Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımında kültürel uygulamalar

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 15 - 19, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50960

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımında kültürel uygulamaların araştırılması ve ana-çocuk sağlığının gelişmesinde katkı sağlamaktır.
Yöntem: Çalışma, 1 Nisan 2013- 30 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa / Viransehir Devlet Hastanesinde doğum yapmış kadınlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklemi ise araştırmanın yapılacağı tarihlerde Kadın Doğum Servisinde yatan loğusalardan araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 250 kadından oluşmaktadır. Kadın Doğum Servisinde doğum sonu takip edilmekte olan loğusalardan, araştırmacı tarafından her gün yüzyüze görüşülerek veriler toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya alınanların %50.8’i sağlık personellerinden gebelik ve bebek bakımına ait bilgi aldıkları, kadınların %80.3’ü doğum sonu hijyene önem verdikleri görüldü. %93.6’sının da doğum sonu dönemde yenidoğanı kundaklama, höllüğe beleme inancı gibi bazı kültürel uygulamalar yaptıkları görüldü.
Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre, loğusaların bebek ve kendi bakımları konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği ve böylece yaşam sürecini daha olumlu yönde etkileyeceği önerilmektedir.

Kaynakça

 • Bhuvaneswari, B. G., & Swarna, S. (2015). Cultural beliefs and practices among postnatal mothers in selected rural areas Tirupati. Scopemed, 4(3), 44-6.
 • Çakırer, N., & Çalışkan, Z. (2010). Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve loğusalığa ilişkin kültürel inanç ve uygulamalar. Preventive Medicine Bulletin, 9(3), 343-8.
 • Çakmak, A., Ertem, M., & Karazeybek, H. (2007). Diyarbakır çocuk hastanesine yatırılan çocukların annelerinin sağlık hizmetlerine erişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatri, 16, 82–9.
 • Eğri, G. (2006). Tokat ili bir sağlık ocağı bölgesindeki 15–49 yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik kültürel uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Eker, A., & Yurdakul, M. (2006). Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(9), 158–63.
 • Geçkil, E., Şahin, T., & Ege, E. (2009). Traditional postpartum practices of women and infants and the factors influencing such practices in South Eastern Turkey. Midwifery, 25, 62-71.
 • Gölbaşı, Z., & Eğri G. (2010). Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 276-82.
 • Işık, M. T., Akçınar, M., & Kadıoğlu, S. (2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 63-84.
 • Kahriman, İ. (2007). Trabzon İl merkezinde 6-12 aylık çocuğu olan annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özsoy, S. A., & Katabi, V. A. (2008). Comparison of traditional practices used in pregnancy labour and the postpartum period among women in Turkey and Iran, Midwifery, 24, 291-300.
 • Şenses, M., & Yıldızlıoğlu, İ. (2002). Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin loğusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları. Çocuk Forumu, 5(2), 44–8.
 • Şimşek, Ç., & Esencan, T. Y. (2017). Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımı (nursing care during the postpartum period). Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 48(4), 183-9.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara-Türkiye, s,1-864. Sitem-Ofset.
 • TNSA (2008). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması. Ankara: 131–87. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi -2009.
 • TNSA (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması. Ankara, TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33707. Erişim tarihi: 03.03.2021.
 • TÜSEB (2018). Bebek Ölüm İstatistikleri. Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen sağlığı Enstitüsü: online. https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/bebek-l-mleri. Erişim Tarihi: 03.03.2021
 • UNİCEF (2020). Child Mortality United Nations Children’s Fund.
 • WHO (2010). Word Health Organization. Technical consultation on postpartum and postnatal care.
 • WHO (World Health Organizations) (2015). G.lobal Health Observatory (GHO) http://www.who.int/gho/maternal_health/mor. Erişim Tarihi: 03.03.2021.
 • Çetinkaya, A., Özmen, D., & Cambaz, S. (2008). Manisa’da çocuğu olan 15-49 yaş kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan sağlığı ile ilgili kültürel uygulamaları. Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 39-6.

