Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 381 - 405 2019-12-31

The Relationship Between Political Culture and Intra-Party Democracy
Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki

Ferhat USLU [1] , Huzeyfe KARABAY [2]


Politics expresses the understanding that arises in the context of regulation and execution of state affairs. The actors of this understanding in practice are undoubtedly political parties. Societies demonstrate their governance capabilities through political parties. In this respect, parties can be considered as mirrors of societies. The conceptions of democracy of political parties differ in connection with the process of change and development in society. Intra-party democracy is also affected by this change and development by bearing the traces of ongoing cultural accumulation. Cultural development has a structure that makes itself felt in the formation of political culture in society. Political culture moves along with cultural development. Today, it is seen that in countries where democracy within the parties is at a good level, political culture develops in direct proportion to cultural development. Bet that democracy develops through the homogeneous distribution of culture; in the implementation of intra-party democracies, the effects of political culture and in particular cultural development will not be denied.
Siyaset, devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi bağlamında ortaya çıkan anlayışı ifade etmektedir. Bu anlayışın uygulamadaki temel oyuncuları, kuşkusuz siyasi partilerdir. Toplumlar, yönetişim yeteneklerini siyasi partiler vasıtasıyla sergilemektedir. Siyasi partiler bu anlamda, toplumların siyasi yapısını yansıtan birer aynaları olarak kabul edilebilir. Siyasi partilerin demokrasi anlayışları, toplumdaki değişim ve gelişim süreciyle bağlantılı olarak farklılaşabilmektedir. Parti içi demokrasi de bu değişimden ve gelişimden, süregelen kültürel birikimin izlerini taşıyarak etkilenmektedir. Kültürel gelişmişlik, toplumdaki siyasi kültürün meydana getirilmesinde kendisini hissettiren bir yapıya sahiptir. Siyasi kültür, kültürel gelişmişlikle eşzamanlı yol almaktadır. Günümüzde, partiler içi demokrasinin kurumsallaştığı devletlerde siyasi kültürün, kültürel gelişmişlikle doğru orantılı olarak inkişaf gösterdiği görülmektedir. Demokrasinin, kültürün homojen dağılımı suretiyle geliştiğinden bahisle; parti içi demokrasilerin tatbikinde, siyasi kültürün ve özelikle kültürel gelişmişliğin etkileri yadsınamaz.
 • Ahmet N. Yücekök, Siyasetin Toplumsal Tabanı (Siyaset Sosyolojisi), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1987.
 • Ahmet, Mumcu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Egemenlik Kavramı ve Gelişmesi, Ankara, TBMM Yayınları, 1985.
 • Ali Fuat Gökçe, “Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasi ve Disiplin Algısı: Türkiye”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies, 2013, S.9.
 • Ali Yaşar Sarıbay/Süleyman Seyfi Öğün, Bir Politikbilim Perspektifi, 1. Baskı, Bursa, Asa Kitabevi, 1998.
 • Alişan Uçan, Bir Siyasal Kültür Olarak Halkın Belediye Yönetimine Katılımı: Beylikdüzü Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Andrew Heywood, Siyaset, (Çev. Bekir Özipek), Ankara, Adres Yayınları, 2007.
 • Ayşe Ayata/Özlem Gölgelioğlu Klujs, “Siyasi Kültür”, Siyaset Sosyolojisi, (Haz: Feride Acar / Hasan Faruk Uslu), Ankara, Dipnot Yayınevi, 2016.
 • Burhanettin, Coşkun, “Türk Kamu Yönetimi Perspektifinde Soğuk Savaş Sonrası Oluşan Yeni Tehditler”, Alternatif Politika, 2017, C.9, S.1.
 • Bülent Tanör, “Siyasi Partiler Yasası”, TÜSİAD Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi Tartışma Toplantıları Dizisi-1, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 1997, s.19
 • Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1983.
 • Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul, Ötüken Yayınları, 1986.
 • Ersin Kalaycıoğlu, “Türkiye’de Demokrasi’nin Pekişmesi: Bir Siyasal Kültür Sorunu”, (Çevrimiçi) http://research.sabanciuniv.edu/8882/, E.T.: 22.10.2019.
 • Ersin Kalaycıoğlu, “Türkiye’de Siyasal Kültür ve Demokrasi”, Türkiye’de Demokratik Siyasal Kültür, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 1995.
 • Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 1995.
 • Esra Akay, Siyasal Toplumsallaşma, Siyasal Kültür ve Siyasal Katılım Arasındaki İlişkinin Kavramsal Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Fatma Okur Çakıcı, “Osmanlı’dan Türkiye’ye Siyasal Miras: Türk Siyasal Kültürü Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2016, C.1, S.2.
 • Kemal, Görmez, Kent ve Siyaset, 1. Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi Yayınları, 1997.
 • Marc F. Plattner, “Demokrasi Anı”, Demokrasinin Küresel Yükselişi, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara, Yetkin Yayınları, 1995.
 • Margaret E. Hardy/Mary Ellen Conway, Role Theory Perspective for Health Professionals, Prentic Hall, Second Edition, USA, 1988, p.73-80.
 • Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, (Çev. Şirin Tekeli), İstanbul, Varlık Yayınları, 1982.
