Yıl 2019, Cilt 36 , Sayı 1, Sayfalar 73 - 103 2019-08-01

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN SOMUT NORM DENETİMİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Murat AZAKLI [1]


16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı’na, Anayasa’da belirtilen alanlarda ve sınırlamalara uygun olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi verilmiş, 10 Temmuz 2018 tarihinde ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlanarak hukuk sistemimize girmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddialarını inceleme yetkisi ve görevi ise Anayasa Mahkemesine verilmiş, bu doğrultuda bir mahkemenin somut norm denetimi yoluyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı düzenlenmiştir. Bu makalede, olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı Anayasa’nın 152. maddesine dayalı olarak somut norm denetimi yoluyla iptal isteminde bulunulması, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme ve esas incelemesi aşamasındaki değerlendirme yöntemi ile vereceği kararların hukuki neticeleri ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, somut norm denetimi, on yıl yasağı, uygulanacak kural, hükümsüzlük
 • AKYILMAZ, Cemre (2019). 2017 Anayasa Değişikliğine Göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIII, Sa: 1, ss. 191-207.
 • ARDIÇOĞLU, M. Artuk (2017). Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, ss. 20-51.
 • ESEN, Selin (1996). İptal Davası ve İtiraz Yolunda Anayasa Mahkemesi’nin Yaptığı İlk İnceleme, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları:16.
 • GÖNENÇ, Levent (Mart 2017). 2017 Anayasa Değişikliği Sürecine Dair Notlar, Birikim Dergisi, Sayı: 335, ss. 7-11.
 • GÖZLER, Kemal (2017). Elveda Anayasa, 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • GÖZLER, Kemal (2018). Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • GÜLENER, Serdar ve MİŞ, Nebi (Şubat 2017). Cumhurbaşkanlığı Sistemi, SETA-Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayını, Sayı: 190.
 • KAHRAMAN, Mehmet ve BALKAN, Ali (2018). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Denetimi, İnternational of Academic Value Studies (Javstudies), Volume: 4, Issue: 19, ss. 239-246.
 • ÖZBUDUN, Ergun (2017). Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • SÖYLER, Yasin (2018). Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • TAŞDÖĞEN, Salih (2016). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 3, ss.937-966.
 • TUNÇ, Hasan (1992). Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yolu, Erzincan: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • ÜLGEN, Özen (2018). Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri, Galatarasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, ss. 3-39.
 • YILDIRIM, Turan (2017). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 23., S. 2., ss. 13-28.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8911-2214
Yazar: Murat AZAKLI (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2019

APA AZAKLI, M . (2019). CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN SOMUT NORM DENETİMİ YOLUYLA İNCELENMESİ. Anayasa Yargısı , 36 (1) , 73-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/48602/615469