The baby who is in the first 24 hours after birth and cultural practices in maternity care

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 15 - 19, 24.04.2021
https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50960

Öz

Aim: The aim of the study is to investigate cultural practices in infant and maternity care in the first 24 hours after birth and to contribute to the development of maternal and child health.
Methods: The study was conducted between April 1, 2013 - May 30, 2014. Women who gave birth in Şanlıurfa / Viransehir State Hospital constitute the universe of the study. The sample consists of women from the maternity hospital hospitalized in the Obstetrics and Gynecology Service at the time of the study, who agreed to participate in the study. The sample of the study consists of 250 women. The researcher interviewed face-to-face every day and collected data from the postpartum puerperal women who were followed up in the Gynecology Service.
Results: It was observed that 50.8% of those included in the study received information about pregnancy and baby care from healthcare personnel, and 80.3% of women attach importance to postpartum hygiene.It was observed that 93.6% of them performed some cultural practices such as arson of the newborn and belief in slavery in the postpartum period.
Conclusion: According to the results of the research, it is suggested that puerperals should be made aware of the baby and their care, and thus, it will affect the life process more positively.

Kaynakça

 • Bhuvaneswari, B. G., & Swarna, S. (2015). Cultural beliefs and practices among postnatal mothers in selected rural areas Tirupati. Scopemed, 4(3), 44-6.
 • Çakırer, N., & Çalışkan, Z. (2010). Nevşehir ili Ağıllı Köyünde gebelik, doğum ve loğusalığa ilişkin kültürel inanç ve uygulamalar. Preventive Medicine Bulletin, 9(3), 343-8.
 • Çakmak, A., Ertem, M., & Karazeybek, H. (2007). Diyarbakır çocuk hastanesine yatırılan çocukların annelerinin sağlık hizmetlerine erişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatri, 16, 82–9.
 • Eğri, G. (2006). Tokat ili bir sağlık ocağı bölgesindeki 15–49 yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik kültürel uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Eker, A., & Yurdakul, M. (2006). Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(9), 158–63.
 • Geçkil, E., Şahin, T., & Ege, E. (2009). Traditional postpartum practices of women and infants and the factors influencing such practices in South Eastern Turkey. Midwifery, 25, 62-71.
 • Gölbaşı, Z., & Eğri G. (2010). Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 276-82.
 • Işık, M. T., Akçınar, M., & Kadıoğlu, S. (2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 63-84.
 • Kahriman, İ. (2007). Trabzon İl merkezinde 6-12 aylık çocuğu olan annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özsoy, S. A., & Katabi, V. A. (2008). Comparison of traditional practices used in pregnancy labour and the postpartum period among women in Turkey and Iran, Midwifery, 24, 291-300.
 • Şenses, M., & Yıldızlıoğlu, İ. (2002). Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin loğusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları. Çocuk Forumu, 5(2), 44–8.
 • Şimşek, Ç., & Esencan, T. Y. (2017). Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımı (nursing care during the postpartum period). Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 48(4), 183-9.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara-Türkiye, s,1-864. Sitem-Ofset.
 • TNSA (2008). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması. Ankara: 131–87. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi -2009.
 • TNSA (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması. Ankara, TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33707. Erişim tarihi: 03.03.2021.
 • TÜSEB (2018). Bebek Ölüm İstatistikleri. Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen sağlığı Enstitüsü: online. https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/bebek-l-mleri. Erişim Tarihi: 03.03.2021
 • UNİCEF (2020). Child Mortality United Nations Children’s Fund.
 • WHO (2010). Word Health Organization. Technical consultation on postpartum and postnatal care.
 • WHO (World Health Organizations) (2015). G.lobal Health Observatory (GHO) http://www.who.int/gho/maternal_health/mor. Erişim Tarihi: 03.03.2021.
 • Çetinkaya, A., Özmen, D., & Cambaz, S. (2008). Manisa’da çocuğu olan 15-49 yaş kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan sağlığı ile ilgili kültürel uygulamaları. Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 39-6.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yenidoğan
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sıdıka Özlem Cengizhan

Behice Erci

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Cengizhan, S. Ö., & Erci, B. (2021). Doğumlardan sonra ilk 24 saatte bebek ve loğusa bakımında kültürel uygulamalar. Anatolian Journal of Health Research, 2(1), 15-19. https://doi.org/10.29228/anatoljhr.50960

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

30818