Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin paydaş görüşlerine göre incelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 7 - 14, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50959

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık sorunlarını paydaş görüşlerine göre incelemektir.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Mardin’in Midyat ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarında görevli olan eğitimciler ve öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2020-2021 öğretim yılında araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 katılımcıdan toplanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla elde edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada elde dilen bulgulara göre okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik sorunları okul güvenlik personelinin olmaması, okul servis araçlarından kaynaklanan güvenlik sorunları, masa kenarlarının tehlike arz etmesi, tuvalet zemininin kaygan olması ve ailenin dışında başka birilerinin çocuğu alması şeklinde sıralandığı görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili elde edilen bulguların ise velilerin hasta olduğu halde çocuklarını okula göndermeleri, hasta çocukların tam iyileşmeden okula gönderilmesi, sınıf ve lavaboların yeterince temiz olmaması, çocuklarda bit veya uyuz vakalarının görülmesi, çocuklara düzenli olarak banyo yaptırılmaması ve çocukların sınıftaki hastalığı eve taşımaları şeklinde sıralandığı görülmüştür.
Sonuçlar: Araştırma bulgulardan hareketle okul öncesi eğitim kurularında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin öğrenciler ve öğretim ortamı için çeşitli tehlikeler barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında paydaşlar ve araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Altay, M., Cabar, H. D., & Altay, B. (2018). Adolesan döneminde beslenme ve okul sağlığı. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 173-180.
 • Bahar, Z. (2010). Okul sağlığı hemşireliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(4), 195-200.
 • Bucher, T. K., & Manning, M. (2003). Challenges and suggestions for safe schools. The Clearing House, 76(3), 160-164.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cohen, L., & Manion, L. (2017). Research methods in education (7th edition). New York, NY: Routledge
 • Çalık, T., Kurt, T. & Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çelik, K. (2005). Eğitimde acil durum yönetimi modeli önerisi. Eğitim Araştırmaları, 5(20), 87-98.
 • Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 63-75.
 • Dwyer, K. P., Osher, D., & Warger, C. (1988). Early warning, timely response: A guide to safe schools. Washington, DC: U.S. Department of Education.
 • Ergün, A. (2003). Hemşirelik bakımı sınıflama modelleri doğrultusunda okul sağlığı hemşireliği uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, G., & Kubilay, G. (2004). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel bakım sorunlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), 60-65.
 • Işık, H. (2004). Okul güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Milli Eğitim Dergisi, 164, 1-10.
 • Karakütük, E., Özbal, E. & Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1214-1232.
 • Marmaris, Ü. (2004). Tekirdağ il merkezindeki ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu, gereksinimler ve geleceğe yönelik öneriler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Memduhoğlu, H. B., & Taşdan, M. (2007). Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 69-83.
 • Özcebe, H., Ulukol, B., Mollahaliloğlu, S., Yardım, N., & Karaman, F. (2008). Sağlık hizmetlerinde okul sağlığı kitabı. TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. Ankara: Yücel Ofset.
 • Özer, N., & Dönmez, B. (2013). Güvenlik kameraları ve okul güvenliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8(3) 437-448.
 • Özer, N., & Dönmez, B. (2007). Okul güvenliğine ilişkin kurumsal etkenler ve alınabilecek önlemler. Milli Eğitim Dergisi, 35(173), 299-313.
 • Seçginli, S., Erdoğan, S., & Demirezen, E. (2004). Okul sağlığı tarama programı: bir pilot çalışma örneği. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13, 462-65.
 • Tekin, U., & Kılıç, M. (2010). Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 2, 111-129.
 • Töremen, F., Çankaya, İ & Avanoğlu, Y. (2008). Okul anneliği: Okul güvenliğine yönelik bir model önerisi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 56-69
 • Turhan, M., & Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 121-142.
 • Yabancı, N. (2011). Okul Sağlığı ve Beslenme Programları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(3): 361-368.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erol, F. (2009). Okulda güvenlik sorununa yol açan etkenlerin belirlenmesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Şahinöz, T., Şahinöz, S & Kıvanç, A. (2017). Sağlığı geliştirmenin en kolay yolu: okul sağlığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 303-312.

