Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 19 - 43, 01.02.2020

Öz

Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılıp katılmadığına bakılmaksızın tüm pay sahiplerini bağlar. Bu nedenle yasakoyucu, toplantıların yapılması ve karar alınması için, genel kurulda sermayenin belli bir oranına sahip paysahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasını zorunlu kılmıştır. Bu yetersayılar belirlenirken de, toplantının gündem konuları dikkate alınmıştır. Ayrıca ilk toplantıda yeterli sayının sağlanamaması durumunda, sonraki toplantılarda bazen aynı yetersayılar aranırken, bazen daha düşük yeter sayılar aranmıştır.

Türk Ticaret Kanununda, anonim ortaklık genel kurul toplantı ve kararlarında, basit yeter sayıların yanında, bazı konularda ağırlaştırılmış yeter sayılar öngörülmüştür. Ağırlaştırılmış yeter sayılar, bu yetersayılara Türk Ticaret Kanununun değişik maddelerinde yer verilmekle birlikte; esas olarak “Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Nisapları” başlığı altında TTK m. 421’de düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile esas sözleşme değişikliklerine, konularına göre farklı yeter sayılar öngörülmüştür. TTK m. 421/1’e göre, Kanunda ya da esas sözleşmede farklı bir ağırlaştırıcı hüküm bulunmuyor ise, ana kural olarak, esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar, ortaklık sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır; ikinci toplantıda da ortaklık sermayesinin en az üçte birinin temsil ediliyor olması gerekir. TTK m. 421/2 ve 3’de ise daha önemli görülen bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük konulması, ortaklık merkezinin yurt dışına çıkarılması, ortaklığın işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması konusundaki esas sözleşme değişikliklerinde ise daha ağır yetersayılara yer verilmiştir. TTK m.421/1’de toplantı ve karar yetersayıları belirtilmiş olmasına karşın, m.421/2 ve 3’de yetersayılar kararlar açısından ifade edilmiş olup; bu yetersayılar, toplantı yeter sayısına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, toplantılara da uygulanır.

Kaynakça

 • Altaş, Soner, “Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısız Olarak Yapılabilir mi?”, Çözüm, Ocak-Şubat, 2015
 • Bahtiyar, Mehmet, “Anonim Şirket Genel Kurulunda Toplantı Yetersayısının “Toplantı Süresince Korunması” Şartına İlişkin TTK 418/1 Hükmünün Değerlendirilmesi” (Toplantı Yetersayısı), Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, 2017
 • Bahtiyar, Mehmet, Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Sermaye Piyasası), B. 1, Mayıs 201
 • Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra, Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları (Genel Kurul), İstanbul, 2014
 • Biçer, Levent/ Hamamcıoğlu, Esra, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BAÜHFD), 2017, C. 12, S. 149-150
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Erhan, Şirketler Hukuku, Bursa, 2013
 • Çamoğlu, Ersin, “Yeni Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar”, Yaklaşım, Y. 21, S.241, Ocak 2013
 • Domaniç, Hayri, Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. II, Anonim Şirketler, İstanbul, 1988
 • Ercan, Tayfun “Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul”, Terazi, Mayıs 2012,
 • Erdem, Nuri, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Toplantı Yetersayıları Bağlamında Pay sahibinin Toplantıdan Ayrılmasının Alınan Kararların Geçerliliğine Etkisi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2018, Y. 4, S. 2
 • Eriş, Gönen, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler (Şerh 2004), C. 2, Ankara, 2004
 • Eriş, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler (Şerh 2017), C. 2, B. 3, Ankara, Mayıs 2017
 • İmregün, Oğuz, Anonim Ortaklıklar (Ortaklıklar), İstanbul, 1989
 • İmregün, Oğuz, “Türk Hukukunda Anonim Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Yetersayıları” (Yetersayılar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. 1, S. 1-4, İstanbul, 1984
 • Karasu, Rauf, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre, Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması”, Gazi Üniversitesi HFD C. 12, Prof. Dr. Atilla ÖZER’e Armağan
 • Kendigelen, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (Tespitler), B.3, İstanbul, 2016
 • Kendigelen, Abuzer, “Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercih Ürünü mü?” (Ağırlaştırılmış Nisaplar), Banka ve Ticaret Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015
 • Korkut, Ömer, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. LXXI, S. 2, 2013
 • Moroğlu, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü (Hükümsüzlük), İstanbul, 2014
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu- Değerlendirme ve Öneriler (Değerlendirme ve Öneriler), B. 7, İstanbul, Nisan 2017
 • Nomer, Haluk, Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar, İstanbul, 2008
 • Özsunay, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982
 • Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, B.13, İstanbul, 2014
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, B: 3, Ankara, 2018
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, (Sermaye Ortaklıkları), B. 3, İstanbul, 2013
 • Yayla, Ümit, Anonim Ortaklık Genel Kurulları - Elektronik Genel Kurullar, İstanbul, 2013
 • Türk, Ahmet, “Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerin Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010
 • https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html (07.08.2019)
 • https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.pdf (07.08.2019)
 • https://wipolex.wipo.int/en/text/430550 (07.08.2019)

Meeting and Decision Quarums in Amendments to the Articles of Assocation

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 19 - 43, 01.02.2020

Öz

The decisions of the General Assembly shall bind all shareholders regardless of whether they attend the meeting or not. For this reason, the prohibitor obliged the presence of shareholders or their representatives with a certain percentage of capital in the general assembly to hold meetings and to take decisions. In determining these quorums, the agenda of the meeting was taken into consideration. In addition, if the first meeting cannot provide sufficient quorum, the next meetings sometimes require the same quorums, and sometimes the lower quorum is sufficient.