 • Mehmet Tevfik Gülsoy, Demokrasilerde Siyasi Parti Teşkilatı ve Parti İçi Demokrasi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • Metin Heper, Türkiye’nin Siyasal Hayatı, İstanbul, Doğan Kitap, 2011.
 • Murat, Yanık, Parti İçi Demokrasi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • Mustafa Erdoğan, “Siyasi Partiler, Devlet ve Demokrasi”, Liberal Düşünce Dergisi, Bahar 2001, s.59-66.
 • Nilüfer Göle, “80 Sonrası Politik Kültür”, Türk Siyasal Hayatı, 5. Baskı, (Ed. Ersin Kalaycıoğlu / Ali Yaşar Sarıbay), Ankara, Sentez Yayınları, 2014.
 • Nükhet Turgut, Siyasal Muhalefet, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, 1984.
 • Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil Topluma, İstanbul, Gendaş Kültür, 2000.
 • Özer Ozankaya, “Prof. Dr. İnan Özer’in Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler Adlı Makalesinin Değerlendirilmesi”, (Çevrimiçi) http://www.angelfire.com/oz/sosyo/siyasalkultur.htm, E.T.: 29.07.2019.
 • Robert A. Dahl, “Poliarşi”, Çev: Memduh Aslan, (Çevrimiçi) http://www.canaktan.org/ politika/demokrasi/makaleler/poliarsi.htm,, E.T.: 19.12.2019.
 • Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği - Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, 1993.
 • Robert H. Lavenda/Emily A. Schultz, Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar, (Çev. Dilek İşler ve Onur Hayırlı), Ankara, Doğubatı Yayınları, 2017.
 • Seymor Martin Lipset, “Siyasal Kültürün Merkeziliği”, Demokrasinin Küresel Yükselişi, (Çev. Levent Köker), Ankara, Yetkin Yayınları, 1995.
 • Seymor Martin Lipset, Siyasal İnsan, (Çev. Mete Tunçay), Ankara, Teori Yayınları, 1986.
 • Sina Kısacık, “Kitap Özeti: Roberth Dahl’dan “Demokrasi Üzerine”, (Çevrimiçi) http://politikaakademisi.org/2013/02/19/kitap-ozeti-roberth-dahldan-demokrasi-uzerine/, E.T.: 19.12.2019.
 • Suavi Tuncay, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1996.
 • Tevfik Sönmez Küçük, Parti İçi Demokrasi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Tuğba Yolcu, “Türkiye’de Siyasal Kültür ve Siyasal Liderlik Anlayışının Temelleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019, C.12, S.1.
 • Zafer Durdu, “Siyasal Kültür, Modern Devlet ve Demokrasinin Demokratikleştirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, C.11, S.61.
 • Zafer Durdu, Türkiye’de Siyasal Kültürü Anlamak, Ankara, Kadim Yayınları, 2013.
 • Indian Electronic Theses and Dissertations, Theoretical Orientation and Review of Past Studies, (Çevrimiçi), https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/50445/12/12_chapter%202.pdf, E.T.: 21.10.2019.
 • Sosyalizasyon Nedir?, (Çevrimiçi) http://sosyalizasyon.nedir.org/, E.T.: 23.12.2019.
 • Türk Dil Kurumu, Genel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) https://sozluk.gov.tr/?kelime=, E.T.: 15.11.2019.
 • Wikipedia, Culture, (Çevrimiçi) http://www.wikipediathefreeencyclopedia, E.T.: 10.11.2019.
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7052-3961
Yazar: Ferhat USLU
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Huzeyfe KARABAY
Kurum: KIRIKKALE BELEDİYESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 22 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { andhd793848, journal = {Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-394X}, address = {Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı, Eskişehir}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {381 - 405}, doi = {}, title = {Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Uslu, Ferhat and Karabay, Huzeyfe} }
APA Uslu, F , Karabay, H . (2019). Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki . Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 381-405 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56765/793848
MLA Uslu, F , Karabay, H . "Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki" . Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 381-405 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56765/793848>
Chicago Uslu, F , Karabay, H . "Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki". Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 381-405
RIS TY - JOUR T1 - Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki AU - Ferhat Uslu , Huzeyfe Karabay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 405 VL - 5 IS - 2 SN - -2687-394X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki %A Ferhat Uslu , Huzeyfe Karabay %T Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki %D 2019 %J Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P -2687-394X %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Uslu, Ferhat , Karabay, Huzeyfe . "Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki". Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 381-405 .
AMA Uslu F , Karabay H . Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki. AndHD. 2019; 5(2): 381-405.
Vancouver Uslu F , Karabay H . Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 5(2): 381-405.
IEEE F. Uslu ve H. Karabay , "Siyasi Kültür ile Parti İçi Demokrasi Arasındaki İlişki", Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 381-405, Ara. 2020