.
 • Taylan S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uygulama, güvenlik ve geçerlik çalışmaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tezel, A., Arslan, S., Topal, M., Aydoğan, Ö., Koç, Ç., & Şenlik, M. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(4), 1-10.
 • Yazıcı, S. (2000). Rekabetçi avantaj sağlamada yaratıcılık ve yenilik. Verimlilik Dergisi, 79-92.
 • Yıldırım, N. (2016). Hemşirelerin girişimci kişilik özellikleri, problem çözme becerileri ve etkili faktörlerin değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wang, J. J., Kao, C. L., Chen, K. M., Lee, J. H., & Ku, Y. L. (2002). The efficacy of problem solving strategies utilized in professional nursing concepts course to improve problem solving abilities in students enrolled in a two-year baccalaureate nursing program. The Journal of Nursing Research, 10(2), 113-120.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ebelik (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeliha Sunay

Ümmügülsüm Ulutaş

Ayşe Nur Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sunay, Z., Ulutaş, Ü., & Yılmaz, A. N. (2021). Examination of the effect of individual innovation on entrepreneurship and problem solving skills in midwifery students. Anatolian Journal of Health Research, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50958

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818