In the Turkish Commercial Code (TCC), in addition to simple quorums, aggravated quorums on certain issues are stipulated in the General Assembly meetings and resolutions. The aggravated quorums given in various articles of the Turkish Commercial Code is mainly organized by art. 421, taken place under the title of “Meeting and Decision Quorums in Amendments to Articles of Association”. With this regulation, different quorums are stipulated for the amendments the articles of association, according to the subjects. Under the art. 421/1 TCC, if there is no different aggravating provision in the Law or the Articles of Association, as a general rule, decisions regarding the amendment of the Articles of Association shall be taken by the majority of the votes present in the General Assembly, where at least half of the share capital is represented; at the second meeting, at least one third of the share capital must be represented. In art. 421/2 and 3 TCC, heavier quorums have been sought in matters that are considered more important: the obligation for closing the balance sheet losses and secondary obligation, expulsion of the head office of the company, the change of the business subject of the company, the creation of privileged shares and the restructuring of the transfer of the registered. Although the meeting and decision quorums are specified in art. 421/1, in art. 421/2 and 3, quorums are expressed in terms of decisions; these quorums also apply to meetings, as no special regulation on the quorum for the meeting is included.

Kaynakça

 • Altaş, Soner, “Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısız Olarak Yapılabilir mi?”, Çözüm, Ocak-Şubat, 2015
 • Bahtiyar, Mehmet, “Anonim Şirket Genel Kurulunda Toplantı Yetersayısının “Toplantı Süresince Korunması” Şartına İlişkin TTK 418/1 Hükmünün Değerlendirilmesi” (Toplantı Yetersayısı), Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, 2017
 • Bahtiyar, Mehmet, Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Sermaye Piyasası), B. 1, Mayıs 201
 • Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra, Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları (Genel Kurul), İstanbul, 2014
 • Biçer, Levent/ Hamamcıoğlu, Esra, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BAÜHFD), 2017, C. 12, S. 149-150
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Erhan, Şirketler Hukuku, Bursa, 2013
 • Çamoğlu, Ersin, “Yeni Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar”, Yaklaşım, Y. 21, S.241, Ocak 2013
 • Domaniç, Hayri, Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. II, Anonim Şirketler, İstanbul, 1988
 • Ercan, Tayfun “Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul”, Terazi, Mayıs 2012,
 • Erdem, Nuri, “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Toplantı Yetersayıları Bağlamında Pay sahibinin Toplantıdan Ayrılmasının Alınan Kararların Geçerliliğine Etkisi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2018, Y. 4, S. 2
 • Eriş, Gönen, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler (Şerh 2004), C. 2, Ankara, 2004
 • Eriş, Gönen, Ticari İşletme ve Şirketler (Şerh 2017), C. 2, B. 3, Ankara, Mayıs 2017
 • İmregün, Oğuz, Anonim Ortaklıklar (Ortaklıklar), İstanbul, 1989
 • İmregün, Oğuz, “Türk Hukukunda Anonim Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Yetersayıları” (Yetersayılar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. 1, S. 1-4, İstanbul, 1984
 • Karasu, Rauf, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre, Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması”, Gazi Üniversitesi HFD C. 12, Prof. Dr. Atilla ÖZER’e Armağan
 • Kendigelen, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (Tespitler), B.3, İstanbul, 2016
 • Kendigelen, Abuzer, “Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercih Ürünü mü?” (Ağırlaştırılmış Nisaplar), Banka ve Ticaret Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015
 • Korkut, Ömer, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. LXXI, S. 2, 2013
 • Moroğlu, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü (Hükümsüzlük), İstanbul, 2014
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu- Değerlendirme ve Öneriler (Değerlendirme ve Öneriler), B. 7, İstanbul, Nisan 2017
 • Nomer, Haluk, Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar, İstanbul, 2008
 • Özsunay, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982
 • Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, B.13, İstanbul, 2014
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, B: 3, Ankara, 2018
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, (Sermaye Ortaklıkları), B. 3, İstanbul, 2013
 • Yayla, Ümit, Anonim Ortaklık Genel Kurulları - Elektronik Genel Kurullar, İstanbul, 2013
 • Türk, Ahmet, “Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerin Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010
 • https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html (07.08.2019)
 • https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.pdf (07.08.2019)
 • https://wipolex.wipo.int/en/text/430550 (07.08.2019)
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neval Okan Bu kişi benim 0000-0002-4380-2340

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 9 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Okan, N. (2020). Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 19-43.
AMA Okan N. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları. AndHD. Şubat 2020;6(1):19-43.
Chicago Okan, Neval. “Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Yeter Sayıları”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 19-43.
EndNote Okan N (01 Şubat 2020) Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 19–43.
IEEE N. Okan, “Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 19–43, 2020.
ISNAD Okan, Neval. “Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Yeter Sayıları”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 19-43.
JAMA Okan N. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları. AndHD. 2020;6:19–43.
MLA Okan, Neval. “Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Yeter Sayıları”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 19-43.
Vancouver Okan N. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayıları. AndHD. 2020;6(1):19-43.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1