Examining stakeholder views on safety and health problems in pre-school education institutions

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 7 - 14, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50959

Öz

Aim: The aim of this research is to examine the safety and health problems experienced in preschool education institutions according to stakeholder views.
Methods: The study group of the research consists of educators and parents of students working in pre-school education institutions in Mardin's Midyat district. The data of the study were collected from 30 participants who voluntarily participated in the study in 2020-2021 academic year. This research was conducted with a case study design, one of the qualitative research designs. The data of the research were obtained through a semi-structured interview form.
Results: It was observed that the findings obtained regarding the security problems experienced in pre-school education institutions were listed as the absence of school security personnel, security problems caused by school bus vehicles, the edges of the tables were dangerous, the toilet floor was slippery, and someone other than the family took the child. The findings related to health problems are listed as parents sending their children to school even though they are sick, sending sick children to school before full recovery, not being clean enough in classrooms and sinks, seeing cases of lice or scabies in children, not having children to bathe regularly, and carrying the disease home in the classroom.
Conclusion: Based on the findings of the research, it was concluded that the safety and health problems experienced in pre-school education institutions contain various dangers for students and teaching environment. In the light of these results, various suggestions have been made for stakeholders and researchers.

Kaynakça

 • Altay, M., Cabar, H. D., & Altay, B. (2018). Adolesan döneminde beslenme ve okul sağlığı. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 173-180.
 • Bahar, Z. (2010). Okul sağlığı hemşireliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(4), 195-200.
 • Bucher, T. K., & Manning, M. (2003). Challenges and suggestions for safe schools. The Clearing House, 76(3), 160-164.
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cohen, L., & Manion, L. (2017). Research methods in education (7th edition). New York, NY: Routledge
 • Çalık, T., Kurt, T. & Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çelik, K. (2005). Eğitimde acil durum yönetimi modeli önerisi. Eğitim Araştırmaları, 5(20), 87-98.
 • Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 63-75.
 • Dwyer, K. P., Osher, D., & Warger, C. (1988). Early warning, timely response: A guide to safe schools. Washington, DC: U.S. Department of Education.
 • Ergün, A. (2003). Hemşirelik bakımı sınıflama modelleri doğrultusunda okul sağlığı hemşireliği uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, G., & Kubilay, G. (2004). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel bakım sorunlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), 60-65.
 • Işık, H. (2004). Okul güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Milli Eğitim Dergisi, 164, 1-10.
 • Karakütük, E., Özbal, E. & Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1214-1232.
 • Marmaris, Ü. (2004). Tekirdağ il merkezindeki ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu, gereksinimler ve geleceğe yönelik öneriler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Memduhoğlu, H. B., & Taşdan, M. (2007). Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 69-83.
 • Özcebe, H., Ulukol, B., Mollahaliloğlu, S., Yardım, N., & Karaman, F. (2008). Sağlık hizmetlerinde okul sağlığı kitabı. TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. Ankara: Yücel Ofset.
 • Özer, N., & Dönmez, B. (2013). Güvenlik kameraları ve okul güvenliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 8(3) 437-448.
 • Özer, N., & Dönmez, B. (2007). Okul güvenliğine ilişkin kurumsal etkenler ve alınabilecek önlemler. Milli Eğitim Dergisi, 35(173), 299-313.
 • Seçginli, S., Erdoğan, S., & Demirezen, E. (2004). Okul sağlığı tarama programı: bir pilot çalışma örneği. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13, 462-65.
 • Tekin, U., & Kılıç, M. (2010). Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 2, 111-129.
 • Töremen, F., Çankaya, İ & Avanoğlu, Y. (2008). Okul anneliği: Okul güvenliğine yönelik bir model önerisi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 56-69
 • Turhan, M., & Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 121-142.
 • Yabancı, N. (2011). Okul Sağlığı ve Beslenme Programları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(3): 361-368.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erol, F. (2009). Okulda güvenlik sorununa yol açan etkenlerin belirlenmesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Şahinöz, T., Şahinöz, S & Kıvanç, A. (2017). Sağlığı geliştirmenin en kolay yolu: okul sağlığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 303-312.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Karadaş

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karadaş, H. (2021). Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin paydaş görüşlerine göre incelenmesi. Anatolian Journal of Health Research, 2(1), 7-14. https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50959

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818